John 14

Iesu Hanona Hamana Herena Kateao Haukia Ekia Taeara.

Iesu e'abi etibaha, “Aomi a'i katearo'ari. Tirama kato a'ikakaumana, au abo'umo kato a'ikakaumana'u. Hama'u ena itu aonai miaho 'ekakia hanona ebo'o, peaha'i raninai au wai aba pahina benimi. Au kaeao 'eka ha ka'ia'i haraina wai 'eumi. Weiana au kaeao 'eka ha ka'ia'i haraina wai 'eumi, murinai kamue kamai ka'inimi kahaeao au ae'eai kamiaho hanona wai abomimo weia. Au kaeao 'eka weiana taearana hanona wai aba to'iobina.”

Toma Iesu ehina bena etibaha, “Obiapaka e, oi koao 'ekana hanona ai a'i ṯa'iobina, ba katawahi taearana hanona aea kata'iobi aihona?” Iesu Toma ehina bena etibaha, “Taearana hanona au, 'abi tohana abomo au, haeamona mauri abomo au. Hamaka herena kateao haukia ikoikiai ekia taeara hanona au. Wai au pato 'iobina'u raninai, Hama'u abomo aba pato'iobina, bariu waira keaoaina aonai ia aba to'iobina abomo aba toihana.”

Pilipo Iesu ehina bena etibaha, “Obiapaka e, emai nuatae tohana hanona neiana, Hamaka mobaihanamai.” Iesu ena 'abi ebamuena etibaha, “Pilipo e, rani ehoma'a aba kipokia hamiaho oioi, iamo oi hanona au a'i o'iobina'u, u? Hau ha au eihana'u hauna hanona Hama'u aba eihana, ae homa buonai nu'abi, Hamaka mobaihanamai. 10 Pilipo, nua'ikakaumana'u, au hanona Hama'u aonai mai Hama'u hanona au ao'uai. 'Abi neiakia nahinanakia heremiai hanona au kipo'u e'u nuataeai a'i na'abi, weiana hanona Hama'u au ao'uai nemiaho hauna ena aka nibabainakia. 11 Tomo a'ikakaumana weiana a'abi au hanona Hama'u aonai mai Hama'u hanona au ao'uai, aha'i raninai aka ababainakia haukia paukiai tomo a'ikakaumana'u.

12 “'Abi tohana mo au wai nahina benimi, hau ha au nia'ikakaumana'u hauna aka nababainakia haukia ia abomo kebabainakia. Haeamona aka apa'uakia tohakia abomo kebabainakia, pokina au naeao Hama'u herena. 13 Ba au ata'uai taba ikoikiai katonoi ainakia hanona kababainakia. Weiana Hama'u ena nuabi hanona kewaira tina nahuna paunai. 14 Weiana au ata'uai taba ikoikiai katonoi ainakia hanona au kahore kababainakia.

Iesu E'abi'uai Auba Robe Keuhuna Kemai.

15 “Wai au katoraona'au aina'u raninai e'u rauhubu 'abikia hanona katobabua 'aunakia. 16 Au kahore Hama'u kanoina ba Baraibarai hauna kebenimi, ia hanona 'abi tohana Auba Robena wai heremiai kemiaho banaibanai. 17 Ia hanona 'abi tohana Auba Robena, hanopaka haukia hanona a'i katea'i taeana pokina a'i teihana mai a'i te'iobina, 'a wai hanona ia to'iobina pokina ia hanona wai heremiai nemiaho mai wai aomiai kemiaho.

18 “Au hanona a'i kahabo 'abaeanimi matoha miori hamana hinana aha'i hauna 'abana, au hanona kamue kamai heremi. 19 Rani papana murinai hanopaka haukia hanona au a'i kateiha muena'u, ia wai hanona au katoihana'u, pokina au namauri haeamona wai abomimo katomauri paunai. 20 Wapu weiana kemai aonai wai kato'iobina au hanona Hama'u aonai, wai hanona au ao'uai, ihobona mo au hanona wai aomiai. 21 Hau ha au e'u rauhubu 'abikia nia'i taeanakia mai nibabua 'aunakia hauna hanona au niraona'au aina'u, ia au niraona'au aina'u hauna Hama'u kehore ia keraona'au aina. Ba au abomo ia karaona'au aina, mai ia herenai kawaira tina.”

22 Iuda Isakariote hauna aha'i ia Iuda haeai ha hauna Iesu ebakaina etibaha, “Obiapaka e, aehoma buonai ai mo heremaiai kowaira tina, ia hanopaka haukia herekiai hanona a'i kowaira tina?” 23 Iesu Iuda ena 'abi ebamuena etibaha, “Hau ha au niraona'au aina'u hauna e'u ba'iobi 'abikia kebabua 'aunakia, Hama'u kehore ia keraona'au aina, haeamona au mai Hama'u ohi katamai herenai kipokia katamiaho. 24 Hau ha au a'i niraona'au aina'u hauna hanona e'u 'abi a'i nibabua 'aunakia. 'Abi neiakia aiakia tuo'o haukia hanona au kipo'u e'u 'abi aha'i ia Hama'u euhuna'u hauna ena 'abi.

25 “Au wai kipokia hamiaho oioi aonai taba neiakia hanona aba ahinanakia heremiai. 26 'A Baraibarai hauna Auba Robe, au ata'uai Hama'u keuhuna hauna kehore taba ikoikiai keba'iobinimi, mai 'abi weiakia ikoikiai ahina haukia kebaraona tinanimi.

27 “Baibua wai heremiai nahabona. Au e'u baibua wai nabenimi, weiana hanona hanopaka 'euna nibaibeni hauna 'abana aha'i. Aomi a'i kearo'ari mai a'i katota'u. 28 Wai a'abi au kahabonimi hanona aia'u aba to'ona, ia haeamona kamue kamai heremi. Wai au turaona'au aina'u raninai, au naeao Hama'u herena hanona aomi kenamo pokina ia hanona etarahi ba au. 29 Au taba neiakia bariu aba naba'iobi 'uainimi ba muriai katerama, ba weiakia katerama aonai wai hanona aba katoa'ikakauma.

30 “Au wai kipokia a'i kaha'abi'abi homa'ana pokina hanopaka neiana nipoki aina hauna aba nimai. Ia hanona au here'u ai ena hiabu aha'i, 31 ia hanopaka ke'iobina, au hanona Hama'u naraona'au aina mai Hama'u ena 'abi ihobonai au nababaina. Tomikiri hamaka'a.”

Copyright information for `RRO