Hebrews 4

Aika Kahatabura Arai 'Ekana Kahakatoto.

Tirama ena 'abi'uai aika 'euka ena arai 'ekanai kahakatoto hanona 'ekanai, ua buonai aika kaha'ima harainaka, ha a'i ke'eho arai 'ekana a'i me'ubo aina ta'una. Aika pou namona haona, Isaraela haukia abokiamo 'abi aba teona. Iamo herekiai 'abi teona hauna ena namo aha'i pokina teona haukia a'i tea'ikakauma.

Weiana hanona Tirama e'abi ihobona etibaha,

“Aopuere a'abi'uai pahihi atibaha,
‘Ia hanona e'u arai 'ekanai
a'i katekatoto.’”
Sal 95.11

Ia aika a'ikakauma hauka hanona ena arai 'ekanai kahakatoto. Aka neiana hanona aba ebaorena hanopaka ebabaina raninai.
Pokina puka robena aonai wapu iba'abaihau hamomona pouna ehinana etibaha, “Tirama ena aka ikoikiai ebaorenakia ba wapu iba'abaihau hamomonai earai.” Haeamona arai robana eahuna etibaha, “Ia hanona e'u arai 'ekanai a'i katekatoto.” Weiakia pou namona teo'uaina haukia ekia aiao'o aha'i paunai Tirama ena arai 'ekana a'i tekatoto. Iamo bariu baika hanona ia ena arai 'ekanai katekatoto. Weiana paunai rani homa'ana eao murinai Tirama ehore wapu ha ea'i taeana atana eaparina “Bariu rani neiana”, haeamona Davida pinanai wapu weiana pouna ehinana etibaha,

“Bariu rani neianai,
Tirama aiana katona raninai
aomi a'i katoba pahihinakia.”
Sal 95.7, 8

Iosua arai 'ekana tohana pebenakia raninai Tirama hanona murinai wapu ha a'i pe'uahina. Ua buonai ha'iobina Tirama ena maearima katearai ranina hanona nimai ihobona wapu iba'abaihau hamomona 'abana. 10 Tirama ena arai 'ekanai aba tekatoto haukia hanona ekia akai tiarai ihobona Tirama ena aka ebaorena ba earai 'abana. 11 Ua buonai aika hanona kahatabura arai 'ekana weianai kahakatoto, weiakia aiao'o aha'i haukia 'abakiai a'i kahaeao hau ha arai 'ekana a'i me'ubo aina ta'una.

12 Pokina Tirama ena 'abi hanona nimauri abomo niaka, eara ki'a baha ba kareba weiana mahana abira abira teara hauna 'abana, ia hanona eara kekomo rurunaka keaomo aoka mai aubaka herekia huriaka mai ibakai herekiai, weiana maearima ekia raonaraona mai ekia nuatae kebawaira tinanakia. 13 Hanopaka tabakia ha Tirama wairanai a'i kebuni 'apua, taba ikoikiai katewaira tina mahanai ba ia herenai aika eka mauri maikoinai pouna kahahinana.

Iesu Hanona Robe Haukia 'Arakiai Hauna Apa'uana.

14 Aika hanona mai eka robe hauna apa'uana ekara'au eao kupa, ia hanona Iesu Tirama Nahuna. Ua buonai aika hanona eka a'ikakauma pouna nahahinana hauna kaha'i 'inina. 15 Eka robe hauna apa'uana Iesu hanona eka 'abe'abe 'ekakiai niaoko'o ainaka, neia hanopakai emiaho raninai tehobona taeara haeai haeaiai aika ihoboka, iamo ia herenai hanona ki'a ha aha'i. 16 Ua buonai mai taburaka kahaeao aoko'o Tiramana ena obia imia'auna herenai, weianai aoko'o apa'uana kaha'ina mai aoko'o hoana kahatabu ahina, eka nuatae ranikiai kebarainaka.

Copyright information for `RRO