James 3

Eka 'Abi Kaha'ima Harainakia.

Uaho'aba'u e, haumi bo'ona ba'iobi haumiai a'i katoao, pokina wai aba to'iobina, ai ṯaba'iobi 'uai haumai hanona ibabakaimai hanona aba kepahihi ki'a baha ba maearima baika. Aika ikoikai hanona rani bo'ona nahababai beho, ia hau ha a'i ke'abi rea raninai ia hanona kebero'au haeamona ia kipona hauanina maikoina kepokiai haraina ketaina. Hoti pinakia ibirikia aurikia pinakiai kahabiri 'aunakia raninai ia aika aoka kateka'aina, aika kahanuatae hoti hauna maikoinai kahabaibiuna mai kahaba kakaiarona hanona ketaina. Haeamona aunohi rarina kahaihana, ia eapa'ua ki'a baha mai baura rarina niabuna re'a, hari papana nihore niharina, kapena hauna ena nuatae 'ekana ae'e hanona keaoaina mo weia. Ihobonai mo maea hanona papana 'aki hauanikai nemiaho, ia niapa aka apa'uakia nibabai nya niho.

Iruba abomo kaharaonana, baubaea papana 'aki iamo keupa raninai arabu maikoinai ke'ara obo.
Maea hanona matoha iruba, ia hanona hauanikai nemiaho ki'ai ebonu, eka mauri maikoina kea'i ki'ana, ia nihore eka mauri maikoinai irubai niba'ara'auna, ena iruba hanona eiwa'a iruba ni'ara banai banai 'ekanai nimaiaina. Maearima katehore mauri tabakia ikoikiai, mahi, roborobo, tikara tabakia haukia, mai 'aku aonai ṯemiaho tabakia ikoikiai kateba mamatanakia hanona ketaina, ba ia tihore taba weiakia tiba mamatanakia. Iamo hau ha maea kebamamatana hanona a'i ketaina, maea hanona ki'a nehina to'o baihana, 'ari muramuranai ebonu. Maea neianai eka Obiapaka Hamaka nahabanamona, haeamona maea neianai Tirama ihaihanai ebabainakia maearimakia nahaururu ainakia. 10 Pina hamonai banamo mai ururu 'abikia tikarahi. Uaho'aba'u e, weiana a'i pahababaina hanona penamo. 11 'Aku beina mai bei 'aki
(11) 'aobei kumana mai bei mabina
terarua ate hamonai a'i tiaru ahi.
12 Uaho'aba'u e, tuaba matiuna ororo buana a'i kebaramana, abomo 'aruhi matiuna tuaba buana a'i kebaramana. Haeamona 'aku beinai bei 'aki a'i kaharaina.

Aobero Tirama Herenai Emai Hauna.

13 Tai hanona wai baiatamiai eaobero toha mai obo niobo harai? Ia kehore ena mauri namonai mai ena babai haraiai weiana kebaihanimi mai 'aiaununa, weiana hanona ena aobero hoana. 14 Aomiai wamuru ani ki'a ṯemiaho raninai emi aobero a'i katoapaina, weianai Tirama ena 'abi tohana a'i katobunina. 15 ‘Aobero’ uahomakia hanona Tirama herenai a'i timai, ia hanona hanopaka 'euna mai tiaporo herenai timai. 16 Pokina wamuru mai ani ki'a ṯemiaho 'ekanai hanona ripuripu mai aka ki'a haeai haeai abomo ṯemiaho. 17 'A aobero weiana Tirama herenai nimai hauna ihaihana kori'uaina hanona hoahoa berona, murinai hanona baibua, 'aiaunu, bamamata, aoko'oai ebonu, babai namokia, ki'a taikia a'i nitai, mai ahu 'oi'oi aha'i. 18 Baibua tibabaina haukia tihore baibua uhona tibatona ni'omu nirewa buabuana hanona aka bero ba tiarina.

Copyright information for `RRO