John 16

Iesu ehina benakia etibaha, “Au 'abi neiakia ikoinai ahinanakia heremiai ena poki hanona emi a'ikakauma a'i me'akauma marikina. Wai hanona mareai kateba karahinimi. 'Abi tohana beraura ha kemai aonai maearima katehore kateahu 'arinimi, ia kateraonana babai weiana hanona aba Tirama tibanamona. Taba neiakia katebabainakia heremiai pokina ia hanona Hama'u 'ao au a'i te'iobinamai. Ia 'abi neiakia heremiai ahinanakia hanona ranina kemai aonai au aba'iobinimi 'abikia aba katoraona tinanakia.

Auba Robe Ena Aka.

“Ia 'uainai hanona a'i ahina benimi pokina au wai kipokia hamiaho paunai.
'A bariu au hanona aba naeao euhuna'u Tiramana herena, ia wai hau ha a'i nubakaina'u a'i notibaha, ‘Oi hanona aeana nuao?’ Ia 'abi neiakia ahinanakia heremiai paunai aomi aoko'o mo ebonu. 'Abi tohana mo au wai nahina benimi, au kaeao hanona wai namo katoa'ina. Pokina au a'i kaeao raninai baraibarai hauna a'i kemai heremi, iamo au kaeao raninai ia kauhuna kemai heremi. Weiana ia kemai raninai hanopaka haukia ki'a, bero mai Tirama ena bakai taearana a'i te'iobina hauna keba'iobinakia. Ia ki'a robana keahuna pokina maearima au a'i tia'ikakaumana'u. 10 Bero robana keahuna pokina au naeao Hama'u herena ba wai hanona au a'i katoiha muena'u paunai. 11 Bakai robana keahuna pokina hanopaka neiana obiana hauna aba bakai ea'ina puma nihoaina paunai.

12 “Au hanona 'abi bo'ona ṯemiaho wai pahina benimi, iamo katoa'inakia hanona a'i ketainimi. 13 Weiana 'abi tohana Auba Robena kemai raninai, ia kehore ke'uai ainimi 'abi tohana taearana ikoikiai aokiai. Ia kipona ena nuataeai a'i ke'abi, ia taba niona hauna mo kehinana mai taba kerama hauna wai keba'iobinimi. 14 Ia kehore e'u nuabi kebawaira tinana pokina taba au here'uai kea'i haukia wai keba'iobinimi. 15 Hama'u ena taba ikoikiai hanona au 'eu'u. Weiana buonai a'abi atibaha, Auba Robe taba 'eu'uai hauna kea'ina wai keba 'iobinimi. 16 Rani papana aonai wai au a'i katoihana'u, ba rani papana murinai hanona wai au katoihana'u.”

Aoko'o Mai Aonamo.

17 Ia i'abana haukia baika kipokia baiatakiai tebakai bakai tetibaha, “Ni'abi netibaha, ‘rani papana aonai a'i katoihana'u, ba rani papana murinai hanona wai au katoihana'u,’ ‘pokina au hanona Hama'u herena naeao,’ 'abi weiana anina hanona taba?” 18 Ia kipokia te'abi 'abi tetibaha, “Rani papana anina hanona taba? Aika ia taba ne'uahina hauna obona a'i nahaobo.”

19 Iesu e'iobina i'abana haukia ṯenuatae katebakaina buonai ehina benakia etibaha, “E'u 'abi neiana, ‘rani papana aonai a'i katoihana'u ba rani papana murinai wai au katoihana'u’ hauna wai kipomi baiatamiai tubakai bakai aina, 'u? 20 'Abi tohana au wai nahina benimi, wai hanona katohai mai aomi kehaihai, iamo hanopaka maearimakia hanona kateaonamo. Wai hanona aomi keaoko'o, ia emi aoko'o hanona kebaebo aonamoai keao. 21 Babi'e ha miori kebaramana raninai nihaiara pokina ena mauri ranina aba etaina, ia miori aba erama raninai ena haiara nirea 'iti'itina ia aona ninamo pokina miori ha aba erama hanopakai. 22 Ihobona uahomana bariu hanona emi aoko'o beraurana, ia au hanona wai kaiha muenimi weiana wai katoaonamo, ba hau ha emi aonamo weiana a'i kea'i parena. 23 Rani weiana kemai aonai wai hanona au here'uai taba ha a'i katobakai bakaiaina. 'Abi tohana au wai nahina benimi, ṯonuatae tabakia au ata'uai Hama'u katonoina hanona kebenimi. 24 Ata'uai a'i tonoi 'apua emai mo bariu. Wai katonoina hanona kebenimi katoa'ina, weiana emi aonamo hanona aomiai kebonu 'auna.

Iesu Ehore Hanopaka Ehaohaina.

25 “Au ahina benimi 'abikia ikoinai hanona 'abi ibabatai ai ahinanakia, ia ranina kemai aonai au wai 'abi ibabatai ai a'i kahina benimi, ia Hama'u pouna kahina haraina. 26 Rani weiana aonai au ata'uai katonoi, ia au a'i na'abi Hama'u kanoina wai kebarainimi, 27 pokina Hama'u kipona wai niraona'au ainimi, weiana wai au turaona'au aina'u, abomo au Tirama herenai amai hauna tubatohana'u paunai. 28 Au hanona Hama'u herenai ba amai hanopaka neianai namiaho, ia bariu hanona hanopaka nahabona namue naeao Hama'u herena.”

29 Weiana i'abana haukia tehina bena tetibaha, “Bariu emu 'abi hanona ea harai, 'uaina 'abi ibabataiai o'abi 'abana aha'i. 30 Bariu ai hanona oi a'i katabakai mueni'o, ba aba ṯa'iobina oi hanona taba ikoikiai o'iobinakia, weiana ai ṉuba a'ikakaumanamai oi hanona Tirama herenai omai.”

31 Iesu ekia 'abi eba muena etibaha, “Bariu mo muri 'akinai tua'ikakaumana'u, u? 32 Rani hanona nimai, ia aba ekara'au, weiana wai ikoimiai katorama otaraina, haha emi aiara katoao. Au katohabona'u kaikupai. Iamo au hanona a'i kaikupai, pokina Hama'u hanona au here'uai. 33 Au wai 'abi neiakiai aba ahina benimi, au wai kipokia kahabahamomo aonai baibua katoa'ina. Hanopaka neiana hanona kebatetuanimi, ia katonuako'o, au hanona hanopaka aba ahao haina.”

Copyright information for `RRO