John 20

Iesu 'Ariai Emikiri Mue.

(Mt 28.1-8; Mk 16.1-8; Lk 24.1-12)

Wapu kori'uaina Hui raurani wapuranai Maria Magadala babi'ena eao 'ariahana keihana, mahana eao 'uri tekaiabuna piharana aba tea'i parena eihana. Ia ebeau emue Simona Petero mai i'abana ha Iesu eraona'au aina hauna herekia e'abi etibaha, “Weiakia Obiapaka 'ariahanai aba tea'i parena, ai a'i ta'iobina 'eka tabanai tehorotina.”

Weiana Petero mai i'abana hauna ha temikiri 'ariahana teao. Terarua tebeau haeamona teao ba ha ehore Pereto ebeau haona e'uai eao 'ariahana. Ia a'i etoto iamo 'uri 'akonai eriba toto, habuni namokia 'anoai tenoti haukia eihanakia. Simona Petero murihai ebeau emai beronai eao 'ariahana 'urina aonai etoto, habuni namokia tenoti haukia eihanakia. Abomo habuni ha Iesu 'arana te'apana hauna hanona iou harai habuni namokia kipokia a'i tenoti haeamo, ia 'eka haeai enoti. Weiana aonai i'abana ha 'ariahanai ekara'au 'uai hauna etoto eao eihanakia ba ea'ikakauma. Iamo Puka robena 'abina ‘Ia hanona 'ariai kemikiri mue’ hauna obona a'i tiobo baha.

Iesu Hanona Maria Magadala Herenai Ewaira Tina.

(Mt 28.9, 10; Mk 16.9-11)

10 Ba i'abana haukia rua temue ekia itu teao. 11 Maria hanona 'ariahana haianai ekoroti ehai, ehai aonai eriba toto 'ariahana aona eihana. 12 Weiana ia aneru rua habuni porekia tebatotonakia eihanakia, Iesu hauanina tehorotina 'ekanai temiati, ha hanona aena tainai ha hanona 'arana tainai. 13 Ia tebakaina tetibaha, “Babi'e e, taba nuhai aina?” Ia e'abi etibaha, “E'u Obiapaka aba tea'i parena, 'ekana a'i a'iobina ae'eai tehorotina.” 14 Ua e'abi aiho ba ekori kabe hanona Iesu weia ekoroti eihana, ia a'i e'iobina weiana hanona Iesu.

15 Iesu ia ebakaina etibaha, “Babi'e e, taba nuhai aina? Tai nutabuna?” Maria eraonana ia hanona haharua i'imana hauna ha, ba e'abi etibaha, “Obiamu e, oi ia oaoaina ae'eai ohorotina hanona au moba'iobina'u. Ba au kaeao ka'ina.” 16 Iesu eapari, “Maria e!” Maria ekori kabe, Heberu maeanai e'abi etibaha, “Raboni!” ('Abi neiana anina hanona ‘ba'iobi haumu.’) 17 Iesu Maria ehina bena etibaha, “A'i koa'i 'inina'u, pokina a'i nakara'au baha hama'u herena. Ia koao 'uahoaba'u kohina benakia, au hanona kakara'au au hama'u mai wai hamami abomo e'u Tirama mai emi Tirama herena kaeao.”

18 Weiana Maria Magadala babi'ena eao i'abana haukia ehina benakia ia Obiapaka eihana, haeamona Iesu 'abi ehinana haukia ia ehina benakia.

Iesu I'abana Haukia Herekiai Ewaira Tina.

(Mt 28.16-20; Mk 16.14-18; Lk 24.36-49)

19 Rani weiana hamonai wapu kori'uaina Huiai beraura ekaihuna aonai, i'abana haukia ikoinai 'eka hamonai teto'una, itu pa'abina tekaiabunakia, pokina Iuda haukia apa'uakia teta'u ainakia. Ba Iesu eao baiatakiai ekoroti ehina benakia etibaha, “Baibua heremiai kemiaho.” 20 'Abi neiana ehinana murinai imana rua mai robuna ebaihanakia. I'abana haukia Obiapaka teihana buonai teaonamo ki'a. 21 Iesu haeamona ehina benakia etibaha, “Baibua heremiai kemiaho. Hama'u au euhuna'u ihobonai, au abomo wai nauhunimi.” 22 Ua e'abi aiho murinai maeabuna ebahi benakia, e'abi etibaha, “Wai Auba Robe tomoa'ina. 23 Maearima ekia ki'a katohina hao raninai ekia ki'a hanona ihina haoai kateao, ia ekia ki'a a'i katohina hao raninai ekia ki'a ihina hao aha'i.”

Toma Iesu Eihana.

24 I'abana haukia harau haea rua ha atana Toma, tiaparina bai'apaea, Iesu to'u weiana herekiai ewaira tina rabinai ia hanona weia baiatakiai aha'i. 25 I'abana haukia baika ia tehina bena tetibaha, “Ai Obiapaka taihana.” Ia Toma ehina benakia, “Au ikoko mani'akia imanai haukia kaihanakia haeamona ia robunai ima'u katiu totona, uahomana aha'i raninai au hanona ia a'i ka'ikakaumana.”

26 Wapu 'ababani teao murinai i'abana haukia itu aonai teto'u mue, Toma abomo weia ia kipokia. Pa'abi tekaiabu 'inina. Iamo Iesu hanona eao ia baiatakiai ekoroti e'abi etibaha, “Baibua heremiai kemiaho.” 27 Ba ia Toma ehina bena etibaha, “Imamu riuriuna emai ima'u neiana moa'i 'apuana, abomo imamu emai robu'uai motiu totona, weiana aomu a'i kekai'au kai'au ia koa'ikakaumana'u.” 28 Toma Iesu ena 'abi ebamuena etibaha, “Oi hanona e'u Obiapaka, au e'u Tirama!”

29 Iesu ia ehina bena etibaha, “Aba oihana'u buonai nua'ikakaumana'u. Ia weiakia a'i ṯeihana'u iamo tia'ikakaumana'u haukia hanona tenamo.”

Puka Neiana Ena Poki.

30 Iesu hiabu hoakia bo'ona i'abana haukia wairakiai ebabainakia haukia hanona puka neiana aonai a'i arere 'aunakia. 31 Ia neiakia mo arerenakia ena poki hanona wai katoa'ikakauma Iesu hanona Keriso, Tirama Nahuna. Weiana ia kato a'ikakaumana hanona atanai mauri katoa'ina.

Copyright information for `RRO