Hebrews 11

A'ikakauma Hanona Taba?

Eka a'ikakauma nihore nahabuabeni tabakia nimaiainakia taba tohakiai tiao, a'i nahaiha tabakia taba tohakiai nibaonakia. 'Uaina maearimakia abomo a'ikakauma neiana paunai Tirama ehore ebatohanakia. A'ikakaumai aika ha'iobina kupa mai hanopaka tabakia ikoikiai hanona Tirama ena 'abiai terama, weiana ha'iobina nahaihakia tabakia hanona taba a'i nahaihakia haukia herekiai temai terama.

Abela, Enoka, Mai Noa Ekia A'ikakauma.

A'ikakaumai Abela hanona baibeni tabana namona Tirama ebena Kaino ena baibeni tabana etara haona, weiana ena a'ikakauma paunai Tirama ehore Abela ena baibeni tabana ea'i taeana abomo aka bero haunai ebaona. Ia e'ari, 'a ena a'ikakaumai ia hanona bariu ni'abi ohomo.

A'ikakaumai Enoka hanopakai ea'i taeana 'ari a'i e'iobina Tirama herena eao, ua buonai hau ha ia a'i tetabu ahina. Tirama ehore ea'i obona. Puka robenai ebatohana e'abi ia a'i ea'i taea bahana aonai ia hanona Tirama aona ebanamona. Ia ena a'ikakauma aha'i hauna hanona Tirama aona ibanamona a'i e'iobina. Tirama herena kateao haukia hanona katea'ikakauma tohana Tirama hanona nimauri abomo titabuna haukia arakia namokia kebenakia.

A'ikakaumai Noa hanona Tirama taba wairai kerama hauna eba'ikakaumana aonai ia a'i eiha tabakia Tirama aiana ea'i taeana mai marikina aunohi ha ebabaina ba ena itu haukia ibamaurikiai keao tou aonai. A'ikakauma weianai ia bero haunai eao Tirama wairanai ba hanopaka haukia puma rarina tehoaina.

Aberahamo Mai Sara Ekia A'ikakauma.

Aberahamo hanona Tirama ea'ikakaumana. Ia eaparina raninai aiana ea'i taeana ekaobo ena hano ehabona. Tirama e'abi'uai hano ha kebena, ia aeana keao hanona a'i e'iobina aonai ena hano tohana ehabona. A'ikakaumai Aberahamo eao 'abi'uai hanona, weia aiara haeai haunai eao, ia Isako mai Iakobo kipokia paraboa aokiai temiaho, ia terarua abomo 'abi'uai hamona tea'ina Tirama herenai. 10 Pokina Aberahamo hanona ebai'ima Tirama kehore aiara weiana kebakorina keba'ini haraina miabanai aiaranai keao.

11 Aberahamo atawana Sara ohi aba tekiro ki'a baha miori a'i patebaramana, ia a'ikakaumai hanona Aberahamo hama ai eao pokina ia Tirama ea'ikakaumana ena 'abi'uai kebatohana. 12 Aberahamo hanona eanepaka ki'a ihobona aba e'ari 'abana, hau anepakana hamona neianai itubu rarina 'akina ebaramana ihobona kupa bihiukia 'abana 'ao poe 'anona 'abana kahatuabina hanona a'i kahatuabi orena.

13 Maearima neiakia ikoikiai ekia a'ikakaumai temiaho iamo Tirama ena 'abi'uai tabakia a'i tea'i bahanakia aonai te'ari, ia wairai katerama tabakia te'iobinakia haukia teaonamo ainakia, ba murinai ia kipokia tehina pounakia ia hanona baki mai aiara haeai haukia hanopaka neiana ahanai. 14 Maearima ua ti'abi aiho hanona aika ha'iobina ia hanona ekia hano tohana titabuna. 15 Ia hano weiana 'uaina tehabona hauna pateraonana raninai patemue abomo petaina. Ia ua a'i tehoma. 16 Aiara ia te'imana hauna hanona aiara namona 'akina kupa aiarana. Weiana Tirama hanona a'i nihaumaea kateaparina ekia Tirama, pokina ia aiara ha aba eba'oruna ia 'eukia.

17 Tirama Aberahamo ehobona aonai Aberahamo a'ikakaumai nahuna Isako barobe tabanai ebaona. Tirama Aberahamo herenai e'abi'uai 'aba'abana katebo'o, iamo Aberahamo nahuna hamo hamona barobe tabanai ebaona ebena. 18 Tirama Aberahamo ehina bena etibaha, “Isako haunai oi itubumu a'abi'uai ainakia haukia katerama.” 19 Aberahamo ea'ikakauma Tirama hanona mai hiabuna maearima 'ari ai kebamikiri muena. Weiana hamatibaha Aberahamo hanona nahuna Isako 'ariai ea'i muena 'abana.

Isako, Iakobo, Mai Iosepa Ekia A'ikakauma.

20 A'ikakaumai Isako ehore Iakobo mai Esau 'abi'uai banamona ebenakia wairai katerama tabakia abomo ehina pounakia.

21 A'ikakaumai Iakobo ena 'ari aba eherekai 'aki aonai ia Iosepa nahuna ha ha ebanamonakia abomo ena ikai'ini ai ehara 'au Tirama ekuti aina.

22 A'ikakaumai Iosepa ena mauri aba kepua aonai Isaraela itubuna Aikupitoai katekarahi hauna pouna ehinana abomo ehina benakia huriana Kanana hanonai katehorena.

Mose Ena A'ikakauma.

23 A'ikakaumai Mose hamana hinana ia erama murinai tehore bunina nawa aihau pokina teihana ia hanona miori namona, ba Aikupito Obia 'arana a'i teta'u aina ena rauhubu a'i tea'i taeana.

24 A'ikakaumai Mose eapa'ua aonai a'i enuatae ia hanona Aikupito obia 'arana nahuna babi'ena nahunai a'i keao. 25 Ia hanona enuatae Tirama ena maearima kipokia katehau haiara haeamo, ia a'i enuatae rani papana ki'a akakia a'i keaonamo ainakia. 26 Mose eraonana kehau haiara Tirama etina'ana hauna paunai hanona enamo ki'a baha ba Aikupito kepukia bo'ona a'i kea'inakia, pokina 'ara namona wairai hauna eraonana.

27 A'ikakaumai Mose hanona Aikupito ehabona obia 'arana ena opuere a'i eta'u aina. Ia ebapahihi to'ona a'i nahaihana Tiramana aba eihana 'abana. 28 A'ikakaumai Mose ehore Kabanai tatuna eba'oruna, ehina benakia aruaru ai pa'abi akokia tetaronakia, ahuahu aneruna Isaraela nahukia hobohobo miorikia pakakia a'i meahu 'arinakia marikina.

Isaraela Haukia Bo'ona Tirama Tea'ikakaumana.

29 A'ikakaumai Isaraela haukia hanona 'Aku birona tekabanai hano 'ororonai tekabanai 'abana, ia Aikupito haukia tebahobona katekabanai aonai ikoikiai 'akuai tetono 'ari.

30 A'ikakaumai Isaraela haukia Ieriko aiara parabuna apa'uana tekakaiarona wapu 'abaihau hamomo hanona epobu.

31 A'ikakaumai Rahaba maha porepore babi'ena hanona Isaraela ekia ihaihapai haukia rua ebarai harainakia. Ia Tirama a'i tea'i taeana haukia
(31) 'aoa'i tea'ikakauma haukia.
te'ari aonai Rahaba hanona emauri.

32 Ba bita karobahu ainakia? Gideon, Barak, Samson, Idfeta, Davida, Samuela mai mahabanai haukia poukia kakikipanakia ranina hanona aba aha'i. 33 Ia ekia a'ikakaumai tehuari hanopaka bo'ona tea'i ki'anakia, bero akakia tebabai, Tirama ena 'abi'uai tabakia tea'i, ia tehore laiona pinakia tekaiabunakia, 34 iruba apa'uakia teba'aonakia, kareba mahanai terobo mauri. Te'abe'abe ia haeamona tetabura mue, huari ai tetabura ki'a atau'a haukia to'una teu'unakia. 35 Babi'e baika hanona hatia'akia te'ari haukia temikiri mue tetabu ahinakia, baika teba wapuranakia irubukia a'i tenuatae pokina kateahu 'arinakia aonai mikiri mue namona 'akinai katemauri paunai.

36 Baika hanona tebatae ainakia te'atinakia, tebirinakia wapura itunai tekaiabunakia. 37 Pihara ai teahu 'arinakia, teiri boanakia rua, kareba ai tehara 'arinakia. Mamoe mai nani paruakia tehainakia tekaoao, teuraru, te'oatanakia, mai tea'i ki'anakia. 38 Hanopaka hanona ena namo ha aha'i ia herekiai. Ia hanona hano aha'i haukia 'abanai tekaoao, hano'akunai, oeo ai, pihara 'ererekiai mai 'uriai temiaho.

39 Neiakia ikoikiai hanona mai ekia a'ikakauma Tirama ehore ebatohanakia, iamo Tirama e'abi'uai anikia hanona a'i tea'i. 40 Pokina Tirama hanona ena raona namona 'akina eba'oruna aika 'euka. Ena nuatae hanona 'uainai tea'ikakauma maearimakia mai aika kipokia maearima aba te'oru haukai kahaeao haeamo.

Copyright information for `RRO