John 7

Iesu Uaho'abana Ia A'i Tea'ikakaumana.

Weiakia murikiai Iesu Galilea aonai ekaoao kaoao, ia a'i enuatae keao Iudea pokina Iuda haukia apa'uakia hanona ṯe'imana kateahu 'arina. Weiana Iuda haukia ekia I'aua tatuna ranina ekaibari. Iesu hatina tehore tehina bena tetibaha, “'Eka neiana kohabona koao Iudea ba weia bata'uta'u huri hoakia kobabai ti'abani'o haukia kate ihanakia. Pokina hau ha kipona ibawaira tinana nenuatae aina raninai taba ha buniakiai a'i nibabai, neiakia aba nubabainakia buonai moba karahini'o hanopaka wairakiai teme'iobini'o.” Ua te'abi aiho pokina hatina abokiamo a'i tea'ikakaumana. Ba Iesu ehina benakia etibaha, “E'u rani tohana hanona a'i nimai baha. Ia wai heremiai hanona rani mo 'akina ikoikiai tetai. Hanopaka hanona a'i ke'oatanimi ia au ni'oatana'u, pokina au ia pouna ṉahinana weiana ia nibabaina hauna hanona eki'a. Wai tomoao tatu 'ekana, au hanona a'i kawahi tatu 'ekana naiana pokina e'u rani tohana hanona a'i nitai bahana.” Ia 'abi neiana ehinana ba Galileai emiaho.

Iesu Eao Ierusalema I'aua Tatuna Aonai.

10 Hatina tatu 'ekana teao murikiai ia abomo tatu 'ekana eao bunianai mo to'u wairakiai aha'i. 11 Ba tatu weiana aonai Iuda haukia apa'uakia hanona Iesu titabuna tibakai bakaiaina, “Hauna weiana hanona ae'e?” 12 Weia to'u aonai hanona tebateteaina, baika te'abi, “Ia hanona hau namona.” Ia baika te'abi, “Aha'i, ia hanona maearima ne'uaiai behonakia.” 13 Ia Iuda haukia apa'uakia teta'u ainakia paunai, hau ha to'u wairakiai ia 'abina a'i ehina 'apuana.

14 Weia tatu ranina ibuanai Iesu ekara'au marea robeai eba'iobi ramanakia. 15 Ba Iuda haukia apa'uakia teta'uta'u huri te'abi tetibaha, “Hau neiana marere 'ekana ha a'i eao, ia marere mahakia aea e'iobi aihonakia?” 16 Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “E'u ba'iobi 'abikia hanona au kipo'u 'eu'u aha'i, ia euhuna'u Tiramana herenai timai. 17 Hau ha Tirama ena nuatae akana kebabaina raninai ia aba ke'iobina, au e'u ba'iobi hanona Tirama herenai nimai 'ao au kipo'u e'u 'abi. 18 Hau ha kipona 'euna nehinana hauna hanona kipona ena namo nitabuna 'a euhuna hauna ena namo nitabuna hauna hanona ebero, ia aonai beho aha'i.

19 Mose rauhubu aba ebenimi, aonai ha hamomomu rauhubu neiana a'i to'inibena. Taba buonai katoahu 'arina'u taearana tutabuna?” 20 To'u haukia ena 'abi tebamuena tetibaha, “Oi hanona nubeau 'ari, tai nenuatae keahu 'arini'o?” 21 Iesu ehina benakia etibaha, “Au beraura robenai bata'uta'u huri hoana hamona ababaina, ba wai ikoinai tota'uta'u huri. 22 Mose itare akana wai ebenimi buonai wai miori papakia beraura robenai itare tubenakia. (Itare akana hanona Mose herenai a'i emai, ia wai kupumi 'aba'abami herekiai emai.) 23 Bariu miori beraura robe aonai tutarenakia hanona Mose ena rauhubu a'i tomokabena marikina. Taba buonai beraura robe aonai hau ha hauna maikoinai abanamona hanona tuopuere aina'u? 24 Taba ihakiai a'i katobaihobo, ia taba ekia bero tohakiai katobaihobo.”

Ia Hanona Keriso 'Ao?

25 Rani weianai Ierusalema maearimakia baika tebakai bakai tetibaha, “titabuna kateahu 'arina hauna hanona neiana 'ao? 26 Hauna mo naiana to'u wairakiai neiroro ba 'abi ha ia herenai a'i ṯehina 'apuana, hau apa'uakia pa'e aba teraona haraina ia hanona Keriso 'ao? 27 Keriso kemai raninai ena mai 'ekana tai ha a'i ke'iobina, ia hau neiana ena mai 'ekana aika naha'iobina.”

28 Ba Iesu marea robe ai niba'iobi aonai eio etibaha, “Wai au to'iobina'u, ae'eai amai abomo to'iobina. Au kipo'u e'u nuatae ai a'i amai Tirama euhuna'u ba amai, ia hanona 'abi tohana. Wai ia a'i to'iobina. 29 'A au hanona ia na'iobina pokina au ia herenai amai abomo Ia au euhuna'u.”

30 'Abi neiana teona aonai ia katebirina hanona teraonana 'a hau ha ia ahanai a'i ehao'au pokina ena rani a'i nitai bahana. 31 To'u aonai maearima bo'ona ia tea'ikakaumana ba te'abi tetibaha, “Keriso kemai raninai, bata'uta'u huri hoakia bo'okia kebabai ba hau neiana? Pa'e aha'i.”

Baika Tenuatae Iesu Katebirina.

32 Parisea haukia mako Iesu tebatete aina 'uruna teona ba robe haukia apa'uakia mai Parisea haukia tehore marea robe ṯe'imana haukia teuhunakia Iesu katebirina. 33 Ba Iesu e'abi etibaha, “Au bariu rani papana wai heremiai kamiaho ba kamue kaeao euhuna'u hauna herena. 34 Weiana wai katotabuna'u iamo a'i katotabu ahina'u. Au kamiaho 'ekana wai katoao hanona a'i ketaina.” 35 Ba Iuda haukia apa'uakia kipokia baiatakiai te'abi'abi tetibaha, “Hau neiana hanona aeana keao, ba ni'abi aika ia a'i kahatabu ahina? Weia Iuda haukia terama otaraina Helene haukia baiatakiai ṯemiaho haukia herekiai keao ba Helene haukia keba'iobinakia, 'ao? 36 Ena 'abi ‘Wai hanona katotabuna'u iamo a'i katotabu ahina'u.’ abomo ‘Kamiaho 'ekana katoao hanona a'i ketaina.’ weiana anina hanona taba?”

Mauri Kebaibeni Beina.

37 Tatu ranina orenai rani apa'uanai Iesu ekoroti e'abi etibaha, “'Akona ni'ororo hauna emai here'u bei keinu. 38 Puka robenai tererena 'abana, ‘Au nia'ikakaumana'u hauna hanona ia aonai mauri beina keharu ate 'abana.’” 39 Neiana hanona Auba Robe 'abina ehinana ia weiakia tea'ikakaumana haukia muriai kebenakia, pokina Iesu ena nuabi a'i nia'i bahana buonai Auba Robe hanona a'i nibaibeni baha.

Maearima Baiatakia Epa'a.

40 Iesu ena 'abi neiakia urukia teo'o raninai maearima baika te'abi tetibaha, “'Abi tohana hau neiana hanona mahabanai hauna.” 41 Baika te'abi tetibaha, “Ia hanona Keriso.” 'a baika tebakai bakai tetibaha, “Ia aea homanai Keriso hanona Galileai kemai? 42 Puka robenai ṉa a'i e'abi aiho? Keriso hanona Davida nininai kerama Davida emiaho aiarana Betelehema aonai.” 43 Ua buonai maearima baiatakia epa'a Iesu paunai. 44 Baiatakiai baika tenuatae katebirina, ia mo hau ha imana ia haunai a'i ehao'au.

Iuda Poki Haukia Iesu A'i Tea'ikakaumana.

45 Murinai marea robe ṯe'imana haukia weiakia temue teao robe haukia apa'uakia mai Parisea haukia herekia, ba ia tehore tebakainakia tetibaha, “Aehoma buonai a'i tobaka'ana a'i tomaiaina?” 46 'Ima'ima haukia ekia 'abi tebamuena tetibaha, “Ua raninai emai mo bariu hau ha ua a'i ni'abi aiho 'apua hau neiana ni'abi 'abana.” 47 Ba Parisea haukia te'abi pahihi tetibaha, “Wai abomimo aba ebaka'a behonimi, uhe? 48 Wai turaonana hau apa'uakia 'ao Parisea haukia ha ia nia'ikakaumana? Aha'i. 49 To'u haukia weiakia Mose ena rauhubu a'i te'iobina haukia hanona Tirama ena puma katehoaina.”

50 Ia 'abakia ha Nikodemo, rani ha eao Iesu herena hauna, ehore ehina benakia etibaha, 51 “Aika eka rauhubu tainai hau ha puma a'i kahabeni 'abaeana, ia aiana kahao'o 'uaina, ia taba ebabaina hauna kaha'iobi 'uaina.” 52 Ia tehina bena tetibaha, “Oi abomo Galileai omai, u? Puka robena koraona haraina mahabanai hauna hanona Galileai a'i kemai.”

53 [Ba maearima ikoikiai temue ikau ena itu teao.

Copyright information for `RRO