John 17

Iesu I'abana Haukia Mai A'ikakauma Haukia Ikoikiai Paukiai Ebahuba'ari.

Iesu 'abi neiana ehinana murinai, ea'a taea kupa eihana ba ebahuba'ari etibaha, “Hama'u e, rani aba ekara'au nahumu ena nuabi mobawaira tinana, ba nahumu abomo oi emu nuabi kebawaira tinana. Pokina oi hiabu obena maearima ikoikiai ke'uai ainakia, maearimakia ikoikia weiakia oi ohore nahumu obena haukia mauri banaibanai kebenakia. Mauri banaibanai hanona neiana, maearima oi kate'iobini'o, oi hanona ikupaiamu mo Tirama tohamu, abomo kate'iobina Iesu Keriso oi ouhuna hauna.

  • “Aka obena'u kababaina hauna aba abaorena, ba emu nuabi hanopaka ahanai aba abaiha baihaina.
Hama'u e, nuabi weiana hanopaka a'i erama baha aonai heremuai hamiaho aina hauna ihobonai bariu wairamuai e'u nuabi mobawaira tinana.
  • “Au atamu abawaira tinana maearima neiakia wairakiai, ia hanona oi 'eumu oi ohore au obena'u, ba ia emu 'abi aiana teka'aina.
Bariu ia aba te'iobina taba ikoikiai obena'u haukia hanona oi heremuai temai. Pokina 'abi weiakiai ohina bena'u haukia, ia aba'iobinakia hanona tea'i taeanakia, ba te'iobina au hanona oi heremuai amai abomo tebatohana oi hanona au ouhuna'u.
  • “Au ia paukiai nabahuba'ari. Au hanopaka maearimakia paukiai a'i nabahuba'ari, ia weiakia obena'u haukia paukiai, nabahuba'ari pokina ia hanona oi 'eumu.
10 Au 'eu'u haukia ikoikiai hanona oi 'eumu, oi 'eumu haukia ikoikiai hanona au 'eu'u, ba ia paukiai e'u nuabi ewaira tina. 11 
  • “Au hanona hanopaka nahabona ba kawahi oi heremu, 'a ia hanona hanopakai ṯemiaho oho. Hama'u Robemu e, atamu weiana obena'u hauna hiabunai ko'aeabunakia weiana ia ketehamomo ihobona aika habahamomo 'abana.
12 Au ia kipokia tamiaho aonai a'ima harainakia oi atamu obena'u hauna hiabunai a'aeabunakia. Ha a'i e'akauma, 'a ke'akauma maearimana hamona hauna mo e'akauma, puka robena 'abina kebatohana paunai. 13 Au hanona bariu nawahi oi heremu, ia hanopakai namiaho oho aonai 'abi neiakia nahinanakia, weiana ia aokiai e'u aonamo maikoina katea'ina. 14 
  • “Emu 'abi aba abenakia ba hanopaka hanona aba ni'oatanakia, pokina au hanona hanopaka 'euna aha'i ihobona ia abomo hanopaka 'euna aha'i.
15 E'u noi hanona hanopakai a'i koa'i parenakia ia tiaporo herenai ko'aeabunakia. 16 Au hanona hanopaka 'euna aha'i ihobonai ia abomo hanopaka 'euna aha'i. 17 Emu 'abiai kobarobenakia emu maearima tohakiai kateao, emu 'abi hanona 'abi tohana. 18 Oi au ouhuna'u amai hanopaka maearimakia baiatakiai amiaho ihobona mo au ia auhunakia teao hanopaka maearimakia baiatakiai ṯemiaho. 19 Ia paukiai au kipo'u abarobena'u oi 'eumu, weiana ia abomo kipokia kateba robenakia oi 'eumu. 20 
  • “Au e'u bahuba'ari hanona ia mo ikupaiakia ahakiai aha'i, ia ekia 'abiai au katea'ikakauma'u haukia ahakiai abomo nabahuba'ari.
21 Hama'u e, oi hanona au ao'uai mai au hanona oi aomuai, ihobonai ia ikoikiai hanona aokia kehamona. Ia abomo katemai aika aokai weianai hanopaka maearimakia kate'iobina oi hanona au ouhuna'u. 22 Nuabi obena'u hauna aba ia abenakia, weiana oi mai au aoka ehamona ihobonai ia abomo aokia kehamona. 23 Au hanona ia aokiai mai oi hanona au ao'uai. Ba ia aokia kehamomo harai hanopaka maearimakia kate'iobina oi hanona au ouhuna'u, au oraona'au aina'u ihobonai oi ia abomo nuraona'au ainakia. 24 
  • “Hama'u e, au nanuatae weiakia obena'u haukia kipokia au ae'eai hanona ia abomo weia, ba ia weia e'u nuabi kateihana, nuabi weiana hanona hanopaka a'i obabai bahana aonai oi au oraona'au aina'u paunai obena'u hauna.
25 Hama'u bero haumu e, hanopaka maearimakia hanona oi a'i ṯe'iobini'o, ia mo au hanona oi a'iobini'o mai e'u maearima neiakia te'iobina oi hanona au ouhuna'u. 26 Au hanona oi atamu aba'iobinakia mai rani ikoinai kaba'iobi to'onakia, pokina emu raona'au here'uai hauna hanona ia herekiai abomo kemiaho, ba au abomo ia aokiai kamiaho.”
Copyright information for `RRO