John 4

Iesu Samaria Babi'ena Ohi Te'abi'abi.

Parisea haukia pou teona hanona Iesu maearima bo'ona nia'inakia ti'abana mai niba'uere robenakia ba Ioane ba'uere robe hauna hanona bita mo ea'inakia. Taba tohana hanona Iesu kipona a'i eba'uere robe, ia i'abana haukia teba'uere robe. Iesu Parisea haukia pou teona hauna e'iobina raninai Iudea ehabona, emue haeamona keao Galilea. Ia bariu hanona Samaria haukia ekia hano aona kekana keao.

Ia emai Samaria aiarana ha atana Sukara, aiara weiana herenai Iakobo ehore nahuna Iosepa hano ebena hauna herenai ekarahi. Iakobo ena bei 'urina hanona weia, ba Iesu taeara homa'ana ekana buonai emahe obo bei 'urina haianai emiati. Beraura hanona aba eatiaha.

Weiana Samaria babi'ena ha emai ena bei kerai, ba Iesu ehore enoina etibaha, “Bei harua mobena'u mainu.” Ia i'abana haukia hanona aiara teao aniani katekawa. Samaria babi'ena ehore ia ehina bena etibaha, “Oi hanona Iuda haumu ia au hanona Samaria babi'e'u, ba aehoma buonai here'uai bei inu nunoi aina?” (Pokina Iuda maearimakia mai Samaria maearimakia ekia bahamomo hanona aha'i.) 10 Iesu ehore ehina bena etibaha, “Tirama ena beruberu po'iobina mai tai bei ninoi aina heremuai hauna po'iobina raninai, herenai aba ponoina ba ia mauri beina pebeni'o.” 11 Babi'e e'abi etibaha, “Hau apa'uamu e, bei irai tabana heremuai aha'i abomo bei 'urina neiana hanona e'oura. Mauri beina weiana hanona ae'eai koa'ina? 12 Ai 'aba'abamai Iakobo hanona bei 'urina neiana ebenamai, ia kipona einu, nahuna teinu, ena mamoe mai poromakau abomo teinu, ba oi Iakobo otara haona?” 13 Iesu ena 'abi ebamuena etibaha, “Bei neiana ṯeinu haukia ikoinai hanona 'akokia kate'ororo mue. 14 Ia au kabaibeni beina hau ha keinu hanona 'akona a'i ke'ororo 'apua. 'Abi tohana, au kabaibeni beina hanona ia aonai mauri beinai keao kebuti keharu haru mauri kebaibeni keaomo banaibanai.” 15 Babi'e ehore Iesu enoina etibaha, “Hau apa'uamu e, bei weiana mobena'u, 'ako'u a'i ke'ororo mue abomo bei rai neia a'i kamai mue.”

16 Iesu ia ehina bena etibaha, “Moao atawamu koaparina torarua katomai.” 17 Babi'e e'abi etibaha, “Au atawa'u aha'i.” Iesu ia ehina bena etibaha, “Oi atawamu aha'i ṉa nuhoma hanona obero. 18 Pokina oi atawamu ikoinai ima, bariu heremuai nemiaho hauna hanona oi atawamu tohana aha'i. Bariu ohinana hauna hanona 'abi tohana.” 19 Babi'e e'abi etibaha, “Hau apa'uamu e, bariu ao'u aba ea, oi hanona mahabanai haumu. 20 Ai kupumai hamamai hanona oeo neiana ahanai Tirama tekuti aina, ia wai Iuda haumi tu'abi kuti 'ekana hanona hamona Ierusalemai mo.”

21 Iesu e'abi etibaha, “Babi'e e, e'u 'abi moa'i taeana, ranina nimaiaina aonai Hamaka katokuti aina hanona oeo neiana 'ubinai 'ao Ierusalemai mo aha'i. 22 Wai Samaria haumi a'i to'iobina hauna ṯokuti aina, ai Iuda haumai ta'iobina hauna ṯakuti aina, pokina Tirama ena bamauri taearana hanona Iuda haukia herekiai nimai. 23 Ranina aba nimai katekutiai tohana haukia hanona aubai mai aokia maikoinai Hamaka katekuti aina. Bariu ranina aba ekara'au. Pokina Hamaka hanona ua ṯekutiai aihona haukia nenuatae ainakia. 24 Tirama hanona Auba, ua buonai ṯekuti aina haukia hanona aubai mai aokia maikoinai katekuti aina.” 25 Babi'e e'abi etibaha, “Au a'iobina Mesia bamauri hauna atana Keriso kemai, ia kemai raninai taba ikoikiai kehina pou harai herekai.” 26 Ba Iesu ia ehina bena etibaha, “Hauna mo au neia'u bariu nahina beni'o.”

27 Rani weianai ia i'abana haukia temue temai hanona teta'uta'u huri, pokina Iesu teihana babi'e ha ohi ti'abi'abi. 'A tai ha a'i ebakaina, “Taba nonuatae aina?” 'ao “Aehoma buonai torarua tu'abi'abi?” 28 Ba babi'e ena puou ehabona emue noanoa eao aiarai maearima ehina benakia etibaha, 29 “Tomai hamaeao hau ha tomoihana e'u babai 'uainai ababai haukia ikoikiai ehina pou, iamo taina Keriso mo pa'e weiana?” 30 Ba maearima aiarai tekarahi Iesu herena teao.

31 Weiana aonai i'abana haukia Iesu tenoina tetibaha, “Ba'iobi haumu e, aniani ha moana.” 32 'A ia ehina benakia etibaha, “Au mai e'u aniani kani weiana hanona wai a'i to'iobina.” 33 Ba i'abana haukia kipokia te'abi'abi tetibaha, “Pa'e maearima ha aniani emaiaina ebena.” 34 Iesu ehina benakia etibaha, “E'u aniani hanona euhuna'u hauna ena nuatae kababaina abomo ia ebena'u akana kabaorena.

35 Wai tu'abi ‘nawa bani ṯemiaho ba ariari ranina ketaina.’ Ia au nahina benimi, mahami tomobano'a uma tomoiha harainakia, aniani aba te'oru katearinakia. 36 Ariari hauna 'arana nia'ina ba uma anianina nibararona mauri banaibanai 'ekanai, weiana buonai ibatona hauna mai iarina hauna terarua kateaonamo haeamo. 37 Tehinana 'abina hanona 'abi tohana, ‘Nibato bato hauna haeai ia niariari hauna abomo haeai.’ 38 Au nauhunimi a'i toaro'ari aina umanai aniani katoarina. Baika uma weianai aro'arina aba tebabaina ba wai tuhore ekia aro'ari anianina tua'ina.”

39 Aiara weiana aonai Samaria haukia bo'ona Iesu tea'ikakaumana pokina babi'e ena batoha 'abina paunai, babi'e etibaha, “Ia ehore e'u babai ikoikiai ehina pounakia.” 40 Ua buonai Samaria maearimakia temai herena, ia tenoina kipokia katemiaho, ba Iesu wapu rua weia emiaho. 41 Weiana ena 'abi aiana teona aonai bo'ona haeamona tea'ikakaumana. 42 Maearima weiakia babi'e tehina bena tetibaha, “Ai bariu ṯa'ikakaumana hanona oi o'abi hauna paunai aha'i, ia ai bariu kipomai haiamai taona abomo ai ṯa'iobina hau neiana 'abi tohana hanopaka ibamaurina hauna.”

Iesu Kabamani Hauna Apa'uana Nahuna Ebamaurina.

43 Wapu ibaruana eore murinai Iesu emikiri Galilea eao. 44 Iesu kipona e'abi etibaha, “Mahabanai hauna ena aiara tohana haukia hanona a'i katemariki aina.”

45 Iesu Galileai ekara'au raninai, Galilea haukia tea'i taeana, pokina ia abomo teao Ierusalemai weia Kabanai tatuna aonai taba ebabai mahakiai teihanakia paunai.

46 Iesu haeamona emue eao Galilea Kana aiarana ua'a bei ea'i banaina bine beinai eao. Weia Kaperanauma aonai obia 'arana hauna ena maearima ha nahuna hauna papana einawa. 47 Hau weiana Iesu Iudeai emai Galileai pouna eona raninai, ia eao Iesu herena enoina keao nahuna kebamaurina pokina ia aba ke'ari. 48 Iesu ehina bena etibaha, “Wai hoa mai bata'u ta'u huri hoakia a'i katoiha hanona a'i katoa'ikakauma 'apua.” 49 Obia hauna e'abi etibaha, “Hau apa'uana e, hamariri hamaeao naha'u hanona aba ke'ari.” 50 Iesu ia ehina bena etibaha, “Moao, nahumu hanona aba kemauri.” Obia hauna Iesu ena 'abi ebatohana eka'a.

51 Ia taeara weiana niao aonai ena ta'ara'i haukia temai taearai tebaitabu ahi, nahuna emauri hauna pouna tehinana. 52 Ia ebakai bakai beraura hoana tabanai nahuna emauri mauri, ba ia tetibaha, “Warani rabirabi beraura hoana hamona hanona emauri mauri.” 53 Hamana eraona tinana beraura hoana weianai hanona Iesu ia ehina bena etibaha, “Nahumu hanona aba kemauri.” Ua buonai ia mai ena itu haukia ikoikiai hanona tea'ikakauma. 54 Neiana hanona Iesu bata'uta'u huri hoana ibaruana ebabaina weia Iuda ehabona emai Galilea aonai.

Copyright information for `RRO