Luke 10

Iesu Maearima Imabui Harau Rua Rua Euhunakia.

Neiana murinai Obiapaka ehore haukia imabui haraurua rua etina'anakia, ikoikiai baiatakiai rua rua euhunakia kate'uai kateao ia kipona keao aiarakia mai 'ekakia ikoikiai. Ehina benakia etibaha, “Umai aniani aba ebo'o harai ia aka haukia mo a'i ebo'o, ua buonai uma poki hauna katonoina, ia kehore aka haukia keuhunakia ena umai kateaka.

Tomoao! Au wai nauhu ahinimi ihobona mamoe nahukia 'abakia, waeha 'aki baiatakiai. Mahoa ihiua hiua, pute 'ao tamaka ha a'i katoa'i. Taearai abomo maearima ha kipokia a'i katokikipa. Itu tabanai katokara'au, katohina 'uaina 'abina hauna neiana, ‘Baibua hanona itu neianai!’ Hau weiana aona kebaibua raninai, wai emi baibua hanona ia ahanai kemiaho. Ia keaha'i raninai emi baibua hanona kemue heremi. Kipokia itu weianai katomiaho oioi, taba tibaibeni haukia katoani 'ao katoinu, pokina aka hauna mai 'arana hanona enamo. Itu ha ha a'i katoao.

Aiara tabana aonai katokatoto, katea'i taeanimi raninai wairamiai taba tekaitina hauna katoana, aiara weianai inawa haukia katoba maurinakia, abomo katohina benakia, katotibaha, ‘Tirama ena obia aiarana hanona aba nimai heremi.’ 10 Ia aiara ha aonai katokatoto, a'i katea'i taeanimi raninai katokarahi taearanai kato'abi katotibaha, 11 ‘Emi aiara apurorona weiana etau to'ona 'apumaiai hauna aba ṯatabu tabu obona niwahi heremi. Weia kato'iobina Tirama ena obia aiarana aba herekai.’ 12 Au wai nahina benimi, bakai berauranai Sodoma ena haiara ma kenamo 'apua ba aiara weiana ena haiara keapa'ua.

Aiara Haukia A'i Teraona Kabe.

(Mt 11.20-24)

13 “Korasina e! Heremuai hanona keki'a wairai. Betesaida e! Oi abomo heremuai hanona keki'a wairai. Ba ta'u ta'u huri akakia neiakia heremi ai ababai haukia weia Turo mai Sidono aokiai pababai raninai, aba wa'i baha pateraona kabe, habuni ki'a obokia patebatotonakia rabuai pateata patemiati. 14 Bakai berauranai Turo mai Sidono ekia haiara ma kenamo 'apua ba wai 'eumi keapa'ua. 15 Kaperanauma e! Oi abomu mo. Kipomu pokara'au poao kupa ubinai ṉa nuhoma. Ia aha'i. Oi hanona katetori oboni'o koriri 'ari 'ekana.”
(15) 'aoHades.


16 Iesu i'abana haukia ehina benakia etibaha, “Wai aiami niona hauna au aia'u abomo aba niona, wai nibaki'animi hauna au abomo nibaki'ana'u, ia au nibaki'ana'u hauna euhuna'u hauna abomo nibaki'ana.”

Haukia Imabui Haraurua Rua Temue Iesu Herena.

17 Haukia imabui haraurua rua teao haeamona mai aonamokia temue herena te'abi tetibaha, “Obiapaka e, oi atamuai auba ki'a obokia tau'u ahinakia hanona aiamai teona.” 18 Iesu ia ehina benakia etibaha, “Au Satani kupai e'eho hanona aihana matoha 'imare 'abana. 19 Au hiabu wai aba abenimi, 'erau 'ao hara katoehe 'ininakia abomo 'ou hauna ena hiabu ikoinai katotara haona, taba ha a'i kebamani'animi. 20 Auba ki'a obokia aiami teona paunai a'i katoaonamo, 'a atami kupai aba terere hauna katoaonamo aina.”

Iesu Eaonamo.

(Mt 11.25-27; 13.16, 17)

21 Rani weianai Iesu Auba Robe paunai aona enamo ki'a e'abi etibaha, “Hama'u e, kupa mai hanopaka Obiana nabanamoni'o, pokina taba neiakia aotipa mai aobero haukia herekiai obuninakia haukia miori papakia herekiai obawaira tinana. 'E, hama'u, pokina neiana hanona oi emu raona namona. 22 Taba ikoinai hanona Hama'u aba ebaibeni here'uai, Nahuna hauna tai ha a'i e'iobina ia Hamana ikupaianamo, Hamana hauna tai ha a'i e'iobina Nahuna mai nahuna nenuatae ainakia herekiai kebawaira tinana haukia ikupaiakia mo.”

23 Weiana Iesu eiha kabe i'abana haukia ehinabe buninakia etibaha, “Taba neiakia ṯoihanakia haumi hanona tutai harai ṯoiha tinanakia. 24 Pokina au wai nahina benimi, mahabanai haukia mai aiara obiakia bo'okia tenuatae wai ṯoiha haukia pateiha ia a'i teiha, tuo'o haukia pateo'o ia a'i teo'o.”

Ori Ibabataina Samaria Hauna Namona.

25 Weia rauhubu poki hauna ha emikiri Iesu ehobona etibaha, “Ba'iobi haumu e, taba kababaina hanona mauri banaibanai ka'ina?” 26 Iesu ia ena 'abi ebamuena etibaha, “Rauhubu pukana aonai aea terere aihona? Aea o'iobi aihona?” 27 Ia ena 'abi ebamuena etibaha, “Obiapaka emu Tirama koraona'au aina mai aomu ikoinai, mai aubamu ikoinai, mai taburamu ikoinai, mai emu raona ikoinai, abomo heremu hauna koraona'au aina oi kipomu nuraona'au aini'o 'abana.” 28 Iesu ia ena 'abi ebamuena etibaha, “Emu 'abi hanona ebero, ṉa kobabai aiho hanona komauri.”

29 Rauhubu poki hauna kipona eapaina ebakai bakai etibaha, “Ba here'u hauna hanona tai?” 30 Iesu ia ena 'abi ebamuena etibaha, “Hau ha Ierusalema ai eriri Ieriko eao aonai kakikaki haukia tehe abuna, ena habuni tebakurinakia teahu ki'ana herekai mo pe'ari ba tehabona. 31 Rani weianai Robe hauna ha taeara weianai eka'a eao, eihana raninai taeara haia haianai ekabanai. 32 Ihobonaimo Lebi itubuna hauna ha taeara weianai eao, eihana raninai taeara haia haianai ekabanai.

33 'A Samaria hauna ha ena kaoao ai hau weiana herenai ekara'au, eihana raninai eaoko'o aina. 34 Eao herena hauna mani'akia tehoro mai bine beinai etaronakia e'apanakia. Ba ena doniki ahanai ebamia'auna, eaoaina iha'ini itunai ua'a e'imana. 35 Erani hau weiana ehore moni rua etara 'aunakia itu iha'inina hauna ebena ehina bena etibaha, ‘Ko'ima haraina, herenai bita kone'e hanona e'u mueai 'arakia kabeni'o.’”

36 Iesu ia ebakaina etibaha, “Oi taba ṉa nuhoma? Hau weiakia teaihau aonai aeana hauna kakikaki haukia imakiai enouta hauna herena haunai ebaona?” 37 Ia etibaha, “Weiana eaoko'o aina hauna.” Iesu ia ehina bena etibaha, “Moao ebabaina ihobona mo kobabaina.”

Iesu Eao Mareta Mai Maria Herekia.

38 Iesu i'abana haukia kipokia taearai teao aiara haeai tekara'au, weia babi'e ha atana Mareta ehore ea'i taeana ena ituai. 39 Ia hatina atana Maria hanona eao Obiapaka aena pokinai emiati ena ba'iobi 'abikia aiakia nio'o. 40 'A Mareta baki ia'i taeakia a'i a'i haraina ebabaina hanona aona earo'ari, ba emikiri eao Iesu ehina bena etibaha, “Obiapaka e, oi a'i nuraonana hati'u naiana ehabona'u kipo'u aka ikoinai nababai. Mohina bena mebaraina'u.” 41 Obiapaka ia ena 'abi ebamuena etibaha, “Mareta e, Mareta e, oi hanona aomu niaro'ari taba bo'okia paukiai nuatetua, 42 ia taba hamona mo nahanuataeai hauna Maria aba enuatae aina, ia herenai a'i katea'i pare 'apuana.”

Copyright information for `RRO