Hebrews 9

'Abi'uai Apa'uana 'Ai'aina.

'Abi'uai apa'uana kori'uaina hanona mai ena kuti rauhubukia mai kuti 'ekana, 'eka weiana hanona maearima imakiai tebabaina. Paraboa tebakorina ba tekaihurina ikaihuri rua, atapaka tainai ikaihuri atana teaparina Robe 'ekana. Robe 'ekana aonai hanona ramepa horoti 'ekana ha mai itara papana ha, ahanai baibeni parawana tehorotina Tirama 'euna. I'aeahuri habunina ibaruana aona tainai hanona teaparina Erobe ki'a baha 'ekana. Weiana aonai hanona itara robena ha tebabaina gold ai tebahu abuna ahanai nabunabu timina namona ṯekinena, abomo 'abi'uai apa'uana mauana ha hauna maikoinai gold ai tebahu abuna, maua aonai hanona gold urona ha aonai mana teutana hauna mai Arona ena ikai'ini weiana 'uainai ebubuhi rauna tekarahi hauna mai pihara panabakia rua ahakiai rauhubu tererenakia haukia. Maua ikaiabuna ubinai hanona teaparina Ki'a ihina haona 'ekana, Tirama ena nuabi aneru 'abakia ibabataikia rua atakia Kerubi, banikiai 'eka weiana tehao abuna. Bariu hanona taba neiakia ikoikiai a'i kahinahina harainakia.

Taba weiakia ua teba'oru aihonakia, weiana robe haukia hanona rani ikoikiai ikaihuri kori'uaina aonai tekatoto ekia aka tebabainakia. Ia ikaihuri ibaruana hanona robe hauna apa'uana ikupaiana mo ihau ha aonai rani hamona ekatoto, imana 'abaeana a'i ekatoto, ia aruaru ea'ina etoto aina ia kipona ena ki'a paunai abomo maearima ekia ki'a a'i te'iobina aonai tebabaina haukia paukiai. Taba weiakiai Auba Robe aba eba'iobi harainaka, robe 'ekana kori'uaina ekoroti nemiaho aonai taeara keao erobe ki'a baha 'ekana hanona a'i nikaikau bahana. Neiakia hanona ibabatai 'abakia bariu rani neiana 'euna. Taeara weianai beruberu tabakia mai ki'a ihina hao tabakia tibaibeni Tirama 'euna, iamo weiakiai kuti haukia aokia tohana a'i katebabero toha tohana. 10 Weiakia hanona aniani tabakia inuinu tabakia mai 'uere hoahoakia, hauani ena rauhubu 'abaeakia, ia kateaka keaomo Tirama taeara kebamahamaha muenakia raninai.

'Abi'uai Apa'uana Mahamahana.

11 Ia bariu Keriso aba emai terama tabakia namokia ekia robe hauna apa'uanai eao, paraboa weiana eapa'ua mai e'oru harai hauna aonai ekatoto, weiana hanona maearima imakiai a'i tebabaina abomo hanopaka 'euna aha'i. 12 Keriso paraboa aonai ekatoto raninai, nani 'ao poromakau nahukia aruarukia a'i ea'i ia kipona ena mauri ebaibeni aruarunai ekatoto, rani hamonai mo erobe ki'a baha 'ekana aonai ekatoto, weianai bamauri banaibanai akana ebaorena aika paukai. 13 Maearima te'opu Tirama wairanai raninai, nani poromakau aruarukia mai poromakau irubai teba'ara obonakia rabukia haukiai tekapo otarainakia, ba haukia temahamaha terobe Tirama wairanai. 14 Weiana hanona 'abi tohana iamo Keriso aruaruna hanona weiakia etara haonakia. Keriso hanona ena ki'a 'ao ena beho ha aha'i, ia miaho banaibanai Auba Robena ena baraibarai ai kipona ena mauri baibeni tabanai ebaona Tirama ebena. Keriso aruaruna weiana hanona aoka tohana kebamaha mahana, weiakia anikia aha'i hoakia herekiai kaha kapare kahaeao mauri Tiramana ena aka kahababaina.

Keriso Aruarunai 'Abi'uai Apa'uana Mahamahana Ebatohana.

15 Ua buonai Keriso hanona bairarao haunai eao 'abi'uai apa'uana mahamahana kebataburana. Ia maearima ekia ki'a weiakia 'abi'uai apa'uana 'ai'ainai temiaho aonai tebabainakia haukiai kerubunakia paunai e'ari, ba Tirama eaparinakia haukia hanona banamo banaibanai Tirama e'abi'uai aina hauna katea'ina.

16 Ke'ari hauna ena nuatae 'abi'uaina hanona a'i keaka keaomo ena 'ari katebatohana murinai nuatae 'abi'uaina weiana hanona keaka. 17 'Ari hauna ena nuatae 'abi'uaina hanona e'abi'uai hauna ke'ari ba 'abi'uai hiabuna keaka, ia a'i e'ari nemiaho oho aonai 'abi'uai weiana hanona hiabuna aha'i. 18 Weiana buonai 'abi'uai apa'uana kori'uaina abomo 'ari aruarunai 'abi'uai hiabuna eaka. 19 Kori'uaina Mose ehore rauhubu 'abina ena maearima ikoikiai eba'iobinakia, weiana murinai poromakau nahukia aruarukia nani aruarukia mai bei kipokia ea'i haeamona, mamoe buirana birona mai wapaea rauna kipokia ea'inakia ekaihuna, rauhubu pukana mai maearima ikoinai ahakiai ekapo otaraina. 20 Ba e'abi etibaha, “Neiana hanona 'abi'uai apa'uana aruaruna, Tirama ehina benimi katoa'i taeana.” 21 Taeara ihobonai Mose aruaruai paraboa robena ahanai ekapo otaraina mai robe akana tibabai tabakia ikoikiai abomo ahakiai ekapo otarainakia. 22 Mose ena rauhubu eba'iobinaka taba bo'okia hanona aruaru kehore kebamaha mahanakia, ia aruaru a'i kekiki oioi raninai ki'a ihina haona keaha'i.

23 Paraboa aona tabakia neiakia kupa tabakia ibabataikia hanona taeara uahomanai patebamaha mahanakia, ia kupa tabakia tohakia hanona baibeni namona 'akinai katebamaha mahanakia. 24 Keriso hanona 'eka robena maearima imakiai tebabaina hauna aonai a'i ekatoto, 'eka weiana hanona 'eka robena tohana ibabataina, 'a ia hanona kebarainaka paunai 'eka robena tohana kupa 'ubinai hauna aonai ekatoto eao Tirama wairanai.

25 Robe haukia apa'uakia hanona ihau ha ha aokiai mahi aruarukia tea'i erobe ki'a baha 'ekanai tekatoto. Ia Keriso hanona rani bo'ona ua a'i kehoma. 26 Ua pehoma raninai, hanopaka ea'i ramana raninai emai mo bariu Keriso hanona rani bo'ona pehau haiara. Ia Keriso rani hamona mo ewaira tina rani neiakia puakiai, kipona baibeni tabanai eao ki'a ia'iobona. 27 Maearima ha ha hanona rani hamonai kate'ari, murinai Tirama kebabakainakia. 28 Taeara ihobonai Keriso hanona rani hamona mo baibeni tabanai eao mako ekia ki'a ia'i obokia. Ia haeamona kewaira tina mue hanona ṯe'imana haukia kebamaurinakia paunai, ia ki'a ia'i obokia paunai aha'i.

Copyright information for `RRO