Hebrews 6

Kahabakiro Kahabai'ima Tirama 'Eunai.

Ua buonai aika hamatabura waira hamaeao Keriso ena ba'iobi taburana hama'ina, ia a'ikakauma ba'iobikia kori'uaikia haukia herekiai a'i kahamiaho. Neiakia hanona 'ari akakiai naharaona kabe mai Tirama naha'ikakaumana, 'uere robe ba'iobina mai ahakiai ima tihao'au, abomo 'ariai mikiri mue ba'iobina mai miaho banaibanai bakaina, a'i kahamue ba'iobi neiakia pokikiai. Tirama kenuatae raninai aika hanona kahaka'a waira kahaeao ba'iobi taburana herena.

Maearima baika ekia a'ikakauma te'akauma haukia aea katemue aiho? Ia 'uainai Tirama aokia ebaeanakia, kupa beruberuna teonobaina, Auba Robe kipokia teaka haeamo, Tirama ena 'abi namona te'iobina abomo Tirama kepoki aina hiabuna teonobaina, ba Keriso herenai ti'eho ti'akauma raninai kateraona kabe rani ibaruana katemahamaha hanona a'i ketaina, pokina ia aba imakiai Tirama Nahuna matiu ibiri ropo 'ubinai tikoko 'au muena maearima wairakiai tibahaumaeana.

Ihobona matoha hano weiana ahanai rani bo'ona abara etibo, aniani namokia nibaramanakia tebiraura haukia 'eukia, hano weiana hanona Tirama ena banamo kea'ina. Ia hano weiana ahanai 'ini boaboa mai awa 'ini'inikia te'omu raninai ena namo ha aha'i, Tirama ia aba keururu aina irubai kate'ara ore.

E'u raona'au haumi e, ua ṯahinabe pahihi aihonimi, ia ai ṯa'iobi haraina wai hanona uahomana aha'i, banamo namona keaoainimi bamauri 'ekana. 10 Tirama hanona tai ha a'i nitaina, emi aka tobabai mai emi raona'au ia atanai aba tobawaira tinana ena robe haukia tobarainakia bariu abomo tubarainakia haukia a'i kereanakia. 11 Ai ṯanuatae ki'a baha wai ikoimiai aka weianai katotabura keaomo puanai taba ṯobuabena hauna katoa'ina. 12 Wai a'i kato'aboro, 'a ekia a'ikakauma mai ekia bapahihi paukiai Tirama e'abi'uai ai tabakia tea'i maearimakia 'abakiai katoao. Ibabataina hanona ṉahomana.

Kaha'ikakauma Tirama Ena 'Abi'uai Paunai.

13 Tirama ehore Aberahamo herenai e'abi'uai raninai hau ha Tirama a'i etara haona paunai ia kipona atanai 'abi'uai pahihina ebabaina, 14 etibaha, “Au oi kabanamo tohani'o, ba 'aba'abamu kababo'onakia.” 15 Weiana Aberahamo ebai'ima mai bapahihina eaomo Tirama e'abi'uai hauna ea'ina.

16 Maearima ha ia etara haona hauna atanai 'abi'uai pahihina kebabaina, 'abi'uai pahihina weiana kehore ena 'abi kebatohana ekia baiara kebapuana. 17 Ihobonai, Tirama enuatae kebatohana ena 'abi'uai hanona ketoha weiakia ena 'abi'uai tabakia katea'i haukia herekiai, abomo enuatae kate'iobina ia ena raona wairai hauna a'i kebahaeaina, weiana buonai ia 'abi'uai pahihina ebabaina. 18 Tirama hanona a'i kebai'oi paunai weiakia rua ena 'abi'uai mai ena 'abi'uai pahihina hanona a'i kebahaeainakia, weiana aika hapihi hamai Tirama herenai hauka hanona batabura rarina 'akinai kahakori 'ini wairakai nimai tabana kahabuabena. 19 Buabeni neiana ha'ina hauna hanona ihobona to'o 'abana eka mauri ai, etabura ebakori 'ininaka kebakatotonaka kupa marea robenai i'aea huri habuninai kebakabanainaka keaomo erobe ki'a baha 'ekana aonai. 20 Aika paukai Iesu e'uai ekatoto weia robe hauna apa'uanai eao banaibanai, ihobona Melkisedek robe akana ebabaina 'abana.

Copyright information for `RRO