Hebrews 12

Iesu Kahaihana Mai Kaha'ikakauma.

Weiakia a'ikakauma maurinai temiaho haukia bo'okia hanona baiaruru haukia 'abakiai tekori kakaiaronaka paunai, aika taba weiakia tibapumanaka mai ki'a weiakia tia'i 'ininaka haukia ikoikiai hama'i obonakia, ba mauri beauna wairakai nimai haunai hamabeau mai bapahihika. Aika mahaka hanona Iesu mo kahaihana, ia ehore aika eka a'ikakauma ebaramana popounai keaomo puanai, ia hanona wairai nemiaho aonamona paunai ebapahihi a'i ehaumaea matiu ibiri ropo haiarana ehoaina ubinai e'ari, ba ia bariu hanona weia Tirama ena imia'au itipana taina imarikiaina 'ekanai aba emiati.

Tirama Puma Kebenaka Hanona Kahabero.

Wai ia katoraona haraina, ia aka ki'a haukia te'oatana aonai ebapahihi benakia, ba wai kipomi aomi a'i tomone'e 'abaeana a'i tomohau hororo ta'una. Wai hanona ki'a kipokia ṯohuari, iamo a'i to'au tabura a'i teahu 'arinimi. Tirama ehore nahunai ebaonimi aomi ebataburanakia 'abina aba toreana, 'u? Etibaha,

“Naha'u e, Obiapaka nirobenimi
hanona aiana katobahuaina,
haeamona nerikenimi hanona
aomi a'i katone'e 'abaeana.
Pokina Obiapaka
niraona'au ainakia haukia
nirobenakia, abomo nahunai
nibaonakia haukia ni'atinakia.”
Her 3.11, 12

Emi hauhaiara katobapahihi aina, weiana hanona hamami ena bairobe. Pokina Tirama nihore nahunai nibaonimi. Hama tabana nahuna a'i nirobena? Maearima ikoikiai nahukia tirobenakia. Wai a'i kerobenimi raninai wai hanona tubu miorimi nahuna tohami aha'i. Aika ikoikai mai hamaka hanopaka neiana ahanai tirobenaka ba aiakia naha'i taeanakia. Aika hanona mai Hamaka kupai hauna aiana kahaka'ai harai hanona kahamauri. 10 Aika hamaka hanopakai neia haukia ekia bero ai rani papana tirobenaka, ia Tirama nirobenaka hanona aika eka namo paunai, ba ia kipokia ena robe maurina aonai kahamiaho haeamo. 11 Hama nahu tirobenakia raninai mai haiarakia ia aonamona aha'i, ia muriai weiakia tehaiara tepuma hoai haukia hanona baibua buabuana namona katea'ina aka bero haukiai kateao.

12 Weiana buonai imami timahe haumi tomoa'i taea mai aemi ti'abe'abe haumi tomobapahihi tomomikiri. 13 Taeara berokiai katoka'a, weiana aekia teki'a haukia taeara weianai aekia katenamo.

14 Wai tomobahobo maearima kipokia mai baibuami katomiaho mai robemi katomiaho, pokina a'i kerobe hauna hanona Obiapaka a'i keihana. 15 Ha ha kato'ima harainimi, hau ha Tirama ena aoko'o hoanai a'i mekapu marikina, 'ao baiatamiai hau ha ramu mabina 'abana a'i me'omu 'au mako a'i mebaro'arinimi mai a'i meba'opunimi marikina. 16 Kato'ima harainimi, baiatamiai hau ha a'i kenabau, 'ao auba akana a'i timariki aina haukiai a'i temeao marikina ihobona Esau 'abana, ia hanona aniani 'ororo hamona paunai ena rama'uai hoana banamona maikoinai eba'akaumana. 17 Aba to'iobina, muriai Esau hanona hamana herenai ena rama'uai hoana banamona ia'ina enuatae enoi mai haihaina, iamo hamana ekamuri aina, ia Esau hanona ena rama'uai hoana banamona kea'i muena taearana ha a'i etabu ahina.

Aika Aba Hakara'au Kupa Ierusalemana.

18 Wai tomai 'ekana hanona 'uainai Isaraela haukia teao Sinai oeona 'abana aha'i. Sinai oeona hanona imakai kaha'i 'apuana ketaina, iruba ni'ara, 'auhao 'umuna mai wapura ekaiabuna, abomo kou eabu, 19 pihi 'uruna mai aia rarina teona. Ba maearima weiakia aia teona haukia Mose tenoina Tirama ia herekiai 'abi ha a'i kehina muena. 20 Pokina maearima weiakia Tirama e'abi benakia hauna teta'uai ki'a bahana, ia e'abi etibaha, “Maearima ha keao oeo neiana imanai kea'i 'apuana hanona piharai kateahu 'arina, mahi ha re'a uamo katehomana.” 21 Mahakia eao hoa rarikia teihanakia teta'u ki'a, Mose abomo e'ururu 'ururu e'abi etibaha, “Ṉata'u ki'a baha.”

22 Ia wai tomai 'eka neiana hanona Siona oeona, mauri Tiramana ena aiara, kupa Ierusalemana. 'Eka weiana aonai aneru to'una rarina 'akina mai aonamokia ṯemiaho. 23 Wai tomai nahu pakakia 'abanai katoao atami kupai terere haukia ekia aonamo to'u apa'uana herena, maearima ikoikiai ibabakaikia hauna Tiramana herena, mai aka bero haukia weiakia aubakia aba tebero harai haukia herekia. 24 Wai tomai Iesu 'abi'uai apa'uana mahamahana ebairarao aina hauna herena, mai ia aruaruna ki'a ia'i obokia hauna herena, aruaru ikapo otarai hauna weiana hanona Abela aruaruna 'ara hore enuatae aina hauna etara haona.

Kaha'ima 'ima Harainaka.

25 Kato'ima harainimi, nehina benimi hauna aiana a'i kato baoaoaina. Weiakia hanopakai Tirama ena 'abi ebena hauna Mose tebaoaoaina haukia hanona puma tehoaina. Aika kupai nirobenaka hauna kahabaki'ana raninai puma kemai hauna herenai aea kahakapare aiho? 26 Rani weianai ia aiana ehore hanopaka ebaibiuna, ba bariu hanona e'abi'uai etibaha, “Au hanopaka haeamona kabaibiuna, hanopaka mo aha'i, ia kupa abomo.” 27 'Abi neiana “haeamona” anina hanona weiakia terama tabakia kateibiu haukia ikoikiai kea'i parenakia, ia taba baika a'i kateibiu haukia hanona 'ekakiai katemiaho.

28 Tirama niobia aina aiarana a'i neibiu hauna ebenaka kipokia kahaobia aina paunai banamo apa'uana Tirama kahabena, kahakuti aina mai marikika abomo mai ta'uka ia kahabanamona. 29 Pokina aika eka Tirama hanona iruba apa'uana tohana 'abana taba ikoikiai niba'aranakia.

Copyright information for `RRO