John 3

Iesu Nikodemo Ohi Te'abi'abi.

Parisea hauna ha atana Nikodemo ia hanona Iuda haukia ekia hau apa'uana ha. Rabi ha ia eao Iesu herena ehina bena etibaha, “Ba'iobi haumu e, ai ṯa'iobina oi hanona Tirama herenai omai. Oi bata'uta'u huri hoakia nubabai hanona Tirama ia herenai aha'i hauna ha a'i kebabaina hoakia oi nubabai.”

Iesu ia ena 'abi ebamuena etibaha, “'Abi tohana au oi nahina beni'o, maearima ha a'i kerama mue raninai ia hanona Tirama ena obia aiarana a'i keiha 'apuana.” Weiana Nikodemo ebakai bakai etibaha, “Maearima aba eapa'ua raninai ia aea kerama mue aiho? 'Abi tohana rani ibaruana ia hinana nuanai a'i ketoto mue haeamona a'i kerama.”

Iesu ia ena 'abi ebamuena etibaha, “'Abi tohana au oi nahina beni'o, maearima hanona beiai mai Auba Robeai a'i kerama mue raninai ia hanona Tirama ena obia aiaranai a'i ketoto 'apuana. Hauani nihore hauani nibaramana, ia Auba Robe nihore auba nibaramana. Ahina beni'o korama mue 'abina hauna a'i kobaoao aina. Baura niabu nenuatae aina 'ekanai niao, ia oi hanona 'uruna mo nuona, ia ae'eai nimai 'ao aeana niao hanona a'i o'iobina. Auba Robe ai terama haukia ikoinai abomo uamo homana.”

Nikodemo ehore ia ebakai muena etibaha, “Taba neiakia aea katerama aiho?” 10 Iesu ia ehina bena etibaha, “Oi hanona Isaraela ena ba'iobi haumu apa'uana ha, ia aehoma buonai taba neiakia obokia a'i nuobo? 11 'Abi tohana au oi nahina beni'o, ai ṯa'iobi haukia ṯahinanakia, ai ṯaiha haukia ṯahina pounakia, ia emai 'abi ṯahina pou haukia a'i tua'i taeanakia. 12 Au nahore hanopaka tabakiai nahina benimi hanona a'i tuba tohanakia, iamo kupa tabakiai kahina benimi raninai aea katobatoha aihonakia. 13 Maearima ha a'i ekara'au 'apua kupa, iamo au Maearima Nahuna ikupaia'u mo kupai ariri amai. 14 Hano'akunai Mose 'erau aubaubana eihi taeana ihobonai mo au Maearima Nahuna abomo kateihi taeana'u. 15 Weiana tia'ikakaumana'u haukia ikoinai hanona mauri banaibanai katea'ina.

16 “Pokina Tirama hanopaka eraona'auai ki'a bahana paunai Nahuna hamohamona mo ebaibeni, tia'ikakaumana haukia ikoikiai hanona a'i kate'ari, ia mauri banaibanai katea'ina. 17 Tirama nahuna euhuna hanopakai hanona puma kebaibeni paunai aha'i, ia paunai hanopaka 'arana kebamaurina. 18 Tia'ikakaumana haukia ikoikiai hanona puma a'i katehoaina, ia a'i tia'ikakaumana haukia ikoikiai hanona aba puma tihoaina, pokina Tirama Nahuna hamohamona atana a'i tia'ikakaumana paunai. 19 Bakai hanona ṉa eaka aiho. Ea aba emai hanopaka aonai, 'a maearima wapura 'arina ti'ari ia ea tibaki'ana, pokina ekia hoahoa hanona teki'a. 20 Weiana ki'a tibabai haukia ikoikiai ea ti'oatana ba a'i timai ea aonai pokina ekia hoahoa ki'a obokia a'i temewaira tina ta'una. 21 Ia aka beronai timauri haukia hanona timai ea aonai pokina ekia hoahoa Tirama aiana tika'aina hauna katebawaira tinana.”

Ioane Ehore Iesu Pouna Ehinana.

22 Neiana murinai Iesu i'abana haukia kipokia tekarahi Iudea hanona teao, ia weia kipokia temiaho beraura baika teao ba eba'uere robe. 23 Ioane ba'uere robe hauna abomo Salima abirana Aenona ai eba'uere robe pokina weia hanona bei rarina mai maearima teao eba'uere robenakia. 24 Weiana hanona Ioane wapura 'ekanai a'i tekaiabu bahana aonai.

25 Ba Ioane i'abana haukia baika mai Iuda hauna ha kipokia te'abi baitaeai ekia hoahoa weiana Tirama wairanai katebamaha mahana hauna paunai. 26 Ua buonai ia temai Ioane herena tehina bena tetibaha, “Ba'iobi haumu e, hau weiana Ioridana atena abiranai kipokia tomiaho pouna ohinana hauna ia bariu niba'uere robe, ba maearima ikoinai tiao herena.” 27 Ioane ekia 'abi ebamuena etibaha, “Maearima hanona Tirama kebaibeni hauna mo ketabu ahina. 28 Wai kipomi abomo aba tubatohana'u au aba ahina benimi, ‘au hanona Keriso aha'i, ia au hanona euhu 'uaina'u ia wairanai.’ 29 Hawainibe mahamahana babi'ena weiana hanona ia niatawana hauna 'eunai, ba hawainibe mahamahana hauna ena hau ia herenai nikoroti hauna hanona aiana niona raninai aonamo ni'opu abuna. Aonamona neiana hanona au 'eu'u, ba bariu ao'uai aba ebonu. 30 Ia hanona keapa'ua keaoaina, ia au hanona ka'aera'aera kaeaoaina.”

31 “'Ubiai emiaho ba emai hauna hanona taba ikoikiai 'ubikiai, ia hanopakai erama hauna hanona hanopaka 'euna, ena 'abi'abi ai hanopaka mo robana keahuna. Kupai emai hauna hanona taba ikoikiai 'ubikiai. 32 Ia eiha mai eo'o tabakia poukia nehinanakia, ia ena 'abi hau ha a'i nia'i taeanakia. 33 Ia ena 'abi ea'i taeana hauna hanona ebatohana Tirama hanona 'abi tohana hauna. 34 Tirama euhuna hauna hanona Tirama ena 'abi nehinana, pokina Tirama ehore ia aonai Auba Robe nibabonu 'auna. 35 Hamana ehore nahuna niraona'au aina taba ikoikiai ia imanai eutanakia. 36 Nahuna nia'ikakaumana hauna hanona mauri banaibanai ea'ina, ia nahuna nibaoao aina hauna hanona mauri a'i keiha 'apuana, ia Tirama ena opuere ia ahanai nemiaho.”

Copyright information for `RRO