John 18

Iesu Tea'ina Tebirina.

(Mt 26.47-56; Mk 14.43-50; Lk 22.47-53)

Iesu ena bahuba'ari neiana ehinana epua murinai i'abana haukia kipokia Kidron tatairanai tekabanai teao Olibe haharuana aonai tekatoto. Hinahina hauna Iuda abomo 'eka weiana e'iobina, pokina rani bo'ona Iesu mai i'abana haukia kipokia 'eka weianai teto'u. Weiana Iuda ehore robe haukia apa'uakia mai Parisea haukia ekia miori weiakia marea robe ṯeiha 'inina haukia mai huari haukia to'ukiai ebaka'anakia, imakia mai irubakia mai ramepakia abomo huari tabakia tea'i haharua weiana aonai tekatoto. Iesu taba herenai katerama haukia ikoinai aba e'iobina, ua buonai ekahaha eao herekia ebakainakia etibaha, “Wai tai tutabuna?”

Ia te'abi tetibaha, “Iesu Nasareta hauna.” Ba Iesu e'abi, “Au neia'u.” Hinahina hauna Iuda abomo weia kipokia tekoroti. Iesu e'abi “Au neia'u.” raninai ia teta'u tehemue te'eho 'anoai tenoti.

Iesu haeamona ebakai muenakia etibaha, “Wai tai tutabuna?” Ba ia te'abi mue tetibaha, “Iesu Nasareta hauna.” Iesu ehina benakia etibaha, “Aba ahina benimi ‘au neia'u.’ Wai au tutabuna'u raninai, hau neiakia katohabonakia kateka'a.” Babai neianai ena 'abi 'uaina ehinana hauna “Aba obena'u haukia ikoinai ha a'i aba'akaumana.” hauna ebatohana.

10 Simona Petero hanona mai ena kareba, ba weiana eberi 'auna, robe haukia arakiai hauna ena ta'ara'i hauna haiana itipana ehara obona. Ta'ara'i hauna weiana atana hanona Malaku. 11 Weiana Iesu Petero e'abi pahihi bena etibaha, “Kareba naiana iutana 'ekanai moutana. Haiara 'erena neiana Hama'u ebena'u hauna a'i kainu, u?”

Iesu Teaoaina Anna Herena.

12 Weiana huari haukia ekia poki hauna kipokia mai Iuda haukia apa'uakia marea robe ṯeiha 'inina haukia kipokia Iesu tea'ina tebirina, 13 Anna herena teaoai 'uaina, pokina Anna hanona Kaiafa rawana. Kaiafa hanona robe haukia 'arakiai hauna ihau weianai. 14 Weiana 'uainai Kaiafa ena raonai Iuda haukia apa'uakia ehina benakia etibaha, “Namona hanona hau hamona ke'ari maearima ikoikiai paukiai.”

Petero Rani Kori'uaina Iesu Ebuniai aina.

(Mt 26.69, 70; Mk 14.66-68; Lk 22.55-57)

15 Simona Petero mai Iesu i'abana hauna ha ohi Iesu murinai teao. I'abana hauna weiana hanona robe haukia arakiai hauna e'iobi haraina paunai ia hanona Iesu murinai robe haukia arakiai hauna ena itu parabuna aonai ekatoto. 16 'A Petero hanona ua'a pa'abi 'akonai ebai'ima, i'abana hauna weiana robe haukia arakiai e'iobi haraina hauna emue emai pa'abi ne'imana uahona ehina bena, ba Petero ebatotona parabu aonai. 17 Pa'abi ne'imana uahona weiana Petero ebakaina etibaha, “Oi abomo hau weiana i'abana haumu ha, u?” Petero etibaha, “Au aha'i.” 18 'Ama ranina buonai ta'ara'i haukia mai marea robe ṯeiha 'inina haukia iruba teba'arana herenai tekoroti eraranakia haukia katehiabunakia. Petero abomo ia baiatakiai iruba eraranakia.

Robe Haukia 'Arakiai Hauna Ehore Iesu Ebakaina.

(Mt 26.59-66; Mk 14.55-64; Lk 22.66-71)

19 Rani weianai robe haukia 'arakiai hauna Anna, Iesu herenai i'abana haukia mai ena ba'iobi 'abikia ebakai bakai ainakia. 20 Iesu ia ena 'abi ebamuena etibaha, “Au hanona rani ikoikiai mako wairakiai a'abi'abi, au rani ikoikiai Iuda haukia ekia to'u 'ekakiai weia marea aokiai mai marea robe aonai aba'iobi, au 'abi ha a'i abuni 'apuana. 21 Aehoma buonai oi au nubakaina'u? Weiakia e'u 'abi teona haukia mobakainakia, ia te'iobina au 'abi tabana ahinana.”

22 Iesu ua e'abi aiho raninai weia marea robe ṯeiha 'inina hauna ha emikiri Iesu wairana ebo'ana etibaha, “Robe haukia 'arakiai hauna ena 'abi ua a'i kobamue aihona.” 23 Iesu e'abi etibaha, “Au 'abi ha ahina ki'ana raninai, weiana hauna mohina karahina. Ia au 'abi berona ahinana raninai taba buonai obo'ana'u?”

24 Weiana Anna ehore Iesu euhuna imana ibiri 'ini eao Kaiafa robe haukia arakiai hauna herena.

Petero Iesu Ebuniai ai Muena.

(Mt 26.71-75; Mk 14.69-72; Lk 22.58-62)

25 Simona Petero hanona weia iruba herenai ekoroti erarana. Weiana tebakaina tetibaha, “Oi abomo ia i'abana haumu ha, u?” Ia ebuniai etibaha, “Au hanona aha'i.”

26 Robe haukia arakiai hauna ena ta'ara'i hauna haiana Petero ehara obona hauna hatia'ana ha ehore Petero ebakaina etibaha, “Weia haharua aonai oi Iesu kipokia aihanimi, u?” 27 Petero haeamona ebuniai mue aonai, kokoro'u beronai e'arara.

Iesu Pilato Wairanai.

(Mt 27.1, 2, 11-14; Mk 15.1-5; Lk 23.1-5)

28 Iuda haukia apa'uakia Iesu Kaiafa ena ituai tebakarahina tebaka'ana teaoaina Kabana hauna ena aka itunai. Kabana hauna hanona Romai emai. Weiana hanona aba rani nirerena ba Iuda haukia apa'uakia hanona Kabana ena itu aonai a'i tekatoto, pokina ia hanona ekia hoahoa tainai Tirama wairanai a'i kate'opu Kabanai tatuna aonai kateaniani paunai. 29 Ua buonai Pilato ekarahi eao herekia ebakainakia etibaha, “Hau neiana beho taba ebabaina buonai tomaiaina here'u?” 30 Ia ena 'abi tebamuena tetibaha, “Ia ki'a aha'i ebabaina raninai ai hanona ia a'i patamaiaina oi heremu.”

31 Pilato ehina benakia etibaha, “Wai kipomi tomoaoaina emi rauhubu ihobonai tomobabakaina.” Iuda haukia apa'uakia te'abi tetibaha, “Ai hau ha 'ariai katahorotina hanona emai rauhubuai hiabu uahomana aha'i.” 32 Neiana erama hanona Iesu ena 'abi ehinana hauna ia aea ke'ari aiho 'abina ketohana.

33 Pilato ena aka itunai etoto ba Iesu eaparina, ebakaina etibaha, “Oi hanona Iuda haukia ekia obia 'arana, u?” 34 Iesu ia ena 'abi ebamuena etibaha, “Bakaibakai naiana hanona oi kipomu emu raonai nohinana, 'ao maearima baika au roba'u teahuna heremuai hauna nohinana?” 35 Pilato Iesu ena 'abi ebamuena etibaha, “Ba oi nuraonana au hanona Iuda hau'u? Oi emu maearima tohakia mai robe haukia apa'uakia oi temaiaini'o here'u. Oi beho taba obabaina?”

36 Iesu e'abi etibaha, “E'u obia 'ekana hanona hanopaka neiana 'eunai aha'i. Ia e'u obia 'ekana hanopaka neiana 'eunai raninai, e'u maearima pate'au aina'u, Iuda haukia apa'uakia imakiai patebamaurina'u, ia mo e'u obia aiarana hanona hanopaka neianai aha'i.” 37 Pilato ia ebakaina etibaha, “Oi hanona obia 'arana ha, u?” Iesu ia ena 'abi ebamuena etibaha, “'Abi mo naiana aba nohinana, au hanona obia 'arana ha, au arama amai hanopakai ena poki hanona 'abi tohana kabawaira tinana. 'Abi tohana tainai ṯemiaho haukia hanona au aia'u kateona.” 38 Pilato e'abi etibaha, “'Abi tohana hanona taba?”

Ua e'abi aiho, ba ekarahi mue Iuda haukia apa'uakia ehina benakia etibaha, “Hau neiana herenai beho ha a'i atabu ahina.
39 Weiana wai emi hoahoa tainai Kabanai tatuna ranina nitaina hanona wapura hauna ha nabakarahina heremi. Ba wai ṯonuatae Iuda haumi emi obia 'arana Iesu neiana kabakarahina, u?” 40 Weiana ena 'abi ioai tebamuena tetibaha, “Aha'i. Hau naiana aha'i. Ai ṯanuatae Baraba kobenamai.” Baraba hanona kakikaki hauna.

Copyright information for `RRO