Hebrews 7

Melkisedek Obia 'Arana Mai Robe Hauna Apa'uana.

Melkisedek neiana hanona Salema obia 'arana abomo 'ubi toha tohanai Tiramana ena robe hauna. Aberahamo ehuari aiara obiakia eahu 'arinakia emue aonai tebaitabu ahi, Melkisedek ehore Aberahamo ebanamona. Aberahamo ehore huari aonai ea'inakia kohukia ikoinai harau haea harau haea aokiai ha ha Melkisedek ebena. Melkisedek atana anina hanona ‘aka bero obiana 'arana’, haeamona atana Salema obiana anina hanona ‘baibua obiana 'arana’. Melkisedek hanona hamana aha'i hinana aha'i, ena itubu aha'i, aita erama aita e'ari a'i ha'iobina, ia orina aha'i, ia hanona ihobona Tirama Nahuna 'abana, robe haunai nemiaho banaibanai.

Melkisedek weiana katoraonana, ia aea eapa'ua aiho! Aika 'aba'abaka Aberahamo huari ai ea'i kohukia namokia harau haea harau haea aokiai ha ha ia ebena. Weiakia Lebi itubuna haukia robe hoana tea'ina paunai, rauhubu e'abi, Aberahamo 'aba'abana Isaraela haukia ekia kohu ikoikiai harau haea harau haea aokiai ha ha uaho'abakia Lebi itubuna katebenakia. Melkisedek hanona Lebi itubuna hauna aha'i, iamo Aberahamo herenai ena kohu ikoikiai harau haea harau haea aokiai ha ha ea'ina ba ia ehore Aberahamo weiana Tirama ena 'abi'uai ea'ina hauna ebanamona. Aika ha'iobina hoa apa'uana ea'ina hauna kehore hoa papana ea'ina hauna kebanamona.

Robe haukia hanona maearima ekia kohu harau haea harau haea aokia ha ha tea'inakia, Melkisedek abomo Aberahamo ena kohu harau haea harau haea aokiai ha ha ea'inakia, ia robe haukia hanona kate'ari, ia Melkisedek hanona nemiaho banaibanai Puka robenai e'abi ihobona. Ṉa hama'abi aiho, Lebi haukia maearima ekia kohu harau haea harau haea aokiai ha ha tea'inakia, ia Aberahamo ena kohu harau haea harau haea aokiai ha ha Melkisedek ebena aonai Lebi ena itubu haukia abokiamo ekia kohu harau haea harau haea aokia ha ha tebaibeni 'abana. 10 Pokina Melkisedek Aberahamo ohi tebaitabu ahi aonai Lebi hanona a'i erama baha ia 'aba'abana Aberahamo hauaninai emiaho.

Iesu Ihobona Melkisedek.

11 Tirama Isaraela haukia rauhubu ebenakia Lebi itubuna haukia robe akana katebabaina. Ia Lebi itubuna robe akana tebabai haraina iamo aka weiana hanona maearima a'i teba beronakia Tirama wairanai paunai robe hauna haeai ha kewaira tina keaka matoha Melkisedek 'abana, ia Arona 'abana aha'i. 12 Robe haukia katehaeai hanona rauhubu abomo kehaeai. 13 Weiana robana hahuna hauna hanona itubu haeai hauna, Lebi itubuna hauna aha'i, itubu weiana aonai hanona hau ha itara robena akana a'i ebabai 'apuana. 14 Weiana aba ha'iobi haraina eka Obiapaka hanona Iuda itubunai erama, 'a Mose robe haukia ha itubu weianai a'i ea'i taeana.

15 Taba nahauahina hauna aba ha'iobi haraina pokina robe hauna haeai ha aba ewaira tina, ia Melkisedek 'abana. 16 Ia robe haunai eao hanona maearima ekia rauhubu 'ao ekia taearai aha'i, ia mauri hiabuna nemiaho banaibanai haunai. 17 Puka robenai ṉa e'abi aiho,

“Oi hanona robe haumuai
nomiaho keaomo banaibanai,
Melkisedek robe akana
ebabaina 'abana.”
Sal 110.4

18 Weiana rauhubu 'ai'aina aba tea'i obona, pokina ia hanona e'abe'abe abomo ena aka aha'i. 19 Mose ena rauhubu ai maearima a'i ebaberonakia Tirama wairanai. Ua buonai Tirama ehore buabeni namona ha ebenaka weiana hanona rauhubu etara haona, weianai nahaeao Tirama herena.

20 Haeamona Tirama mai ena 'abi'uai pahihinai Iesu robe haunai ebaona. Weiakia Lebi itubuna haukia robe haukiai teao hanona Tirama ena 'abi'uai pahihinai aha'i. 21 Ia Iesu robe haunai eao hanona Tirama ena 'abi'uai pahihinai. Tirama ṉa e'abi aiho,

“Obiapaka hanona ena 'abi'uai
pahihina ebabaina
ia ena 'abi a'i kebahaeaina,
‘Oi hanona robe haumuai nomiaho
keaomo banaibanai.’”
Sal 110.4

22 Ṉa homana Iesu hanona 'abi'uai apa'uana neiana ibatohana haunai eao, 'abi'uai neiana hanona 'abi'uai apa'uana 'ai'aina etara haona.

23 Robe haukia hanona tebo'o pokina ia te'ari ekia akai a'i temiaho banaibanai. 24 Ia Iesu hanona kemiaho banaibanai, ena robe akana hanona a'i keao hau ha herena. 25 Ia nemiaho banaibanai abomo aika paukai ia Tirama ninoina paunai, ia atanai Tirama herena kateao haukia kebamauri orenakia.

26 Iesu neiana hanona robe hauna apa'uana eka nuatae ikoikiai e'iobi. Ia hanona erobe, beho 'ao ki'a ha ia herenai aha'i, ia hanona ki'a haukia baiatakiai aha'i kupa 'ubina tohanai ekara'au. 27 Ia hanona robe haukia weiakia ihobokia aha'i, robe haukia ha ha hanona rani ikoikiai kipona ena ki'a ihina haona akana kebabai 'uaina murinai maearima ekia ki'a ihina haokia akakia kebabai. 'A Iesu hanona ua a'i kehoma, pokina ia kipona ena mauri ebaibeni ki'a ia'i obona tabanai eao, ia rani hamonai aka weiana maikoina ebaorena. 28 Mose ena rauhubu ehore maearima ea'i taeanakia robe haukiai teao, ia te'abe'abe, 'a Tirama ena 'abi'uai pahihina rauhubu murinai emai hauna ehore Tirama Nahuna ea'i taeana ia abe'oru harai robe hauna apa'uanai eao ia hanona kemiaho banaibanai.

Copyright information for `RRO