John 19

Pilato E'abi Iesu Matiu Ibiriropo 'Ubinai Kateahu 'arina.

(Mt 27.15-31; Mk 15.6-20; Lk 23.13-25)

Weiana Pilato 'abi ebaibeni huari haukia Iesu tea'ina teaoaina te'atina. Huari haukia 'ini boa boa tehao kaiarona ia aranai tebabau'una, abomo habuni birona ha ia tebabatotona. Weiana tekai haha kai haha herenai te'abi tetibaha, “Iuda haukia ekia Obia 'arana e, komauri banai banai!” Ba wairana tebo'ana.

Pilato haeamona ekarahi, Iuda haukia apa'uakia ehina benakia etibaha, “Tomobahu, au kahore wairamiai kabakarahina weianai kato'iobina herenai beho ha a'i atabu ahi 'apuana.” Weiana Iesu ekarahi aonai 'aranai 'ini boaboa ihao kaiaro tebabau'una mai habuni birona tebabatotona ia haunai. Pilato ehina benakia etibaha, “Tomoihana, hauna neiana.”

Robe haukia apa'uakia mai marea ṯeiha 'inina haukia Iesu teihana raninai teio tetibaha, “Matiu ibiri ropo 'ubinai tomoahu 'arina, matiu ibiri ropo 'ubinai tomoahu 'arina!” Pilato ia ehina benakia etibaha, “Wai kipomi tomoa'ina, matiu ibiri ropo 'ubinai tomoahu 'arina, pokina au beho ha ia herenai a'i atabu ahina.” Iuda haukia apa'uakia ia ena 'abi tebamuena tetibaha, “Ai hanona mai emai rauhubu. Rauhubu weiana tainai ia hanona ke'ari, pokina ia kipona Tirama nahunai nibaona.”

Pilato aia weiana eona raninai eta'u banaina. Pilato ena aka itunai ekatoto mue, Iesu ebakaina etibaha, “Oi ae'eai omai?” Ia Iesu 'abi ha a'i ehinana. 10 Weiana Pilato e'abi etibaha, “Oi noubo a'i kohina bena'u, u? Oi o'iobina au hanona mai e'u hiabu oi karubuni'o, 'ao matiu ibiri ropo 'ubinai kahu 'arini'o?”

11 Iesu ia ena 'abi ebamuena etibaha, “Tirama hiabu oi a'i pebeni'o raninai oi au koahu 'arina'u hiabuna hanona heremuai aha'i. Ua buonai hau weiana imamuai eutana'u hauna ena ki'a hanona eapa'ua ki'a baha ba oi 'eumu.” 12 Rani weianai Pilato taeara etatu Iesu kerubuna. Ia Iuda haukia apa'uakia teio to'ona tetibaha, “Hau naiana korubuna raninai oi hanona obia 'arana Kaisa ena maearima aha'i. Hau ha ia kipona obia 'aranai nibaona hauna hanona Kaisa ni'oatana.”

13 Pilato 'abi neiana eona raninai Iesu ebakarahina, ba ia hanona ena bakai 'ekana imia'aunai emiati, 'eka weiana atana teaparina hanona ‘pihara panabana’, Heberu maeakiai atana hanona ‘Gabata’. 14 Rani weiana hanona Kabanai tatuna ia'ia'i haraina ranina, beraura hanona aba eatiaha, Pilato Iuda haukia ehina benakia etibaha, “Emi obia 'arana neiana tomoihana.” 15 Weiana ia teio tetibaha, “Tomoahu 'arina, tomoahu 'arina, matiu ibiri ropo 'ubinai tomoahu 'arina!” Pilato ebakainakia etibaha, “Wai au ṯonuataena'u emi obia 'arana naiana kahu 'arina?” Robe haukia apa'uakia te'abi tetibaha, “Emai obia 'arana ha aha'i, Kaisa mo ikupaiana.” 16 Weiana Pilato ehore Iesu huari haukia imakiai eutana matiu ibiri ropo 'ubinai kateahu 'arina. Ba huari haukia Iesu tebaka'ana teaoaina.

Iesu Matiu Ibiriropo 'Ubinai Tekoko 'auna.

(Mt 27.32-44; Mk 15.21-32; Lk 23.26-43)

17 Kipona ena matiu ibiri ropo ebuana teao 'eka ha atana ‘'Ara 'ou'ouna’, Heberu maeakiai hanona ‘Golgota’. 18 Weia Iesu matiu ibiri ropo 'ubinai tekoko 'auna, hau rua abomo tekoko 'aunakia ha abirai ha abirai, Iesu hanona ibuakiai.

19 Pilato hanona marere ha weia matiu ibiri ropo 'ubinai tekoko 'auna ṉa erere aihona,

‘IESU NASARETA HAUNA, IUDA HAUKIA EKIA OBIA 'ARANA.’

20 Iuda haukia bo'okia marere weiana tetuabina, pokina Iesu tekoko 'auna 'ekana mai Ierusalema aiarana hanona baiatakiai a'i eatau'ai ki'a baha. Abomo marere weiana hanona Heberu maeakiai, Roma maeakiai mai Helene maeakiai tererena. 21 Weiana Iuda haukia ekia robe haukia apa'uakia Pilato tehina bena tetibaha, “‘Iuda haukia ekia Obia 'arana’ a'i porerena. Ia ṉa porere aihona, ‘Kipona e'abi, Au hanona Iuda haukia ekia Obia 'arana.’”

22 Pilato ekia 'abi ebamuena etibaha, “'Abi ṉa aha'i, aba arere 'auna hauna uahomana mo kemiaho.”

23 Huari haukia Iesu tekoko 'auna murinai ena habuni tea'ina tetapa banina haha puakia tea'i. 'A ena habuni ibatoto aonai hauna hanona itaiore aha'i, maikoina hanona 'ubinai tetaina emai mo ba'ai epua. 24 Huari haukia kipokia te'abi'abi tetibaha, “A'i kahatapana ia pu'iai kaha'iobina tai kea'ina.” Ṉa erama aiho hanona Puka robenai tererena 'abina weiana,

“Ia e'u habuni tewatena,
e'u ibatoto hanona tepu'i aina”
Sal 22.18

hauna ketohana. Ba huari haukia hanona babai neiana tebabaina.

25 Matiu ibiri ropo herenai tekoroti babi'ekia hanona Iesu hinana mai hinana hatina, ba Maria Klopa atawana mai Maria Magadala babi'ena. 26 Iesu hinana mai i'abana eraona'au aina hauna weia tekoroti eihanakia, ba hinana ehina bena etibaha, “Hina'u e, nahumu naiana.” 27 I'abana hauna herenai abomo ehina bena etibaha, “Aia'u mona, hinamu naiana.” Rani weianai eaoaina i'abana hauna weiana ehore Maria ebaka'ana ena ituai temiaho.

Iesu Ena 'Ari.

(Mt 27.45-56; Mk 15.33-41; Lk 23.44-49)

28 Weiana murinai Iesu e'iobina aka ikoinai aba ebaorenakia, ba Puka robena 'abina kebatohana buonai e'abi etibaha, “'Ako'u ni'ororo.” 29 Puou ha weia bine beina mabinai tebabonuna, ba poame ha tea'ina bine beina mabina aonai tehao uhuna, ba hiriboai tebiri 'auna, tetiu taeana eao pinana haianai. 30 Iesu bine beina manoina einu murinai e'abi etibaha, “Aba eore.” Ba 'ekuna enobo, e'ari baihana.

Iesu Robuna Tekairuruna.

31 Bariu hanona a'ia'i harai wapuna ia mara hanona Kabanai tatuna, a'i kenamo 'ari haukia weia matiu 'ubinai katemiaho keao mo mara buonai, Iuda haukia apa'uakia Pilato tenoina, matiu 'ubinai tekoko 'aunakia haukia aekia huriakia kateahu hurinakia hauanikia katea'i obonakia. 32 Weiana huari haukia teao, Iesu kipokia tekoko 'aunakia haukia herekiai, ba hau kori'uaina aena huriakia teahu hurinakia, haeamona teao 'abana ha herenai aena huriakia teahu hurinakia. 33 Ia teao Iesu herenai teiha 'iobiaina aba e'ari hanona aena huriakia a'i teahu hurinakia. 34 Huari hauna ha ehore Iesu robuna arawaiai ekai ruruna, beronai mo aruaru mai bei tekiki oioi. 35 Mahanai eihana hauna 'abina aba ehinana, ia ena 'abi neiana hanona tohana, ia e'iobina ehinana hauna hanona tohana, ba wai ia ebatohana hauna kato a'ikakaumana. 36 Aka neiana erama hanona Puka robena 'abina “Huriana ha hamona a'i tebamohu 'apuana.” hauna ebatohana. 37 Puka robenai ha haeamona e'abi etibaha, “Maearima robuna tekai ruruna hauna kateihana.”

Iesu Hauanina Tehorena.

(Mt 27.57-61; Mk 15.42-47; Lk 23.50-56)

38 Iosepa Arimatea hauna abomo Iesu i'abana hauna ha, iamo kipona a'i ebawaira tinana pokina Iuda haukia apa'uakia eta'u ainakia. Taba weiakia murikiai ia eao Pilato herena enoi Iesu hauanina kea'i obona. Ba Pilato ena 'abiai Iosepa eao Iesu hauanina ea'i obona. 39 Nikodemo 'uainai rabi ha eao Iesu herena hauna abomo Iosepa e'abana wapaea mai to'ore muramura timikia taburakia rua te'utenakia hauna ea'ina eaoaina, ena puma hanona kilogram harau aihau 'abana. 40 Weiana ia terarua Iesu hauanina tea'ina muramurai teutuna mai habuni namona 'ari haukia tiapanakia haunai teapana, Iuda haukia ekia 'ari haukia tia'ia'i harainakia akana ihobonai tebabaina.

41 Iesu teahu 'arina 'ekana herenai hanona haharua ha, haharua weiana aonai 'ariahana mahamahana ha, aonai hanona 'ari hauna ha a'i tihore bahana. 42 Ba Iesu hanona weia tehorena, pokina 'ariahana weiana hanona herekiai abomo rani weiana hanona Kabanai tatuna a'ia'i haraina ranina.

Copyright information for `RRO