John 5

Iesu Hau Ha Ebamaurina Betesaida Obu Haianai.

Rani baika teao murinai Iuda haukia ekia tatu ha erama ba Iesu ekara'au eao Ierusalema. Weia Ierusalema ai pa'abi ha atana ‘Mamoe pa'abina’ herenai obu papana ha Heberu maeakiai atana teaparina ‘Betesaida’, ba haianai hanona arai paraboakia ima temia kaiarona. 'Eka weiakiai inawa haukia bo'ona ṯenoti, maha ki'a haukia, 'ome haukia, mero haukia, (tibai'ima bei kebure bure. Pokina rani ha ha aneru neriri obu beina nibabure burena, murinai inawa hauna ha obuai keriri 'uai hauna ena inawa taba ia ninamo.)

Inawa hauna ha 'eka weianai ena inawa ihauna ikoinai harau aihau 'ababani. Iesu ehore inawa hauna weiana enoti eihana raninai e'iobina ia hanona rani homa'ana ua enoti aiho, ba Iesu ia ebakaina etibaha, “Oi nonuatae konamo, u?”

Inawa hauna Iesu ena 'abi ebamuena etibaha, “Hau apa'uana e, bei nebure bure aonai au kebaraina'u hauna ha aha'i buonai au nabahobona kariri aonai hau ha aba ne'uai waira'uai.” Ba Iesu ia ehina bena etibaha, “Momikiri, emu 'ire mouna moa'ina moka'a.” Beronai hau weiana emauri mauri, ba emikiri ena 'ire eouna ea'ina eka'a.

Weiana hanona beraura robenai hoa neiana erama.
10 Ua buonai Iuda haukia apa'uakia hau weiana inawa ai enamo hauna tehina bena tetibaha, “Bariu hanona beraura robena, ia oi emu 'ire obuana hanona eka rauhubu nukabena.” 11 Ia ekia 'abi ebamuena etibaha, “Ebamaurina'u hauna ehina bena'u etibaha, ‘Emu 'ire moa'ina moka'a.’” 12 Ba ia tebakaina tetibaha, “Hau tabana oi ehina beni'o, ‘Emu 'ire moa'ina moka'a.’” 13 Emauri mauri hauna a'i e'iobina tai ia ebamaurina pokina Iesu abamo mako aokiai ehe toto eka'a 'akaumana.

14 Muriai marea robe aonai Iesu hau weiana etabu ahina ehina bena etibaha, “Aia'u mona, oi hanona aba omauri mauri, a'i koaka ki'a mue, taba ki'a obona ha heremuai a'i merama mue marikina.” 15 Ba hau weiana eao Iuda haukia apa'uakia herekia ehina benakia ia ebamaurina hauna hanona Iesu.

Tirama Nahuna Ena Hiabu.

16 Ua buonai Iuda haukia apa'uakia hanona Iesu te'oatana pokina ia taba ikoikiai beraura robena aonai nibabainakia paunai. 17 Ia Iesu ehina benakia etibaha, “Au Hama'u hanona rani ikoinai niaka to'ona emai mo bariu beraura neiana. Au abo'umo ṉaka.” 18 'Abi neiana paunai Iuda haukia apa'uakia hanona tenuatae ki'a baha Iesu kateahu 'arina. Beraura robe rauhubuna nikabena paunai mo aha'i ia Tirama niaparina hamana tohana ṉa nihoma abomo ia kipona Tirama ohi nibaihobonakia.

19 Weiana buonai Iesu ekia 'abi ṉa ebamue aihona, “'Abi tohana au wai nahina benimi. Nahuna kipona 'eunai taba ha kebabaina hanona a'i ketaina. Ia hanona Hamana nibabai akakia eihanakia weiakia mo kebabainakia. Hamana nibabai haukia Nahuna abomo nibabai. 20 Pokina Hamana nihore Nahuna niraona'au aina paunai nibabai haukia ikoinai nibaihana. 'E, neiakia mo aha'i taba rarikia baika abomo kebaihana, ba katoihana hanona katota'uta'u huri. 21 Weiana Hamana nihore 'ari haukia nibamikiri muenakia mauri nibenakia ihobonai mo Nahuna nihore nenuatae ainakia haukia mauri nibenakia. 22 Haeamona Hamana kipona tai ha a'i nibabakaina, bakai ena hiabu maikoina aba Nahuna ebena. 23 Hamana timariki aina ihobonai ikoikiai Nahuna katemariki aina, Nahuna a'i nimariki aina hauna hanona Hamana weiana Nahuna euhuna hauna abomo a'i nimariki aina.

24 “'Abi tohana au wai nahina benimi, aia'u niona hauna mai euhuna'u Tiramana nia'ikakaumana hauna hanona mauri banaibanai aba ea'ina puma a'i kehoaina. Ia hanona 'ari aba ehabona ba aba mauri aonai etoto.

25 “'Abi tohana au wai nahina benimi, 'ari haukia Tirama Nahuna aiana kateona ranina hanona aba nimai, weiakia aiana tiona haukia ikoikiai hanona katemauri mue, bariu ranina aba ekara'au. 26 Hamana hanona mauri poki hauna, ihobonai ia ehore Nahuna mauri pokinai ebaona. 27 Tirama ehore Nahuna bakai apa'uana ke'uai aina hiabuna aba ebena pokina ia hanona Keriso Maearima Nahuna paunai. 28 E'u 'abi neiana paunai a'i katota'uta'u huri. Ranina aba nimai weiakia 'ariahakiai ṯemiaho haukia ikoikiai Nahuna aiana kateona, 29 ekia 'ariahakiai katekarahi. Weiakia namo tebabai haukia katemikiri mauri banaibanai katea'ina, ba weiakia ki'a tebabai haukia katemikiri puma katehoaina.

30 “Au kipo'u eu'uai taba ha kababaina hanona a'i ketaina. Au aia naona hauna mo ihobonai nabakai, ua buonai e'u bakai hanona ebero, pokina au kipo'u e'u namo a'i natabuna, ia euhuna'u hauna ena nuatae natabuna.

Iesu Pouna Tehinana Haukia Baika.

31 “Au kipo'u pou'u kahinana raninai, e'u pou hina hanona a'i katebatohana. 32 Weiana au pau'uai pou'u nehinana hauna hanona haeai, ba au a'iobina ia nehinana 'abina hanona tohana.

33 “Wai aba tobaiuhu Ioane herena ba ia ehore 'abi tohana pouna ehinana. 34 Au pou'u berona hanona maearima herekiai a'i nimai, ia au Ioane ena batoha 'abina na'uahina hanona wai bamauri katotabu ahina paunai. 35 Ioane hanona e'ara ea nibaibeni matoha lamepa 'abana, ia wai hanona rani papana ena ea toaonamo aina.

36 “Au mai ibatoha'u hoana ha hanona Ioane 'euna etara haona. Nababai akakia neiakia Hama'u ebena'u kababai orenakia haukia tihore Hama'u euhuna'u pouna ṯehinana. 37 Ba Hama'u euhuna'u hauna Ia kipona ehore au pou'u ehinana. Ia wai rani ha aiana a'i to'o 'apuana abomo wairana a'i toihana, 38 'ao ena 'abi abomo aomiai a'i nemiaho, pokina ia euhuna hauna wai a'i tua'ikakaumana paunai.

39 “Wai Puka robena tumarereai haraina pokina wai turaonana weiana herenai mauri banaibanai katotabu ahina paunai. Ia Puka robena neiana hanona au mo pou'u nehinana. 40 Wai katomai here'u mauri katoa'ina, iamo ṯoubo aina.

41 “Au hanona maearima ekia banamo a'i ṉa'i taeanakia. 42 Au a'iobi harainimi, aomiai Tirama iraona'au aina a'i nemiaho. 43 Au aba Hama'u atanai amai, ia wai au a'i tua'i taeana'u. Ia hau ha kipona atanai pemai raninai wai aba patoa'i taeana. 44 Wai kipomi emi banamo ha ha baiatamiai tutabunakia, iamo Tirama ena banamo weiana ia ikupaiana herenai nimai hauna a'i tutabu ahina, ua homana raninai aea katoa'ikakauma aihona'u?

45 “Ia aomiai a'i katoraonana au Hama'u wairanai kababehonimi. Aha'i. Wai kebabehonimi hauna hanona Mose ia ahanai wai emi buabeni ekori. 46 Wai Mose tua'ikakauma tohana raninai au abomo kato a'ikakaumana'u, pokina ia hanona au pou'u ererena. 47 Ia ererena hauna a'i mo tua'ikakaumana raninai au e'u 'abi hanona aea katoa'ikakauma aihona?”

Copyright information for `RRO