John 6

Iesu Taha Ima (5,000) Ebanianinakia.

(Mt 14.13-21; Mk 6.30-44; Lk 9.10-17)

Rani baika teao murinai Iesu ekabanai eao Galilea 'obu abiranai. (Weiana atana haeai hanona Tiberia 'obuna.) Iesu inawa haukia ebanamonakia, bata'uta'u huri hoakia weiakia teiha paunai mako rarina ia murinai tera'a teao. Ba Iesu oeoai ekara'au eao i'abana haukia kipokia temiati. Iuda haukia ekia Kabanai tatuna hanona aba ekaibari. Iesu mahana eao mako rarina timai herena eihanakia raninai, Pilipo ebakaina etibaha, “Aniani ae'eai kaha kawanakia maearima neiakia kateani?” Ia kebabaina hauna aba eraonana, iamo Pilipo kehobona paunai ua ebakai bakai aiho.

Pilipo ia ena 'abi ebamuena etibaha, “Moni bo'ona 'akinai
(7) Helene moninai Denari hinabu rua
aniani pahakawanakia abomo a'i petaina, papakia 'akimo pateani.”
I'abana haukia ha atana Anderea, Simona Petero hatina etae etibaha, “Miori papana ha neia ena parawa papakia ima mai ena maia papakia rua. Ia weiana hanona aeamo kaha homanakia pokina maearima hanona ebo'o ki'a baha?” 10 Iesu i'abana haukia ehina benakia etibaha, “Maearima tomoba miatinakia.” 'Eka weiana hanona panapana 'ekana, maearima ikoikiai temiati hau 'abaeana ikoinai taha ima (5,000).

11 Iesu parawa ea'inakia Tirama ebanamona ba ebenakia weiakia temiati haukia teani eaomo ekia nuatae etaina, ba maia abomo ihobonai ebabaina. 12 Weiana ikoikiai teani 'ari aonai Iesu i'abana haukia ehina benakia etibaha, “Harikia ikoikiai katobararonakia ha papana a'i katohabona.” 13 Ua buonai parawa ima teani 'ari harikia weiakia tebararonakia areha harau haea rua tebabonunakia.

14 Iesu bata'uta'u huri hoana weiana ebabaina teihana murinai maearima te'abi tetibaha, “'Abi tohana, mahabanai hauna kemai hanopakai hauna hanona neiana.” 15 Iesu e'iobina ia ekia taburai katea'i taeana ekia obia 'arana haunai katebaona, ua buonai ia kipona haeamona ekaobo oeoai ekara'au.

Iesu Bei Ahanai Eka'a.

(Mt 14.22-33; Mk 6.45-52)

16 Erabirabi raninai i'abana haukia teriri teao weia obuai, 17 ahiai tehe'au tebeau banai Kaperanauma tiao hanona aba ewapura abuna, Iesu hanona ia baiatakiai aha'i. 18 Baura apa'uana eabu'au roio ebuataea ehurehure ki'a. 19 Ia tepara homa'ana matoha maela aihau 'ao bani 'abana aonai Iesu bei kapenai eka'a herekia eao, teihana raninai teta'u ki'a. 20 Iesu ehina benakia etibaha, “Ṉahuna au. A'i tomota'u.” 21 Ia aokia mai namokia ahiai tebaehe'auna, beronai mo ṯenuatae aina poenai tebahaha'au.

Maearima Iesu Tetabuna.

22 Erani mako weia 'obu abiranai ṯemiaho haukia te'iobina ahi hamona mo ua'a Iesu hanona i'abana haukia baiatakiai a'i ehe'au i'abana haukia ikupaiakia mo tebeau ahi teka'a. 23 Ba ahi baika Tiberia ai temai Obiapaka parawa ebanamona ebaibeni maearima ebenakia teani 'ekana herenai tebahoa. 24 Weiana mako te'iobina Iesu mai i'abana haukia kipokia wairakia aha'i, ba ahi weiakiai tehe'au Kaperanauma Iesu itabuna teao.

Iesu Hanona Mauri Parawana.

25 Ia 'obu abiranai ua'a Iesu tetabu ahina raninai tebakaina tetibaha, “Ba'iobi haumu e, oi hanona aita mo okabanai omai neia?” 26 Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “'Abi tohana au wai nahina benimi, wai au tutabuna'u hanona bata'uta'u huri hoana toihanakia paunai aha'i ia parawa toani nuami tebonu paunai. 27 Aniani weiana keki'a hauna akanai a'i katoaro'ari ia aniani weiana kemiaho keao mauri banaibanai akanai katoaro'ari, weiana au Maearima Nahuna kabenimi. Hamaka Tirama hanona hiabu weiana ebena'u.”

28 Ba ia tebakaina tetibaha, “Ai Tirama ena aka tabana katababaina?” 29 Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Tirama ena aka hanona neiana. Euhuna hauna hamona mo kato a'ikakaumana.”

30 Ua buonai ia tebakaina tetibaha, “Bata'uta'u huri hoana tabana kobabaina kataihana ba kata a'ikakaumani'o? Tabana hauna kobabaina? 31 Aika 'aba'abaka hano'akunai mana teana, Puka robenai tererena ihobona, ‘Kupai emai parawana hauna Mose ebenakia teana.’” 32 Iesu ehina benakia etibaha, “'Abi tohana au wai nahina benimi, kupa parawana ebenimi hauna Mose aha'i, ia au Hama'u ehore kupa parawana tohana wai ebenimi. 33 Tirama ena parawa hanona neiana, ia kupai eriri emai hauna hanopakai mauri nibaibeni.” 34 Ia tehina bena tetibaha, “Obiapaka e, aniani neiana hanona rani ikoinai kobenamai.” 35 Ba Iesu ia ehina benakia etibaha, “Au hanona mauri anianina, here'u kemai hauna hanona mare'a a'i ke'ari 'apua, abomo kea'ikakaumana'u hauna hanona 'akona a'i ke'ororo 'apua.

36 Ia au aba ahina benimi, wai aba toihana'u iamo a'i tua'ikakaumana'u. 37 Hama'u nibena'u haukia ikoikiai hanona katemai here'u, ba nimai here'u hauna hanona a'i kau'u ahi 'apuana. 38 Pokina au kupai ariri amai hanona kipo'u e'u nuataeai a'i kababaina, ia euhuna'u hauna ena nuataeai akana kababaina. 39 Ba euhuna'u Tiramana ena nuatae hanona neiana, weiakia ebena'u haukia ikoikiai ha a'i kaba'akaumana, ia rani orenai kabamikiri muenakia. 40 'Abi tohana au Hama'u ena nuatae hanona neiana, Nahuna kateihana mai kate a'ikakaumana haukia ikoikiai hanona mauri banaibanai katea'ina, ba rani orenai hanona kabamikiri muenakia.”

41 'Abi neiana paunai Iuda haukia ia teururu aina, pokina ia e'abi, “Au hanona mauri anianina kupai ariri amai.” 42 Ba ia te'abi tetibaha, “Iesu neiana hanona Iosepa nahuna, hamana mai hinana naha'iobinakia. Ia bariu aehoma buonai ṉa ni'abi aiho, ‘Au kupai ariri amai.’?”

43 Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Kipomi baiatamiai ururu naiana tomobapuana. 44 Hau ha ena nuataeai here'u a'i kemai 'abaea ia Hama'u euhuna'u hauna kebaka'anakia haukia katemai here'u, ba au rani orenai kabamikiri muenakia. 45 Mahabanai haukia Puka robenai aba tererena, ‘Ikoikiai hanona Tirama aba keba'iobinakia.’ Hama'u tibahuaina abomo herenai 'iobi tia'ina haukia ikoikia timai here'u.

46 Hau ha Hamaka a'i eiha 'apuana, ia Tirama herenai emai hauna ikupaiana mo Hamaka eihana. 47 'Abi tohana au wai nahina benimi. Tia'ikakaumana'u haukia hanona mauri banaibanai tea'ina. 48 Mauri anianina hanona Au neia'u. 49 Wai 'aba'abami hano'akunai mana teana, iamo ikoikiai te'ari. 50 Ia hau ha aniani neiana kupai eriri emai hauna keana hanona a'i ke'ari. 51 Au hanona aniani maurina weiana, kupai ariri amai. Hau ha aniani neiana keana hanona kemauri banaibanai. Aniani neiana au kabaibeni hauna hanona au bitio'u, weianai hanopaka haukia mauri katea'ina.”

52 Weiana Iuda haukia kipokia baiatakiai tebaihara tae te'abi tetibaha, “Hau neiana bitiona aea kebeni aihonaka kahana?”

53 Iesu ehina benakia etibaha, “'Abi tohana au wai nahina benimi. Wai au Maearima Nahuna bitio'u a'i katoana mai aruaru'u a'i katoinu raninai wai aomiai mauri a'i kemiaho. 54 Au bitio'u niana mai aruaru'u neinu hauna hanona mauri banaibanai aba nia'ina abomo rani orenai hanona kabamauri muena. 55 Pokina au bitio'u hanona aniani tohana abomo aruaru'u hanona inuinu beina tohana. 56 Au bitio'u niana mai aruaru'u neinu hauna hanona ia ao'uai nemiaho au abomo ia aonai namiaho. 57 Hama'u nimauri hauna ehore euhuna'u, au hanona Hama'u paunai namauri ihobonai mo au hau'u keana hauna hanona au pau'uai kemauri. 58 Au aniani neia'u hanona kupai ariri amai. 'Aba'abami mana teana 'abana aha'i, teani iamo te'ari, ia hau ha aniani neia'u keanina'u hauna hanona kemauri banaibanai.” 59 Iesu Kaperanaumai weia eba'iobi raninai 'abi neiana ehinana Iuda haukia ekia marea aonai.

Mauri Banaibanai 'Abikia.

60 Aiana teona murinai ti'abana haukia bo'ona te'abi tetibaha, “'Abi neiana hanona epahihi, tai kehore 'abi neiana kea'i taeana?” 61 Iesu aba e'iobina ti'abana haukia 'abi weiana ṯeururu aina ba ehina benakia etibaha, “'Abi neiana aomi nibaro'arina, u? 62 Au Maearima Nahuna pakara'au amiaho 'uai 'ekana paeao patoihana'u raninai aea patohoma? 63 Auba Robe hanona mauri nibaibeni, 'a hauani hanona taba ha a'i nibaramana. Ahina benimi 'abikia neiakia hanona auba 'abikia mai mauri 'abikia. 64 Ia baiatamiai baika hanona a'i tua'ikakauma.” Popounai Iesu aba e'iobina baiatakiai tai a'i tia'ikakauma mai tai ia hinahinana kehinahinaina. 65 Ia haeamona ehina benakia etibaha, “Ua buonai aba ahina benimi atibaha, ‘Hama'u maearima a'i kemaiaina raninai hau ha kemai here'u taearana aha'i.’”

66 Iesu ena 'abi weiana buonai te'abana haukia bo'okia tehabona Iesu murinai a'i teka'a mue. 67 Ba Iesu i'abana haukia harau haea rua ebakainakia etibaha, “Wai abomo ṯonuatae katohabona'u, u?” 68 Simona Petero ehore ehina bena etibaha, “Obiapaka e, ai tai herena kataeao? 'Abi weiana mauri nimaiaina hauna hanona oi heremuai nemiaho. 69 Ai aba ṯa'ikakauma mai ṯa'iobina oi hanona robe haumu tohamu Tirama herenai omai.”

70 Ba Iesu ehina benakia etibaha, “Wai harau haea rua atina'animi. Ia 'abami hamona hanona tiaporo.” 71 Ia e'uahina hauna hanona Iuda Isakariote hauna Simona nahuna, ia i'abana haukia harau haea rua ha Iesu hinahinana kehinahina hauna.

Copyright information for `RRO