John 11

Lasaro Aba E'ari.

Hau ha atana Lasaro, Betani hauna, ia hanona einawa, Betani hanona Maria uaho'abana Mareta ohi ekia aiara. Maria weiana kehore tehoro timina 'orimonai Obiapaka Iesu aena keheinakia ba buinai keutu 'ororonakia babi'ena, ia haibuna hanona Lasaro weiana einawa. Weiana buonai uaho'aba rua 'abi teuhuna eao Iesu herena tetibaha, “Obiapaka e, nuraona'au aina hauna hanona neinawa.” 'A Iesu pou neiana eona raninai e'abi etibaha, “Inawa neiana hanona Lasaro a'i keba'ari baiha, ia neiana erama hanona Tirama ena nuabi kewaira tina, weianai Tirama Nahuna nuabi kea'ina.”

Iesu hanona Mareta uaho'abana Maria ohi mai haibukia Lasaro kipokia eraona'au ainakia. Weiana Iesu Lasaro ena inawa pouna eona raninai, ia 'ekanai mo weia wapu rua emiaho. Ba Iesu i'abana haukia ehina benakia etibaha, “Aika hamamue hamaeao Iudea.” I'abana haukia te'abi tetibaha, “Ba'iobi haumu e, maraniai mo Iuda haukia apa'uakia tenuatae piharai kateahu 'arini'o, ia mo oi emu raona hanona komue koao weia?” Iesu e'abi etibaha, “Mararani hamona aonai beraura hoana hanona harau haea rua, maearima ha mararani nika'a hauna hanona a'i kekai, pokina ia hanona hanopaka ena ea neihana. 10 Ia rabi keka'a hauna hanona kekai, pokina ia aonai hanona ea aha'i.”

11 Iesu 'abi weiana ehinana murinai e'abi etibaha, “Eka hau Lasaro hanona aba eparua rea. Ia au hanona kaeao kabaona.” 12 I'abana haukia te'abi tetibaha, “Obiapaka e, ia neinawa niparua raninai ia hanona aba kenamo mue.” 13 Iesu hanona Lasaro ena 'ari robana eahuna, 'a i'abana haukia teraonana ia hanona niparua 'abaea. 14 Weiana buonai Iesu ehinabe mahanakia etibaha, “Lasaro hanona aba e'ari. 15 Wai paumiai au weia aha'i hanona ao'u ninamo, pokina wai katohore au kato a'ikakaumana'u. Aika hamaeao ia herena.”

16 Ba Toma (tiaparina Bai'apaea hauna) 'abana ehina benakia etibaha, “Aika abomo hamaeao, ia kipokia kaha'ari haeamo.”

Iesu Hanona 'Ariai Mikiri Mue Mai Mauri Pokina.

17 Iesu weia ekara'au raninai tehina bena Lasaro hanona aba e'ari hauanina wapu bani uri aonai nemiaho. 18 Ierusalema mai Betani baiatakia hanona a'i ehoma'a matoha maela rua 'abana. 19 Weiana Mareta mai Maria haibukia Lasaro e'ari paunai Iuda haukia bo'okia temai ia herekia aokia katebataburana.

20 Mareta Iesu emai pouna eona raninai, ia ekarahi eao keihana, ia Maria hanona ituai emiaho. 21 Mareta Iesu ehina bena etibaha, “Obiapaka e, oi neia pomiaho raninai haibu'u hanona a'i pe'ari. 22 Ia au a'iobina bariu taba Tirama herenai konoi aina hauna ia kehore kebeni'o.”

23 Iesu Mareta ehina bena etibaha, “Oi haibumu hanona kemikiri mue.” 24 Mareta e'abi etibaha, “Au a'iobina ia hanona kemikiri mue rani orenai.” 25 Iesu Mareta ehina bena etibaha, “Au hanona mikiri mue abomo mauri. Au nia'ikakaumana'u hauna hanona 'abi ṉa aha'i pe'ari, ia kemauri. 26 Ba timauri mai tia'ikakaumana'u haukia ikoikiai hanona a'i kate'ari 'apua ia katemauri banaibanai. Oi 'abi neiana nua'ikakaumana, u?”

27 Mareta e'abi etibaha, “'E, Obiapaka, au na'ikakaumani'o, oi hanona Keriso, Tirama Nahuna weiana kemai hanopakai hauna.”

Iesu Ehai.

28 'Abi neiana ehinana murinai emue eao uaho'abana Maria eapari ke'ena ehina bena etibaha, “Ba'iobi hauna hanona aba emai oi nibakai bakai aini'o.” 29 Maria 'abi neiana eona raninai emikiri noanoa eao Iesu herena. 30 Rani weianai Iesu hanona aiarai a'i ekatoto baha, ia weia Mareta ohi tebaitabu ahi 'ekanai emiaho oho. 31 Iuda haukia weiakia Maria kipokia ituai temiaho aona tebataburana haukia ia teihana emikiri noanoa ekarahi raninai murinai teao, teraonana ia hanona niao 'ariahanai weia kehai.

32 Maria hanona Iesu emiaho 'ekanai ekara'au ba eihana raninai beronai aena pokinai e'umuti e'abi etibaha, “Obiapaka e, oi neia pomiaho raninai haibu'u hanona a'i pe'ari.”

33 Iesu Maria ehai eihana mai Iuda haukia weiakia kipokia temai haukia tehai eihanakia hanona aona eaoko'o mai e'abe'abe. 34 Ia ebakainakia etibaha, “Wai ia ae'eai tohorena?” Ia ena 'abi tebamuena tetibaha, “Obiapaka e, omai moihana.” 35 Ba Iesu ehai. 36 Weiana Iuda haukia te'abi tetibaha, “Tomoihana hama ua niraona'auai aihona.” 37 Ia baika te'abi tetibaha, “Hau neiana maha ki'a hauna mahana ebanamonakia ba ia pehore Lasaro 'ariai peba'orona a'i pe'ari.”

Iesu Lasaro 'Ariai Ebamikirina Emauri Mue.

38 Iesu aona eaoko'o ki'a. Ba eao 'ariahana, 'ariahana weiana hanona pihara paparo'ana ha pihara rarina temaiaina pa'abina tebahu abuna. 39 Iesu e'abi etibaha, “Pihara tomoa'i parena!” Ia 'ari hauna haibuna Mareta e'abi etibaha, “Obiapaka e, timina aba ṉa eki'a, pokina ia tehorena hanona wapuna aba ebani.” 40 Ba Iesu ia ehina bena etibaha, “Au aba ahina beni'o, oi koa'ikakaumana'u raninai Tirama ena nuabi koihana.” 41 Ua buonai ia tehore pihara tea'i parena. Ba Iesu ea'a taea e'abi etibaha, “Hama'u e, au nabanamoni'o pokina aia'u aba nuona. 42 Au a'iobina oi hanona rani ikoinai aia'u nuona, ia au neiana nahinana ena poki hanona maearima neiakia neia tekoroti haukia paukiai. Weiana kate a'ikakauma oi ohore au ouhuna'u.”

43 Iesu 'abi neiana ehinana murinai eapari aota etibaha, “Lasaro e, naia mokarahi omai!” 44 Ba 'ari hauna ekarahi emai, imana mai aena hanona 'ariahana habuninai te'apanakia haeamona wairana abomo habuni ha ai te'apana. Iesu e'abi etibaha, “'Ariahana habunikia tomorubunakia, tomohabona meao.”

Iesu Iahu'arina Raonana Tebabaina.

(Mt 26.1-5; Mk 14.1, 2; Lk 22.1, 2)

45 Iuda haukia bo'ona temai Maria tetoana haukia hanona Iesu taba weiana ebabaina teihana ba tea'ikakaumana. 46 Ia baika hanona teao Parisea haukia herekia ba Iesu taba ebabaina hauna robana teahuna. 47 Ba robe haukia apa'uakia mai Parisea haukia bakai apa'uana ṯe'imana haukia teaparina kipokia te'abi'abi, “Bariu aika taba kaha babaina hau weiana aba bata'u ta'u huri hoakia bo'ona nibabainakia. 48 Aika ia kahahabona hoa neiakia kebabai hao babai hao raninai maearima ikoinai ia kate a'ikakaumana, ba Roma haukia katemai eka marea robe mai eka hanopaka katea'i boinaka.”

49 Ba ia 'abakia ha atana Kaiafa, ihau weiana aonai ia hanona robe haukia arakiai hauna ha etae e'abi etibaha, “Wai taba ha'i to'iobi 'apuana. 50 Wai obo a'i tuobo, namona hanona hau ha hamona pe'ari maearima paukiai, ba hanopaka maikoina keki'a hanona a'i enamo.”

51 Ia 'abi neiana ehinana hanona ia kipona ena raonai aha'i. 'A ihau weiana aonai ia hanona robe haukia 'arakiai hauna paunai, ena mahabanaiai ua e'abi aiho Iesu ke'ari Iuda haukia paukiai, 52 Iuda haukia ikupaiakia mo paukiai aha'i, ia Tirama nahuna 'eka haeai haeai ṯemiaho haukia kebararonakia mai kebahamonakia.

53 Rani weiana ea'i ramana eaoaina aonai Iuda haukia apa'uakia hanona terobahu Iesu kateahu 'arina. 54 Ua buonai Iesu Iuda haukia baiatakiai a'i eka'a maha. Ia weia ekaobo eao hano'akuna haianai aiara ha atana Eperaim, weia i'abana haukia kipokia temiaho.

55 Iuda haukia ekia Kabanai tatuna aba ekaibari aonai Iuda maearimakia bo'ona aiara haeai haeai ai tekara'au teao Ierusalema ai katea'ia'i harai katerobe 'uai ba tatu kerama. 56 Ia Iesu tetabuna ba marea robe aonai tekoroti kipokia baiatakiai tebakai bakai tetibaha, “Wai taba turaonana? Ia tatu kemai 'ao?” 57 'A robe haukia apa'uakia mai Parisea haukia 'abi tebaibeni, hau ha Iesu ena miaho 'ekana e'iobina raninai ia keba 'iobinakia, weiana ia katehore katea'ina.

Copyright information for `RRO