John 10

'Abi Ibabataina Mamoe 'Ima Hauna.

Iesu e'abi etibaha, “'Abi tohana au wai nahina benimi. Hau ha mamoe parabuna pa'abinai a'i nikatoto ia ara huanai nirobanai hauna hanona bainao mai kakikaki hauna. Ia pa'abiai nikatoto hauna hanona mamoe i'imana hauna. Pa'abi iha'inina hauna hanona pa'abi nikaikauna hau weiana 'euna ba ena mamoe hanona ia aiana tiona. Ia ena mamoe ha ha atakia tohakia niaparinakia mai ne'uai ainakia tikarahi. Ia ena mamoe ikoikiai nibakarahi orenakia raninai, wairakiai nika'a weiana ena mamoe ia murinai ti'au pokina ia aiana te'iobina. Maearima haeai ha murinai a'i kate'au ia katebeau 'akaumana, pokina maearima weiana aiana a'i te'iobina.” Iesu 'abi ibabatai neianai ehina benakia, 'a ia taba e'uahina hauna obona a'i teobo 'apua.

Iesu Hanona Mamoe 'Ima Hauna Namona.

Weiana buonai Iesu e'abi mue etibaha, “'Abi tohana au wai nahina benimi. Au hau'u hanona mamoe ekia pa'abi. Weiakia ikoikiai temai 'uai haukia hanona bainao mai kakikaki haukia ua buonai mamoe ia aiakia a'i teona. Au hau'u hanona pa'abi, hau ha au ao'uai nikatoto hauna hanona kemauri. Ia hanona kekatoto mai kekarahi aniani ketabu ahina.

10 “Bainao hauna emai hanona kebainao, keahuahu mai kebapururu paunai emai. Au amai hanona mamoe mauri katea'ina mauri namona maikoinai katea'ina. 11 Au hanona mamoe 'ima hauna namo'u, mamoe 'ima hauna namona hanona ena mauri kebaibeni ena mamoe paukiai. 12 'Ara tabu hauna hanona mamoe 'ima hauna tohana aha'i, mamoe abomo ia 'euna aha'i, ua buonai waeha 'aki nimai neihana raninai ia mamoe nihabonakia nibeau 'akaumana, ba waeha 'aki mamoe ne'urinakia tibeau otaraina. 13 Hau weiana nibeau 'akaumana pokina ia hanona 'ara tabu hauna mai mamoe robakia a'i niahuna.

14 “Au hanona mamoe 'ima hauna namo'u, au hanona e'u mamoe a'iobinakia mai e'u mamoe abomo te'iobina'u. 15 Ihobona mo Hama'u au e'iobina'u au Hama'u a'iobina, ba e'u mauri kabaibeni e'u mamoe paukiai. 16 Au hanona e'u mamoe haeai baika, weiakia hanona parabu neiana aonai aha'i, weiakia abokiamo kamaiainakia ia abomo aia'u kateona, weia mamoe to'una kehamomo mai mamoe 'ima hauna hamona. 17 Hama'u niraona'au aina'u pokina au e'u mauri nabaibeni, haeamona au kahore ka'i muena. 18 Hau ha here'uai e'u mauri a'i kea'i boina, 'a au kipo'u e'u nuataeai e'u mauri nabaibeni. Au mai e'u hiabu e'u mauri kabaibeni mai e'u hiabuai e'u mauri haeamona ka'i muena. Hama'u ebena'u 'abina hanona weiana.”

19 'Abi neiakia paukiai Iuda haukia baiatakia epa'a mue. 20 Maearima bo'ona te'abi tetibaha, “Auba ki'a obona ia aonai nemiaho nibeau 'ari. Taba buonai ia aiana tuona?” 21 Ia baika te'abi tetibaha, “'Abi ṉa homakia hanona auba ki'a obona aonai nemiaho hauna ua a'i ke'abi aiho. Ba auba ki'a obona maha ki'a hauna mahana a'i kekaikaunakia.”

Iuda Haukia Iesu Tebaki'ana.

22 Ba Ierusalema ai marea barobe iraonana tatuna ranina etaina, weiana hanona iaia ranina. 23 Ba Iesu hanona Marea robe aonai itara ha ahanai eka'a, weiana hanona Solomona ena itara. 24 Iuda haukia apa'uakia temai Iesu tekori kaiarona te'abi tetibaha, “Aomai nubakai'au kai'auna, aita raninai kohinabe harainamai? Oi Keriso raninai mohinabe harainamai.”

25 Ba Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Au wai aba ahina benimi, ia wai hanona a'i tua'ikakauma. Au Hama'u atanai hiabu akakia ababainakia haukia hanona waira'u tia'i ahina. 26 Ba wai a'i tua'ikakaumana'u pokina wai hanona au e'u mamoe aha'i. 27 E'u mamoe hanona aia'u tiona. Au a'iobinakia, mai ia hanona muri'uai tika'a. 28 Au mauri banaibanai nabenakia, ia hanona a'i kate'ari abomo hau ha ima'uai a'i kea'i boinakia. 29 Hama'u mamoe weiakia ebena'u hauna hanona taba ikoikiai etara haonakia, hau ha Hama'u imanai weiakia ha a'i kea'i boina. 30 Au mai Hama'u tararua hanona hamomomai.”

31 Iuda haukia 'abi neiana teona raninai pihara tea'i taea ia kateahu 'arina. 32 'A Iesu ehina benakia etibaha, “Aka namokia bo'okia Hama'u herenai haukia abaihanimi, aka neiakia aeana hauna paunai piharai katoahuna'u?”

33 Ia ena 'abi tebamuena tetibaha, “Ai piharai katahuni'o hanona aka namokia nubabai paunai aha'i, ia Tirama nu'abi ki'aina paunai, pokina oi hanona maearima 'abaeamu ia mo oi kipomu Tiramai nubaoni'o.”

34 Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Emi rauhubu aonai aba tererena, Tirama e'abi, ‘Wai hanona tirama.’ 35 Tirama ena 'abi emai herekiai haukia eaparinakia tirama, ba Puka robena 'abina weiana hanona a'i keikabe. 36 Weiana Tirama ebarobena'u mai euhuna'u amai hanopakai ba a'abi atibaha, ‘Au hanona Tirama Nahuna,’ raninai, aehoma buonai tu'abi au Tirama na'abi ki'aina?

37 Hama'u ena aka a'i pababaina raninai a'i pato a'ikakaumana'u. 38 Ia Hama'u ena aka nababai raninai, wai a'i tua'ikakaumana'u re'a ia aka weiakia nababai haukia tomo a'ikakaumanakia. Weianai wai kato'iobina mai obokia katobo Hama'u hanona au ao'uai mai au hanona Hama'u aonai.”

39 Weiana Iuda haukia apa'uakia taeara tetabu mue Iesu katebirina. Ia hanona herekiai ekaobo.

40 Iesu ekabanai Ioridana atena abirana eao mue, 'uainai Ioane eba'uere robe 'ekanai weia emiaho. 41 Maearima bo'ona temai ia herena ba te'abi tetibaha, “Ioane hoa ha a'i ebabaina ia mo Ioane hau neiana robana eahuna tabakia ikoikiai hanona tetoha.” 42 Ba maearima bo'ona weia Iesu tea'ikakaumana.

Copyright information for `RRO