John 15

Iesu Hanona Bine Matiuna Tohana.

Iesu e'abi etibaha, “Au hanona bine matiuna toha'u, ia Hama'u hanona haharua poki hauna. Ia nihore au re ikoikiai aha'uai a'i tebua'a haukia hanona nikabe obonakia mai re weiakia tebua'a haukia ikoikiai ia nihore nirorinakia katemahamaha weiana buakia bo'ona katehore ahinakia. Wai hanona 'abi neiakia ahinabe ainimi haukia paukiai aba tomahamaha. Wai au ao'uai katomiaho, au abomo wai aomiai kamiaho. Re kipona a'i kebua'a 'abaea, ia re hanona bine matiuna ahanai kekomo 'au harai hanona kebua'a. Weiana ihobonai mo wai au hau'uai a'i katokomo 'au harai hanona buami a'i katerama.

“Au hanona bine matiuna wai hanona rena. Hau ha au ao'uai, mai au ia aonai namiaho hauna hanona buabua bo'okia kebaramanakia, au katohabona'u raninai wai taba ha katobabaina hanona a'i ketaina. Hau ha au ao'uai a'i kemiaho raninai, ia hanona katene'ena re 'abana ke'ororo. Ba re uahomakia hanona katebararonakia iruba aonai katekapo totonakia weia kate'ara.

“Wai au ao'uai katomiaho mai e'u 'abi wai aomiai katemiaho raninai ṯonuataeai tabakia katonoiai haukia ikoikiai Hama'u kehore kebenimi. Wai buabuami katebo'o au i'aba'u haumi ai katoao raninai Hama'u ena nuabi kewaira tina. Hama'u au niraona'au aina'u ihobonai, au abomo wai ua naraona'au aihonimi. Bariu hanona e'u raona'au aonai katomiaho. 10 Au Hama'u ena rauhubu 'abikia ababua 'aunakia paunai ena raona'au aonai namiaho, ihobonai wai e'u rauhubu 'abikia katobabua 'aunakia raninai, wai abomo au e'u raona'au aonai katomiaho. 11 Au 'abi neiana aba ahinabe ainimi buonai e'u aonamo hanona wai aomiai kemiaho, weianai emi aonamo hanona keapa'ua harai. 12 Au e'u rauhubu 'abina hanona neiana. 'Abami ha ha katoraona'au ainakia ihobona mo au wai araona'au ainimi 'abana. 13 Hau ha ena raona'au keapa'uana ki'a baha ena hau herekiai raninai, ena mauri kebaibeni ia paukiai. 14 Au taba a'uahina hauna katobabaina raninai, wai hanona au e'u hau. 15 Bariu keaoaina aonai au a'i kapari muenimi ta'ara'i haumi, pokina ta'ara'i hauna hanona ena poki hauna taba nibabaina hauna ia a'i e'iobina. Ia au wai naparinimi e'u hau, pokina taba Hama'u herenai a'iobi haukia aba aba'iobinimi.

16 “Wai au a'i totina'ana'u 'a au wai atina'animi mai a'itaeanimi weiana katoao buabuami katobarama, buabua weiakia katemiaho banaibanai. Ba taba au ata'uai katonoi ainakia haukia Hama'u kehore kebenimi. 17 E'u rauhubu 'abina hanona neiana. 'Abami ha ha katoraona'au ainakia.

Hanopaka Haukia kate'oatanimi.

18 “Hanopaka haukia kate'oatanimi raninai, kato'iobina ia au te'oata 'uaina'u ba wai ti'oatanimi. 19 Wai hanopaka 'eunai katoao raninai, ia kehore keraona'au ainimi ihobona ia 'euna tohana. Ia wai hanona hanopaka 'euna aha'i. Ia au hanopakai atina'animi paunai hanopaka nihore wai ni'oatanimi. 20 'Abi heremiai ahina haukia katoraona 'ininakia, ta'ara'i hauna hanona ena poki hauna a'i etara haona. Au kateba haiarana'u raninai, wai abomimo kateba haiaranimi. Au e'u 'abi katebabua 'aunakia raninai wai abomimo emi 'abi katebabua 'aunakia. 21 Wai hanona au eu'u paunai hoahoa neiakia heremiai katebabainakia, pokina euhuna'u hauna a'i te'iobina.

22 “Au a'i pamai a'i pahina benakia raninai ia hanona ekia ki'a behona peaha'i. Ia bariu ekia ki'a katebunina taearana hanona aba aha'i. 23 Hau ha au ni'oatana'u hauna hanona Hama'u abomo ni'oatana. 24 Au hoa neiakia hau ha a'i ebabai haukia a'i pababainakia ia baiatakiai raninai ia ekia ki'a hanona peaha'i. Ia bariu hanona hoa neiakia aba teihanakia, iamo au Hama'u ohi tararua ti'oatanamai. 25 'A ia neiana tebabaina hanona 'abi weiana ekia rauhubu pukana aonai tererena hauna katebatohana paunai,

‘Ia au te'oata 'abaeana'u hanona
ena poki aha'i.’
Sal 35.19; 69.4

26 “Baraibarai hauna 'abi tohana Auba Robena, Hama'u herenai kemai kauhuna kewahi heremi, ba ia hanona au pou'u kehinana. 27 Weiana wai abomimo au pou'u katohinana pokina kipokia popounai hamiaho emai mo bariu.”

Copyright information for `RRO