Hebrews 3

Iesu Hanona Mose Etara Haona.

Ua buonai uaho'aba'u robemi e, wai kipokia Tirama eapari haeamonaka haumi, Iesu katoraona haraina, ia hanona Tirama ena iuhubeau hauna abomo robe hauna apa'uana eka a'ikakaumai pouna nahahinana hauna. Mose Tirama ena itu aonai eaka harai ihobonai Iesu hanona euhuna Tiramana ena aka ebabai haraina mai aona ikoinai. Itu ebabaina hauna temarikiai apa'uana ba itu kipona, ihobona Iesu hanona nuabi apa'uana kea'ina ba Mose. Itu ikoikiai mai ibabaikia haukia, ba Tirama hanona taba ikoikiai ebabainakia. Mose hanona Tirama ena itu ikoinai aonai ta'ara'i haunai eao eaka harai mai aona ikoinai, ia hanona muriai Tirama taba ke'uahinakia haukia poukia ehinanakia. Iamo Keriso hanona Tirama Nahuna, ia Tirama ena itu nipoki aina mai aona ikoinai. Aika rani ikoinai kaha'ikakauma mai taburaka kahabuabena mai aonamoka raninai aika hanona Tirama ena maearima.

Tirama Ena Maearima Ekia Arai 'Ekana.

Ua buonai Auba Robe ṉa e'abi aiho,

“Bariu rani neianai
Tirama aiana katona raninai,
aomi a'i katoba pahihinakia
rani weiana hano'akunai
Tirama tehobona aonai
tebapairi pairi 'abana.
Weia 'aba'abami ihau bariabui
aokiai e'u aka teihanakia
iamo tehobona'u mai
tebahobona'u.
10 Ua buonai uru weiana
aopuere aina a'abi atibaha,
‘Aokia hanona atau'a 'akinai
buonai e'u taeara a'i te'iobina.’
11 Weiana aopuere a'abi'uai pahihi
atibaha,
‘Ia hanona e'u arai 'ekanai
a'i katekatoto.’”
Sal 95.7-11

12 Uaho'aba'u e, kato'ima harainimi ha kipona aona a'i kea'i ki'ana ena a'ikakaumai a'i kekaobo mauri Tiramana a'i kekamuriaina. 13 'A Puka robena nehinana ‘bariu rani neiana’ hanona aika eka rani, ua buonai rani ikoinai 'abami kipokia aomi katoba taburanakia, ki'a kehore ena bai'oi ai aomi a'i meba pahihinakia marikina. 14 Eka a'ikakauma ha'iramana hauna kaha'i 'inina keaomo puanai hanona aika Keriso kipokia ṉahaka haeamo haukai kahaeao.

15 Puka robena ṉa e'abi aiho,

“Bariu rani neianai
Tirama aiana katona raninai
aomi a'i katoba pahihinakia
rani weianai 'aba'abami tebapairi
pairi 'abana.”
Sal 95.7, 8

16 Maearima tabakia Tirama aiana teona iamo tebapairi pairi? Weiakia Mose Aikupito ai ebakarahinakia haukia ikoikiai. 17 Tirama tai eopuere ainakia ihau bariabui aokiai? Maearima weiakia ki'a tebabai hano'akunai te'eho te'ari ore haukia. 18 Tai herekiai Tirama e'abi'uai pahihi benakia ena arai 'ekanai a'i katekatoto ṉa ehoma? Weiana hanona tai ehina benakia? Weiakia Tirama aiana a'i teka'aina haukia.
(18) 'aoa'i tea'ikakauma haukia.
19 Ua buonai aika ha'iobina ekia a'ikakauma aha'i paunai arai 'ekanai a'i tekatoto.

Copyright information for `RRO