Hebrews 5

Iesu Hanona Eka Bamauri Pokinai Eao.

Robe haukia apa'uakia ikoikiai hanona maearima baiatakiai Tirama ea'i taeanakia ena aka katebabaina maearima paukiai, beruberu tabakia mai ki'a ia'iobokia tabakia katebaibeni. Robe hauna apa'uana kehore 'iobi aha'i haukia mai beho tibabai haukia keaoko'o ainakia pokina ia kipona abomo taeara bo'onai ni'abe'abe. Ia kipona abomo ni'abe'abe paunai, maearima ekia ki'a paukiai mo aha'i, 'a ia kipona ena ki'a ia'iobokia tabakia abomo kebaibeni.

Hau ha kipona robe hauna apa'uana hoana a'i kea'ina ia Tirama kehore keaparina hauna robe hoana kea'ina, ihobona Arona eaparina 'abana.

Taeara ihobonai Keriso abomo kipona robe hauna apa'uana hoana a'i ea'ina, ia hoa ebena Tiramana ehina bena etibaha,

“Oi hanona au Naha'u.
Bariu rani neianai au hanona
Hamamuai naeao.”
Sal 2.7

Puka robenai 'eka haeai ha e'abi etibaha,

“Oi hanona robe haumuai
nomiaho keaomo banaibanai
Melkisedek robe akana
ebabaina 'abana.”
Sal 110.4

Iesu hanopakai emiaho aonai ia 'ariai kebamaurina Tiramana herenai ebahuba'ari enoi eapari aota mahana mai beina, ba Tirama ia aiana eona pokina kipona ebako'iko'ina Tirama emariki aina paunai. Ia hanona Tirama Nahuna, iamo ena hauhaiarai Tirama aiana ika'aina e'iobina. Weianai e'oru harai, ia aiana tika'aina haukia ikoikiai ekia bamauri banaibanai pokinai eao. 10 Tirama ehore Iesu robe hauna apa'uana ai ebaona Melkisedek robe akana ebabaina 'abana.

A'i Kahamiaho Oho Miori Papakia 'Abana.

11 Melkisedek ena aka robana katahuna 'abikia hanona ebo'o, iamo ihinahina haraikia hanona tepahihi pokina 'uruna katona hanona obona a'i katobo. 12 Rani homa'ana toa'ikakauma aba etaina, wai hanona ba'iobi haumi ai patoao, iamo wai bariu hau ha pehore Tirama ena 'abi tohana pokina peba'iobi muenimi. Wai hanona matoha 'ae ṯeinu oho miorikia 'abakia, aniani pahihikia ianikiai a'i tutabura baha. 13 Hau ha 'ae neinu oho hauna hanona miori papana, pokina ia bero mai beho a'i e'iobinakia. 14 Aniani pahihikia hanona maearima apa'uakia 'eukia, ia hanona aokia tebero, namo mai ki'a hoakia aba te'iobinakia.

Copyright information for `RRO