John 8

Enabau Ki'a Aonai Tetabu Ahina Babi'ena.

'A Iesu hanona Olibe oeona eao. Erani raurani 'amarinai Iesu haeamona eao marea robe aonai maearima ikoinai ia herena teao teto'una, ba ia emiati eba'iobinakia. Rauhubu poki haukia mai Parisea haukia babi'e ha enabau ki'a aonai tetabu ahina temaiaina. To'u wairakiai tebakorotina, ba Iesu tehina bena tetibaha, “Ba'iobi haumu e, babi'e neiana hanona ninabau ki'a aonai tatabu ahina. Ba Mose ena rauhubu aonai ṉa ehinabe aihonaka, babi'e nahomakia hanona piharai kahahu 'arinakia. Ia bariu oi hanona taba ṉa nuhoma?” Bakaibakai neiana teaoaina ia herenai hanona weianai patebarewana Iesu behoai patehorotina. Ia Iesu hanona ehiriti imana kiri'unai 'anoai erererere.

Ia tehore tebakai hao bakai haona, ba emikiri ehina benakia etibaha, “Hau ha baiatamiai emu ki'a aha'i haumu, pihara mokapo 'uaina babi'e neiana moahuna.” Haeamona ehiriti 'anoai erere rere mue. Ba 'abi neiana teona haukia hanona kipokia ekia ki'a teraonanakia ba hamohamo tekaobo kironai ea'i ramana eaomo 'aru'arunai epua, Iesu ikupaiana tehabona babi'e ia herenai ekoroti.

10 Iesu emikiri tai ha a'i eihana babi'e mo weia, ba ebakaina etibaha, “Babi'e e, maearima neiakia ae'e? Tai ha puma a'i ebeni'o?” 11 Babi'e e'abi etibaha, “Obiapaka e, tai ha aha'i.” Iesu ia ehina bena etibaha, “Au abo'umo oi puma ha a'i kabeni'o, moao ki'a ha a'i kobabai muena.”]

Iesu Hanona Hanopaka Eana.

12 Haeamona Iesu maearima ehinabe muenakia etibaha, “Au hanona hanopaka eana. Hau ha au muri'uai keka'a hauna hanona wapura aonai a'i keka'a, weiana ia hanona mauri eana kea'ina.” 13 'Abi neiana teona raninai Parisea haukia ṉa tehinabe aihona, “Oi kipomu poumu nohinana, emu pou hanona a'i ebero.” 14 Iesu ehina benakia etibaha, “Kipo'u pou'u nahinana hanona ebero pokina amai 'ekana mai kaeao 'ekana au a'iobina ia wai hanona au amai 'ekana 'ao kaeao 'ekana a'i to'iobi 'apuana. 15 Wai maearima ekia hoahoa ihobonai au tukaiahina'u. Au hanona tai ha a'i nakaiahina. 16 Ia au e'u kaiahi pababaina re'a, e'u 'abi hanona ebero, pokina au hanona ikupaia'u aha'i, Hama'u euhuna'u hauna abomo here'uai. 17 Emi rauhubu aonai abomo ṉa erere aihona, maearima rua ekia 'abi kehamona hanona 'abi tohana. 18 Au hau'u kipo'u pou'u nahinana mai Hama'u euhuna'u hauna abomo pou'u nehinana.”

19 Ba ia tebakaina tetibaha, “Hamamu hanona ae'e?”

Iesu e'abi etibaha, “Wai a'i ṯo'iobina'u buonai Hama'u abomo a'i ṯo'iobina. Wai au pato'iobina'u raninai Hama'u abomo pato'iobina.”

20 Iesu marea robe aonai baibeni monina ihorotina 'ekanai 'abi neiakia eba'iobi ainakia. Weiana hau ha ia a'i ebirina pokina ia ena rani a'i nitai bahana.

Au Naeao 'Ekana Wai Katoao A'i Ketaina.

21 Iesu haeamona ia ehina benakia etibaha, “Au hanona naka'a 'akaumana, ia wai hanona au katotabuna'u ia emi ki'a aonai kato'ari. Au kaeao 'ekana katoao hanona a'i ketainimi.” 22 'Abi neiana paunai Iuda haukia apa'uakia kipokia tebakai bakai tetibaha, “Ia ṉa ni'abi aiho, ‘Au kaeao 'ekana hanona wai a'i katomai,’ weiana hanona ia kipona keahu 'arina, 'ao?” 23 Iesu ehina benakia etibaha, “Wai hanona ba'a ai tomai au hanona 'ubiai amai, wai haumi hanona hanopaka neiana 'euna, au hau'u hanona hanopaka neiana 'euna aha'i. 24 Au aba ahina benimi, ‘Emi ki'a aonai kato'ari,’ weiana Au miaho banaibanai hau'u a'i kato a'ikakaumana'u raninai wai hanona emi ki'a aonai kato'ari.”

25 Ia tebakai bakai tetibaha, “Ba oi hanona tai?” Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Au tai hanona aba ahinabe hinabe benimi 'uainai emai mo bariu. 26 Wai paumiai au 'abi bo'ona pahinana abomo puma rarina pabahoainimi, ia euhuna'u hauna hanona toha tohana, au ia herenai naona hauna mo hanopaka nahina bena.”

27 Ia Hamana robana eahuna hanona obona a'i teobo. 28 Ua buonai Iesu ia ehina benakia etibaha, “Au Maearima Nahuna katotiu taeana'u raninai aba kato'iobina au hanona Keriso, abomo au kipo'u taba ha a'i nababaina ia Hama'u eba'iobina'u haukia mo nahinanakia. 29 Abomo euhuna'u hauna hanona ni'abana'u ia au a'i nihabo 'abaeana'u, pokina ia ena nuatae akakia rani ikoinai nababainakia.” 30 'Abi neiakia ehinanakia hanona maearima bo'ona ia tea'ikakaumana.

Aberahamo Bibirana.

31 Ba Iesu Iuda haukia tea'ikakaumana haukia ehina benakia etibaha, “E'u 'abi kato'ini benakia raninai wai hanona au i'aba'u haumi tohami. 32 Weiana 'abi tohana kato'iobina, ba 'abi tohana kehore kerubunimi.” 33 Ia Iesu tehina bena tetibaha, “Ai Aberahamo bibirana haumai abomo tai ha ta'arana a'i ṯa'i. Aehoma buonai porubunamai ṉa ṉuho?”

34 Iesu ehina benakia etibaha, “'Abi tohana au wai nahina benimi, ki'a nibabaina hauna hanona ki'a ena ta'ara ia'ina haunai niao. 35 Ta'ara'i hauna hanona poki hauna ena ituai a'i kemiaho banaibanai, nahuna hanona itu weianai kemiaho banaibanai. 36 Ua buonai Nahuna kehore kerubunimi raninai wai hanona aba erubu tai baihanimi.

37 Au aba a'iobinimi wai Aberahamo bibirana haumi, ia e'u 'abi aomiai a'i nemiaho paunai ṯonuatae katoahu 'arina'u. 38 Au hanona Hama'u wairanai aihana hauna nahina benimi, mai wai hanona hamami herenai tuo'o haukia tubabainakia.”

39 Ia ena 'abi tebamuena tetibaha, “Aberahamo hanona ai hamamai.” Ba Iesu ehina benakia etibaha, “Wai Aberahamo nahuna raninai Aberahamo ebabai akakia patobabai. 40 'Abi tohana Tirama herenai aona hauna nahina benimi, ia wai hanona taeara'u tutabuna katoahu 'arina'u. Aberahamo hanona ṉa a'i ebabai aiho. 41 Wai hamami ebabai tabakia hanona wai tubabainakia.” Ia Iesu tehina bena tetibaha, “Ai hanona tubu miorimai aha'i, ai hamamai hanona hamona Tirama mo ikupaiana.” 42 Iesu haeamona ehina benakia etibaha, “Wai hamami Tirama raninai au patoraona'au aina'u. Pokina au Tirama herenai akarahi amai neia. Au hanona kipo'u e'u nuataeai a'i amai ia Hama'u euhuna'u.

43 Aehoma buonai nahinanakia 'abikia hanona aomi a'i tiea? Pokina wai e'u 'abi ia'i taeana a'i ṯonuatae aina. 44 Wai hamami hanona tiaporo, emi nuatae hanona hamami ena nuatae akana katobabaina. Ia hanona ahuahu hauna bahabanai emai mo bariu, 'abi tohanai a'i ekoroti, pokina ia aonai 'abi tohana ha a'i nemiaho. Ia bai'oi nehinana hanona ia ena hoahoa tohana, pokina ia hanona bai'oi hauna abomo bai'oi ikoikiai hamakia. 45 Au 'abi tohana nahinana paunai wai au e'u 'abi a'i tua'i taeana. 46 Ba naia haumi tai ha au e'u ki'a o'iobina raninai 'ekana ko'uahina. Au 'abi tohana nahinana raninai aehoma buonai e'u 'abi a'i tua'i taeana? 47 Tirama nahuna hauna hanona Tirama ena 'abi aiakia nio'o, ia wai aia a'i tuona ena poki hanona wai Tirama nahuna aha'i.”

Iesu Mai Aberahamo.

48 Iuda haukia apa'uakia Iesu ena 'abi tebamuena tetibaha, “Oi hanona Samaria haumu aomuai auba ki'a obona nemiaho, weiana hanona aba ta'abi harai 'ao?” 49 Ba Iesu ehina benakia etibaha, “Au ao'uai hanona auba ki'a obona aha'i. Au hanona Hama'u namariki aina ia wai au a'i tumariki aina'u. 50 Au hanona kipo'u e'u nuabi a'i natabuna, ia Tirama kehore e'u nuabi ketabuna abomo bakai kebabaina au pau'uai. 51 'Abi tohana au wai nahina benimi, e'u 'abi ne'inibena hauna hanona a'i ke'ari 'apua.”

52 Weia Iuda haukia apa'uakia tehina bena tetibaha, “Bariu ai ṯa'iobi haraini'o, oi hanona aomuai auba ki'a obona nemiaho. Aberahamo e'ari mahabanai haukia abomo te'ari iamo oi nu'abi emu 'abi pe'inibena hauna hanona 'ari abiabina a'i keonobaina. 53 Oi hanona Aberahamo otara haona, u? Ia e'ari mahabanai haukia te'ari, ba nuraonana oi hanona tai?”

54 Iesu ia ehina benakia etibaha, “Kipo'u pabanuabina'u raninai e'u nuabi anina aha'i. Au Hama'u hauna tohana wai tu'abi ‘Emi Tirama’ hauna nihore au nibanuabina'u. 55 Wai ia a'i to'iobina au mo a'iobina. Ba au pa'abi au ia a'i a'iobina raninai au hanona bai'oi hau'u wai 'abami. Ia au a'iobina mai ena 'abi na'inibenakia.

56 Wai hamami Aberahamo e'u rani keihana paunai eaonamo, ba eihana hanona aona enamo.” 57 Iuda haukia apa'uakia te'abi tetibaha, “Oi ihaumu hanona imabui a'i nia'i bahana, ia Aberahamo aba hamo oihana, u?” 58 Iesu ehore ehina benakia etibaha, “'Abi tohana au wai nahina benimi. Aberahamo a'i erama baha au hanona aba amiaho.”

59 'Abi weiana teona raninai ia pihara tea'i Iesu kateahuna, ia Iesu hanona kipona epihi to'u baiatakiai ekaobo marea robe ehabona eka'a.

Copyright information for `RRO