John 12

Maria Iesu Aena Tehoroai Eheinakia.

(Mt 26.6-13; Mk 14.3-9)

Wapu 'abaihau wairai ṯemiaho Kabanai tatuna kerama hanona Iesu eao Betani Lasaro nemiaho aiarana, hau weiana 'ariai ebamikirina hauna. Rabirabi Iesu ia'i taeana hoana anianina ha teba'oruna, ba Mareta hanona ia ta'arakia ea'i, ia Lasaro hanona Iesu mai maearima baika kipokia aniani 'ekanai temiati. Ba Maria ehore tehoro kawapu hamona arana rarina 'akinai pahakawana hauna ea'ina Iesu aena eheinakia ba buinai Iesu aena eutu 'ororonakia. Tehoro timana 'orimona weiana itu aona maikoinai ebabonu 'auna. Iesu i'abana hauna ha Iuda Isakariote hauna wairai Iesu kehinahinaina hauna e'abi etibaha, “'Ei, tehoro neiana moni rarina 'akinai
(5) Helene moninai Denari hinabu aihau.’
patekawa kawaina ba monina uraru haukia patebenakia.”
Ia 'abi neiana ehinana hanona uraru haukia niraonanakia paunai aha'i, 'a ia hanona bainao hauna, moni puteputena weiana ea'ina haunai ia kipona nibaraina.

Ba Iesu e'abi etibaha, “Tomohabo 'abaeana, tehoro neiana hanona kebamauaina keaomo wapu weiana au katehorena'u hauna 'euna. Rani ikoikiai uraru haukia hanona wai baiatamiai katemiaho, 'a au hanona rani ikoikiai wai baiatamiai a'i kamiaho.”

Lasaro Iahu'arina Raonana Tebabaina.

Weiana Iuda haukia to'una rarina Iesu pouna teona ia hanona aba Betani ai, buonai teao 'eka weiana. Iesu mo kipona a'i kateihana, ia Lasaro 'ariai ebamikiri muena hauna abomo kateihana. 10 Ia robe haukia apa'uakia teroba ahu Lasaro abomo kateahu 'arina, 11 pokina hoa weiana Lasaro herenai erama hauna paunai Iuda haukia bo'ona ia tehabonakia tekabanai Iesu tea'ikakaumana.

Iesu Ierusalemai Ekatoto Matoha Obia 'Arana 'Abana.

(Mt 21.1-11; Mk 11.1-11; Lk 19.28-40)

12 Erani wapu weianai to'u rarina tatu paunai temai haukia Iesu pouna teona nimai Ierusalema. 13 Ua buonai ia 'ari'ari tea'i tekarahi teao Iesu kipokia katebaitabu ahi, ba teio tetibaha,

“Hosana!
Tirama kehore Obiapaka atanai
nimai hauna kebanamona!
Tirama kehore Isaraela ekia
obia 'arana kebanamona!”
14 Iesu toniki nahu ha etabu ahina ahanai emia'au. Weiana hanona Puka robenai tererena ihobona etibaha,

15 “Siona aiara apa'uana haumi e,
a'i katota'u.
Tomoihana,
neiana hanona emi obia arana
toniki nahu ahanai emia'au nimai.”
Sek 9.9

16 Rani weianai i'abana haukia 'abi neiakia obokia a'i teobo eaomo Iesu ena nuabi ai emikiri mue murinai ba ia robana teahuna 'abikia tererenakia haukia mai taba neiakia ia herenai tebabai haukia teraona tinanakia.

17 Maearima weiakia Iesu Lasaro 'ariai ebamikiri muena teihana haukia tehore ia hauna pouna tehina otaraina. 18 Maearima bo'ona Iesu bata'u ta'u huri hoana weiana ebabaina pouna teona paunai tekarahi teao kateihana. 19 Ua buonai Parisea haukia kipokia baiatakiai te'abi'abi tetibaha, “Tomoihana, aika hanona a'i ketainaka maearima maikoinai aba ia murinai tika'a.”

Helene Haukia Baika Iesu Titabuna.

20 Tatu weiana aonai weiakia teao Ierusalema Tirama katekuti aina haukia baiatakiai hanona Helene haukia abomo baika. 21 Ia temai Galilea Betesaida hauna Pilipo herena tehina bena tetibaha, “Poki haumu e, ai ṯanuatae Iesu kataihana.” 22 Pilipo eao Anderea ehina bena ba terarua teao Iesu tehina bena. 23 Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Au Maearima Nahuna nuabi apa'uana ka'ina beraurana hanona aba ekara'au. 24 'Abi tohana au wai nahina benimi, witi uhona ha a'i ke'eho hanoai a'i ke'ari raninai ia hanona uho 'abaeana mo kemiaho. 'A ke'ari raninai uho bo'ona kebaramanakia. 25 Hau ha ena mauri ibanamona niraonana hauna hanona ena mauri keba'akauma, hau ha hanopaka neiana aonai ena mauri ibanamona robana a'i niahuna hauna hanona ena mauri kea'i 'inina keaomo banai banai. 26 Hau ha au ta'ara'u kea'i hauna hanona muri'uai kemai, ba au ae'eai hanona e'u ta'ara'i hauna abomo weia. Hau weiana ta'ara'u nia'i hauna Hama'u kehore ia kea'i taeana.

Iesu Kipona Ena 'Ari Pouna Ehinana.

27 Bariu hanona ao'u niaro'ari ki'a ba taba ṉa kahoma? Au ka'abi, ‘Hama'u, beraura hoana neiana aonai mobamaurina'u?’ Aha'i. Au amai ena pokina tohana hanona beraura hoana neianai kahaiara. 28 Hama'u e, atamu mobanuabina.” Ba aia ha kupai emai etibaha, “Au aba abanuabina, haeamona kabanuabi muena.” 29 To'u haukia aia weiana teona raninai te'abi tetibaha, “Kupa niro'u,” baika hanona te'abi tetibaha, “Aneru ha Iesu ehina bena.”

30 Iesu ehina benakia etibaha, “Aia neiana emai hanona wai keba namonimi paunai, ia au aha'i. 31 Bariu rani neiana hanona hanopaka kebakai ranina, ba hanopaka neiana niobia aina hauna Satani bariu kateu'u ahina. 32 Weiana au hanopakai katetio taeana'u aonai maearima ikoikiai kaberinakia katemai here'u.” 33 Ia 'abi neiana ehinana hanona ia aea ke'ari aiho hauna ehina pouna.

34 To'u haukia te'abi tetibaha, “Ai rauhubuai aia taona e'abi Keriso hanona kemiaho banai banai, ia aea homanai mo oi nu'abi notibaha, ‘Au Maearima Nahuna hanona katetio taeana'u.’ Tai hanona Maearima Nahuna?”

35 Ba Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Wai hanona rani papana mo ea kipokia katomiaho. Ea toa'ina aonai tomoka'a, weiana wapura kehore a'i mekaiabunimi marikina. Maearima wapura aonai nika'a hauna hanona a'i e'iobina aeana niao. 36 Ea heremiai nemiaho oho aonai tomo a'ikakaumana. Weiana wai hanona ea nahunai katoao.” Iesu ena 'abi neiana ebapuana murinai herekiai ekaobo eao epihi.

Iuda Haukia Bo'ona Iesu A'i Tea'ikakaumana.

37 Iesu bata'u ta'u huri hoakia bo'okia wairakiai ebabai, iamo to'u haukia ia a'i tea'ikakaumana. 38 Neiana hanona Isaia mahabanai hauna ena 'abi ibatohana ṉa e'abi aiho,

“Obiapaka e, tai emai 'abi
tahinana hauna ea'ikakaumana,
haeamona Obiapaka imana
hiabuna hanona tai herenai
kebawaira tinana?”
Isa 53.1

39 Neiana paunai to'u haukia kate a'ikakaumana hanona a'i etaina. Haeamona Isaia e'abi mue etibaha,

40 “Obiapaka ehore
mahakia eba'iaunakia,
mai aokia ebapahihinakia,
weiana mahakiai a'i temeiha iha
mai ekia raonaraonai
obo a'i temeobo,
a'i temeraona kabe
a'i mabamaurinakia,
Tirama ua e'abi aiho.”
Isa 6.10

41 Isaia 'abi neiana ehinana pokina Iesu ena nuabi eihana ba pouna ehinana.

42 Rani weianai Iuda haukia apa'uakia bo'ona Iesu tea'ikakaumana. Ia Parisea haukia teta'u ainakia buonai ekia a'ikakauma a'i tehina pou, pokina marea aonai a'i temeba karahinakia ta'una. 43 Pokina ekia nuatae hanona maearima ia kateba namonakia, 'a Tirama kebanamonakia hauna a'i tenuataeai haraina.

Iesu Ena 'Abi Katehore Maearima Kateba bakainakia.

44 Ba Iesu eio aota etibaha, “Hau ha au nia'ikakaumana'u hauna hanona au mo a'i nia'ikakaumana'u ia weiana euhuna'u hauna abomo nia'ikakaumana. 45 Hau ha au neihana'u hauna hanona weiana au euhuna'u hauna abomo neihana. 46 Au hanona ea 'abana amai hanopakai, ba maearima tia'ikakaumana'u haukia ikoikiai hanona wapura aonai a'i katemiaho. 47 Hau ha e'u 'abi aiakia nio'o ia a'i nika'ainakia hauna, au ia a'i kababakaina, pokina au amai hanona hanopaka a'i kababakaina ia hanopaka 'arana kabamaurina. 48 Hau ha au nibaki'ana'u mai e'u 'abi a'i nia'i taeanakia hauna hanona mai ibabakaina hauna ha nemiaho, rani orenai 'abi weiakia ahina haukia katehore ia katebabakaina. 49 Pokina au kipo'u e'u nuataeai a'i a'abi, 'a Hama'u euhuna'u hauna ena 'abi ebaibeni 'abina kahinana abomo kahinahina haraina hauna ahinana. 50 Ba au a'iobina ia ena 'abi ebaibeni hanona keaoainimi mauri banai banai 'ekana, ua buonai 'abi ahinanakia haukia hanona Hama'u mo ehina bena'u 'abikia ahinanakia.”

Copyright information for `RRO