Luke 11

Iesu Bahuba'ari Eba'iobinakia.

(Mt 6.9-13; 7.7-11)

Rani ha Iesu 'eka ha ai ebahuba'ari, ena bahuba'ari epua murinai i'abana haukia ha ehore ehina bena etibaha, “Obiapaka e, bahuba'ari moba'iobinamai Ioane i'abana haukia eba'iobinakia 'abana.” Ba Iesu ia ehina benakia etibaha, “Katobahuba'ari raninai ṉa kato'abi aiho.

‘Hamamai e.
Oi atamu hanona katabarobena.
Emu obia aiarana kemai.
Rani ikoinai ṯanuatae aina
anianina kobenamai.
Emai ki'a kohina haonakia,
pokina ai tibaki'anamai haukia
ekia ki'a ṯahina haonakia.
Abomo baihobo aonai
a'i kobakatotonamai.’”
Ia haeamona ehina benakia etibaha, “Wai haumi ha wapuka'a ibuanai peao ena hau ena ituai penoina petibaha, ‘E'u hau e, parawa aihau mo pobena'u. Pokina e'u hau ha ena kaoao aonai emai here'u, karo'ona ia aniani mo here'u aha'i.’ Aonai ua'a ke'abi ketibaha, ‘A'i kobaro'arina'u, pa'abi hanona aba ikaiabu abomo au naha'u kipokia hanona ṯaparua. A'i kamikiri taba ha a'i kabeni'o.’ Au wai nahina benimi, ena hau paunai ia a'i kemikiri taba ha a'i kebena, 'a ia ena noi 'ariai 'ariai paunai kemikiri, ia nenuataeai tabakia ikoikiai kebena. Haeamona au wai nahina benimi, katonoi hanona katoa'ina, katotabuna hanona katotabu ahina, katohara hara hanona pa'abi ikaikau 'eumi. 10 Weiakia tinoiai haukia hanona tia'i, weiakia tibaitabu haukia hanona titabu ahi, nihara hara hauna 'eunai pa'abi hanona ikaikau.

11 Wai hama haumi ha nahumu maia penoi raninai 'erau pobena, u? 12 'Ao ahoi penoi raninai hara pobena, u? 13 Wai ki'a haumi re'a, taba namokia nahumi ibenikia ṯo'iobi. Namo babita Hamami kupai nemiaho hauna Auba Robe tinoi noi aina haukia kebenakia.”

Baika Te'abi Iesu Belesebulo Hiabunai Niaka.

(Mt 12.22-30; Mk 3.20-27)

14 Iesu ehore 'aiaunu paipaina hau ha aonai eu'u ahina, paipai weiana ekarahi ba e'aiaunu hauna e'abi'abi, teihana haukia teta'u ta'u huri. 15 Ia maearima baika te'abi tetibaha, “Belesebulo paipai ekia obia arana ena hiabuai ia paipai neiakia eu'u ahinakia.” 16 Baika Iesu tehobona ekia nuatae kupa ena hoa ha pebabaina pateihana. 17 Ia Iesu hanona ekia raona e'iobina, ba ehina benakia etibaha, “Hanopaka kipona niwatena ba nibai'oata hanona keki'a, abomo itubu kipona niwatena ba nibai'oata hanona ke'eho. 18 Satani kipona kewatena ba kipona ke'oatana raninai, ena hanopaka aea kekori 'ini aiho? Neiana nahinana pokina wai tu'abi ‘Belesebulo ena hiabuai paipai au'u ahinakia.’ 19 Au Belesebulo ena hiabuai paipai nau'u ahinakia raninai, tai ena hiabuai wai i'abami haukia tihore paipai ṯeu'u ahinakia? Ua buonai ia katehore wai kateba beronimi. 20 Ia au Tirama ena hiabuai paipai au'u ahinakia raninai, Tirama ena obia aiarana aba ekara'au heremi.

21 Tabura hauna mai ena pura'a ena itu ke'imana hanona ena kohu ikoikiai katemiaho harai. 22 'A etabura ki'a hauna ha ia pehuari bena ba peahuna raninai, ena pura'a imanai kea'i obonakia ena kohu ikoikiai kewate otaraina.

23 Tai'u a'i nitai hauna hanona au ni'oatana'u, au kipokia a'i ṯabararo bararo hauna hanona nikapo kapo otarainakia.

Auba Ki'a Obona Emue Ena 'Eka 'Ai'aina.

(Mt 12.43-45)

24 “Auba ki'a obona ha hau ha aonai nikarahi raninai, 'eka 'ororokia 'ekakiai nikaoao, ena nuatae kearai ia 'eka mo ha aha'i. Kipona ni'abi netibaha, ‘Kamue kaeao amiaho 'uai ituna.’ 25 Ba emue eao itu hanona aba itaro abomo aba e'oru harai etabu ahina. 26 Weiana ia eao auba ki'a obokia 'akikia 'abaihau hamomo ebaka'anakia, ba teao tetoto weia temiaho, hau weiana ena mauri 'uainai papana enamo, 'a bariu ena mauri aba eki'a ki'a baha.”

27 Iesu 'abi neiakia nehinanakia aonai babi'e ha mako baiatakiai Iesu eiona etibaha, “Oi ebaramani'o mai oi eba'aeni'o babi'ena hanona enamo.” 28 'A Iesu ena 'abi ebamuena etibaha, “Ua a'i kehoma, ia Tirama ena 'abi tiona abomo ṯe'ini bena haukia tenamo ki'a baha.”

Parisea Haukia Tenuatae Hoa Ha Kateihana.

(Mt 12.38-42)

29 Maearima Iesu teto'u aina aonai, ena 'abi ea'i ramana etibaha, “Uru neiana hanona uru ki'a obona, bata'u ta'u huri hoakia nitabu, ia ha a'i kerama herekiai, Iona ikupaiana mo bata'u ta'u huri hoanai keao. 30 Iona hanona bata'u ta'u huri hoanai eao Nineba haukia herekiai ihobona mo Maearima Nahuna hanona uru neiana herenai. 31 Bakai ranina aonai obia babi'ena Seba kemikiri uru neiana haukia behoai kehorotinakia, pokina ia hanona hanopaka puanai emai Solomona ena aotipa 'abikia keo'o, ia bariu ha neia hanona Solomona etara haona. 32 Bakai ranina aonai Nineba haukia hanona katemikiri uru neiana haukia behoai katehorotinakia pokina Iona ena iroroai teraona kabe, ia bariu ha neia hanona Iona etara haona.

Ramepa Ihao'auna 'Ekana Tohanai Kohao'auna.

(Mt 5.15; 6.22, 23)

33 “Hau ha ramepa keba'arana raninai itu bunianai 'ao uro aonai a'i kekai tina, ia ramepa ihao 'auna 'ekana tohanai kehao 'auna ba weia titoto haukia hanona ea weiana kateihana. 34 Oi mahamu hanona hauanimu ena ramepa, ba oi mahamu enamo raninai hauanimu maikoina abomo ea aonai, ia mahamu keki'a raninai hauanimu maikoina hanona wapura aonai. 35 Ua buonai ko'ima 'ima haraini'o ea aomuai hauna a'i mewapura abuna ta'una. 36 Oi hauanimu maikoinai niea obo papana ha wapura aonai aha'i raninai, maikoina hanona kea obo harai matoha ramepa eana maikoina nibeni'o nibaeani'o 'abana.”

Iesu Rauhubu Poki Haukia Erikenakia.

(Mt 23.1-36; Mk 12.38-40)

37 Iesu e'abi nonoa raninai, Parisea hauna ha ia enoina terarua kateaniani haeamo buonai ia etoto eao emiati keaniani. 38 Parisea hauna Iesu eihana hanona eta'u ta'u huri, pokina aniani raninai imana a'i eutu. 39 Weiana Obiapaka ia ehina bena etibaha, “Bariu wai Parisea haumi hanona 'ere mai uro kapekia mo ṯoutu harainakia, 'a ia aomi hanona bainao mai ki'a ebonu 'au. 40 Po'o po'o haumi, ia kapena ebabaina hauna, aona abomo a'i ebabaina, u? 41 Ia aonai ṯemiaho tabakia uraru haukia katobenakia. Ba taba ikoikiai aba terau'a wai 'eumiai.

42 “Parisea haumi e, heremiai hanona keki'a wairai! Pokina emi aniani iba'orimokia mai ibahiabu hiabukia papakia tubahunakia harauhaea aonai hamomona tubaibeni Tirama herenai, 'a Tirama herenai bero mai raona'au pato babaina hauna tohabona. 'A neiana abomo katobabaina, ia weiana abomo a'i katohabona.

43 “Parisea haumi e, heremiai hanona keki'a wairai! Pokina emi nuatae hanona marea aonai miati 'ekakia namokiai katomiati, abomo kawakawa 'ekakiai katemariki ainimi katebanamonimi.

44 ‘Heremiai keki'a ki'a baha! Pokina wai hanona ihobona 'ariahakia 'ai'aikia 'akikia, maearima a'i te'iobina ahakiai tiaoaina timaiaina Tirama wairanai aba te'opu.’”

45 Rauhubu poki hauna ha ia ehina bena etibaha, “Ba'iobi haumu e, oi ṉa nu'abi aiho hanona ai abomo nubahaumaenamai.” 46 'A ia etibaha, “Rauhubu poki haumi e, heremiai hanona keki'a ki'a baha! Wai maearima iebebe pumakia tubabuanakia, 'a wai kipomi ha iebebe weiana ena puma aea homana imami kiri'u kiri'una hamona a'i ni'ata 'apuana.

47 “Heremiai keki'a wairai! Wai hamami mahabanai haukia teahu 'arinakia, ba wai tuhore ekia 'ariahakia tubabainakia. 48 Ua buonai wai hamami ekia babai tubatoha akakia tubaihanakia, pokina ia teahu 'arinakia, wai hanona ekia 'ariahakia tubabainakia.

49 “Ua paunai Tirama ena 'iobi 'abina etibaha, 'Au mahabanai haukia mai iuhubeau haukia kauhunakia kateao, baika hanona kateahu 'arinakia, baika katebaki'anakia. 50 Weiana paunai hanopaka erama emai mo bariu mahabanai haukia ikoikiai aruarukia tekiki oioi, pumana hanona uru neiana haukia katehoaina. 51 Abela aruarunai ea'i ramana emai mo Sakaria aruarunai, ia hanona banamo itarana mai marea robena baiatakiai teahu 'arina. 'E, au wai nahina benimi, pumana hanona uru neiana haukia katehoaina.

52 “Rauhubu poki haumi e, heremiai hanona keki'a wairai! Pokina aotipa taearana aba tokaiabuna, wai kipomi a'i katototo, katetoto haukia ekia taeara abomo toehe abuna.”

53 Iesu 'eka weiana nihabona raninai, rauhubu poki haukia mai Parisea haukia te'oatana, ekia bakaibakai haeai haeai tehina herenai. 54 Ena 'abi te'itimana, ha kehina ki'ana raninai katebato'ona.

Copyright information for `RRO