John 9

Iesu Maha Ki'a Hauna Mahana Ebanamonakia.

Iesu taeara ekana eao aonai maha ki'a hauna ha eihana, ia hanona mahana ki'akiai erama. I'abana haukia Iesu tebakaina tetibaha, “Ba'iobi haumu e, tai ena ki'a paunai hau neiana mai 'iauna erama, hau neiana ena ki'ai 'ao hinana hamana ekia ki'ai?” Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Hau neiana ena ki'a aha'i abomo hinana hamana ekia ki'a aha'i, ia Tirama ena hiabu akakia ia haunai kewaira tina hauna kateihana paunai. Au euhuna'u Tiramana ena aka mararani kahababaina. Rabi kemai aonai hau ha keaka hanona a'i ketaina. Au hanopakai namiaho aonai au hanona hanopaka ena ea.”

Iesu 'abi neiana ehinana murinai 'anoai e'atoti ba 'atotinai tipu emakana, 'iau hauna mahana rua etaronakia. Ba ehina bena etibaha, “Moao, Siloama obunai wairamu koutuna.” (Siloama anina hanona ‘baiuhu.’) Hau weiana eao wairana eutuna, emue emai mahana aba tenamo.

Herenai haukia mai maearima baika ia 'uainai enoi ba'ame teihana haukia kipokia tebakai bakai tetibaha, “Hau neiana 'uainai weia emiati enoi ba'ame hauna, u?” Harua etibaha, “Hauna mo naiana.” Baika tetibaha, “Aha'i, ihana mo ia teaobena.” Ia kipona ehina benakia etibaha, “Au mo neia'u.”

10 Ia tehore tebakaina tetibaha, “Bariu mahamu aea tehoma noihaiha?” 11 Ia ekia 'abi ebamuena etibaha, “Hau atana teaparina Iesu hauna tipu emakana maha'u etaronakia, ba ehina bena'u kaeao Siloama obuna waira'u kautuna. Ua buonai aeao waira'u autu ba naiha iha.” 12 Ia tebakaina tetibaha, “Hau weiana hanona ae'e?” 'Iau hauna e'abi etibaha, “Au a'i a'iobina.”

Parisea Haukia Maha Tenamo Hauna Tehobona.

13 Ia tehore weiana 'uainai mahana teki'a hauna tebaka'ana teaoaina Parisea haukia herekia. 14 Wapu weiana Iesu tipuai 'iau hauna mahana etaronakia tekaikau hanona beraura robena. 15 Ua paunai Parisea haukia abomo ia tebakaina mahana aea tenamo aiho. Maha ki'a hauna e'abi etibaha, “Ia tipuai maha'u etaronakia, autunakia ba bariu aba naihaiha.” 16 Parisea haukia baika te'abi tetibaha, “Hau neiana hanona Tirama herenai a'i emai pokina ia beraura robe a'i ne'inibena.” Ia baika te'abi tetibaha, “Ki'a hauna ha hoa ṉahomakia aea kebabai aiho?” Weiana paunai ia kipokia baiatakia epa'a.

17 Haeamona Parisea haukia maha ki'a hauna tebakai muena tetibaha, “Ia ehore mahamu ekaikaunakia, ba oi nuraonana ia hanona tai?” Hau weiana e'abi etibaha, “Ia hanona mahabanai hauna.”

18 Iuda haukia apa'uakia maha ki'a hauna mahana aba tenamo hauna a'i tebatohana eao mo hau weiana hinana mai hamana teaparinakia temai. 19 Ba ia tebakainakia tetibaha, “Neiana hanona wai nahumi, u? Mahana ki'a obokiai erama hauna neiana? Ia bariu hanona mahana aea tenamo aiho ba neihaiha?” 20 Hinana mai Hamana ia ekia 'abi tebamuena tetibaha, “Ai ta'iobina ia hanona ai nahumai abomo ia hanona mahana ki'a obokiai erama. 21 Ia bariu aeahoma neihaiha abomo tai ehore ia mahana ekaikaunakia hanona ai a'i ṯa'iobina. Tomobakaina, ia abeapa'ua kipona robana meahuna.” 22 Hinana mai hamana Iuda haukia apa'uakia teta'u ainakia paunai ua te'abi aiho. Iuda haukia aba teroba ahu hau ha Iesu kehina pouna ia hanona Keriso raninai mareai katebakarahina. 23 Weiana buonai hinana mai hamana te'abi, “Ia hanona abeapa'ua tomobakaina.”

24 Maha ki'a hauna rani ibaruana teaparina tehina bena tetibaha, “Ko'abi'uai Tirama wairanai ba 'abi tohana kohinana. Ai ṯa'iobina hau neiana ebanamoni'o hanona ki'a hauna.” 25 Hau weiana ekia 'abi ebamuena etibaha, “Ia ki'a hauna 'ao aha'i au a'i a'iobina. Taba hamona au a'iobina hanona maha'u teki'a ia bariu aba naihaiha.”

26 Ba ia tebakaina tetibaha, “Oi heremuai taba ebabaina? Mahamu aea ekaikau aihonakia?” 27 Ia ekia 'abi ebamuena etibaha, “Au aba wa'i baha ahina benimi, ia aia'u a'i to'ona. Bariu aehoma buonai ṯonuatae katoo muena? Wai abomo ṯonuatae ia i'abana haumiai katoao, u?”

28 Ia tehore terike ki'ana ba ṉa te'abi aiho, “Oi hanona maearima weiana i'abana haumu, ia ai hanona Mose i'abana haumai. 29 Ai ṯa'iobina Tirama ehore Mose ehina bena, ia maearima naiana ae'e ai emai hanona a'i ṯa'iobina.” 30 Hau weiana ekia 'abi ebamuena etibaha, “Bariu taba haeai tohana erama pokina ia maha'u ekaikaunakia iamo wai hanona ena mai 'ekana a'i ṯo'iobina. 31 Aika ha'iobina Tirama ki'a haukia aiakia a'i nibahu ainakia. Ia hanona ṯekuti aina haukia mai weiakia ena nuatae akana tibabaina haukia mo aiakia nibahu ainakia. 32 'Uainai hanopaka erama raninai emai mo bariu hau ha ehore mahana teki'a erama hauna mahana ekaikaunakia pouna ha a'i hao'o 'apuana. 33 Hau neiana Tirama herenai a'i emai raninai ia hanona aka ṉa homana ha a'i pebabaina.”

34 Ia ena 'abi tebamuena tetibaha, “Oi hanona ki'a aonai orama ba oi nuhore ai kobamarerenamai, u?” Ia tehore mareai tetori ahina.

A'i Tia'ikakauma Haukia Hanona Maha Ki'a 'Abana.

35 Iesu hau weiana tetori ahina pouna eona ba etabu ahina raninai ia ebakaina etibaha, “Oi Maearima Nahuna nua'ikakaumana, u?” 36 Hau weiana Iesu ena 'abi ebamuena etibaha, “Hau apa'uana e, ia hanona tai? Mohina bena'u au kahore ia ka'ikakaumana.” 37 Iesu e'abi etibaha, “Oi bariu ia aba noihana hauna naiana oi nehina beni'o.” 38 Ba hau weiana e'abi etibaha, “Obiapaka e, au na'ikakauma.” Ba ia Iesu ekuti aina.

39 Iesu haeamona e'abi etibaha, “Kabakai paunai amai hanopaka neianai, weiakia maha ki'a haukia kateihaiha, ia neiakia ṯeihaiha haukia mahakia kateki'a.” 40 Parisea haukia baika ia herenai haukia 'abi weiana teona hanona tebakaina, “'Abi tohana ai abomo mahamai teki'a, u?” 41 Iesu ehina benakia etibaha, “Wai mahami pateki'a raninai heremiai ki'a peaha'i. Ia bariu wai tu'abi ṯoihaiha buonai emi ki'a hanona 'ekakiai ṯemiaho.”

Copyright information for `RRO