Luke 12

Bai'oi Haukia Ekia Hoahoa Taikia A'i Katotai.

(Mt 10.26, 27)

Rani weianai maearima bo'ona 'akina tebaehe aina, 'a Iesu i'abana haukia eba'iobi 'uainakia etibaha, “Parisea haukia ekia bai'oi akana herenai Kato'ima 'ima harainimi weiana hanona bakupu muramurana 'abana. 'A tebahu abunakia tabakia ikoikiai katekarahi abomo tehore buninakia tabakia ikoikiai kate'iobi. Wapura aonai taba ohinana hauna beraura eanai kateona abomo ikaihuri aonai haianai obatete aina hauna itu kapenai kateiroro aina.

Tirama Ikupaiana Mo Kahata'u aina.

(Mt 10.28-31)

“E'u hau e, au wai nahina benimi. Hauani iahu'arina mo te'iobina ia murinai taba ha ahanai a'i katebabai muena haukia a'i katota'u ainakia. Ia katota'u aina hauna au kahore kaba'iobinimi. Ia hanona hauanimi keahu 'arina murinai mai ena hiabu ni'ara banai banai irubana aonai kekapo 'aunimi hauna Tiramana katota'u aina.

Komure ima pahakawanakia 'arakia toea rua mo. 'A Tirama hanona weiakia ha a'i ereana. 'Abi tohana, bui bita aramiai haukia aba etuabi orenakia. A'i katota'u, wai hanona komure bo'okia aba totara haonakia.

Iesu Pouna Kahahinana, Ia A'i Kahahaumaea.

(Mt 10.32, 33; 12.32; 10.19, 20)

“Au wai nahina benimi. Hau ha au pou'u kehinana maearima wairakiai, Maearima Nahuna abomo Tirama ena aneru wairakiai ia pouna kehinana. 'A maearima wairakiai au kebuniaina'u hauna abomo Tirama ena aneru wairakiai au ia kabuniaina.

10 Hau ha Maearima Nahuna herenai ke'abi ki'a hanona aba kehina haona ia hau ha Auba Robe herenai ke'abi ki'a hanona a'i kehina haona.

11 “Kateaoainimi marea obiakia rauhubu mai hiabu haukia wairakiai raninai, aomu a'i kearo 'ari ekia 'abi aea kobamue aihona 'ao oi aea ko'abi aiho. 12 Pokina rani weianai Auba Robe kehore oi taba ko'uahina hauna aba keba'iobini'o.”

'Abi Ibabataina Kepu Hauna Ao'abaeana.

13 To'u aonai hau ha Iesu ehina bena etibaha, “Ba'iobi haumu e. A'a'u mohina bena emai kohu hamamai e'ari boinakia haukia tararua baiatamai ai mewatenakia.” 14 Iesu ia ena 'abi ebamuena etibaha, “Hau e, tai au ea'i taeana'u emi bakai kababaina abomo emi kohu kawatenakia?” 15 Ba maearima ehina benakia etibaha, “Kato'inibeni harainimi kohu a'i katouhoreai ki'a baha, pokina maearima ena mauri tohana hanona ena kohu bo'onai a'i nimai.”

16 Iesu 'abi ibabatai ha ehina benakia. “Herenai kepu ebo'o hauna ha ena hanoai uma anikia bo'ona etabu ahinakia. 17 Ba kipona aonai eraona raona etibaha, ‘Taba kababaina? 'Eka aha'i, 'eka tabanai e'u ube kahorotinakia.’ 18 Haeamona etibaha, ‘Ṉa kababai aiho, paraboa 'ai'aina karubuna apa'uana ha mahamahana kababaina, ba e'u biraura aniani ubekia mai e'u kohu ikoikiai weia kahorotinakia. 19 Au kipo'u ka'abi katibaha, “Au hanona taba namokia here'u aba ebo'o harai aro'anakia ihau bo'okia 'eukia. Bariu karai kaniani kainuinu kaonamo harai.” ’ 20 'A Tirama ehore ehina bena etibaha, ‘Po'o haumu e! Bariu rabi neianai au oi emu mauri ka'i obona raninai naiakia oro'anakia haukia hanona tai kea'inakia?’” 21 Ba Iesu ena 'abi orenai etibaha, “Neiana hanona maearima ha kipona ena taba nibararonakia ia kipona 'euna, ia Tirama wairai hanona ena ibararo a'i ebo'o.”

Aomi A'i Kearo'ari.

(Mt 6.25-34)

22 Ba Iesu i'abana haukia ehina benakia etibaha, “Weiana buonai au wai nahina benimi. Emi mauri paunai taba patoana 'ao haumiai taba patobatotona hauna aomi a'i kebaro 'arina. 23 Pokina mauri hanona eapa'ua ba aniani hauani abomo eapa'ua ba habuni. 24 'Aokakara katoraonanakia. Aniani a'i tibato 'ao eueu berauranai aniani a'i tibararo abomo ekia rerea 'ekana aha'i ia Tirama akia nibenakia. Ia wai hanona roborobo totara haonakia. 25 Oi tai ha emu ao aro'ariai haumu papana pebahoma'ana hanona petaina, 'ao? 26 Weiana taba papakia neiakia ibabaikia a'i to'iobi raninai aehoma buonai taba haeai haeai aomi tibaro 'arinakia.

27 “Bebetu ti'omu hanona katoihanakia. Kipokia habuni akana a'i tibabaina. Ia au wai nahina benimi. Solomona obia arana ena habuni tenuabi ki'a, iamo bebetu neiana hanona enamo ki'a baha ba Solomona ena habuni. 28 Tirama kipona hano tubukia nibataitainakia bariu timauri mara kate'ororo irubai kahakapo 'aunakia kate'ara. Tirama ehore ua nibataitai aihonakia, ia wai habuni a'i nibabatotonimi, u? A'ikakauma papana haumi. 29 Aomi taba patoana mai patoinu hauna a'i katotabuna, weiakia aomi a'i katebaro 'arina. 30 Hanopaka neiana aonai Tirama a'i tia'ikakaumana haukia ikoikiai taba neiakia titabunakia, ia Hamami kupai hauna taba neiakia ṯonuatae ainakia ikoikiai aba e'iobinakia. 31 Tirama ena obia aiarana katotabu 'uaina hanona neiakia ikoikiai wai kebenimi.”

32 “To'u papana haumi e. A'i katota'u, pokina Hamami mai aonamona ena aiara kebenimi. 33 Emi kohu katokawa kawainakia monikia uraru haukia katobenakia, a'i neki'a 'apua mahoa ihiua ihiuana katoba'oruna 'eumi, kupa kepuna a'i niore 'apua hauna katoa'ina. Bainao ha weia a'i niao abomo muhi taba weia ha a'i tia'i ki'ana. 34 Pokina emi kepu nemiaho 'ekana hanona wai aomi abomo weia.”

Ta'ara'i Hauna Namona Nibai'ima.

(Mt 24.45-51)

35 “Emi habuni katohai 'ininakia abomo emi ramepa hanona katoba'aranakia katobai'ima. 36 Wai hanona ihobona bai'ima haukia 'abakia, ekia poki hauna hawainibe mahamaha 'ekanai kemue kemai ṯe'imana. Ba kemai pa'abi kehara harana raninai pa'abi beronai mo katekaikauna. 37 Ta'ara a'i haukia tibai'ima oho aonai ekia poki hauna kemai ketabu ahinakia hanona enamo. 'Abi tohana au wai nahina benimi. Poki hauna kipona ena habuni kehai 'inina ekia aniani 'ekanai kebamiatinakia, kero'onakia ekia aka kebabaina. 38 Rabi wapuka'a 'ao kokoro'u ti'arara aonai ta'ara a'i haukia tibai'ima oho aonai ekia poki hauna ketabu ahinakia hanona tenamo.

39 Neiana kato'iobi haraina. Itu poki hauna bainao hauna ena mai ranina ke'iobi 'uaina raninai ena itu ke'imana a'i kepa'a. 40 Wai abomo katoba'oru, pokina a'i to'iobina rani tabanai Maearima Nahuna kemai.”

'Abi Ibabataina, Aka Hauna Namona Mai Aka Hauna Ki'a Obona.

41 Petero Iesu ebakaina etibaha, “Obiapaka e, 'abi ibabatai neiana ai ikupaiamai heremai ai nohinana 'ao maearima ikoikiai abomo?” 42 Obiapaka e'abi etibaha, “Tai aia iona mai ao bero hauna, ia ena poki hauna hiabu ebena ena itu kohukia keiha 'ini, weia ta'ara a'i haukia ekia aniani beraurakia tohakiai kebenakia? 43 'Ima'ima hauna weiana ena poki hauna ena mueai ua niaka harai aiho ketabu ahina hanona enamo. 44 'Abi tohana au wai nahina benimi. Poki hauna kehore 'ima hauna kebapokina ena kohu ikoikiai ke'imanakia. 45 Ia 'ima'ima hauna kipona ke'abi ketibaha, “E'u poki hauna a'i kemai baha,” ba ia kehore ta'ara a'i haukia mai babi'ekia ke'atinakia keani ani keinu inu keinu 'ari. 46 Rani ha 'ima'ima hauna a'i eraonana a'i eba'oru aonai ena poki hauna kekara'au hanona ia kekabe kabe hurina, puma kebena matoha aia a'i tiona haukia 'abana.

47 “'Ima'ima hauna ena poki hauna ena nuatae akana e'iobina kebabaina ia a'i eba'oru mai a'i ebabainakia, hau weiana hanona i'ati bo'ona katebena. 48 'A 'iobi aha'i hauna ena aka ki'a 'arana hanona kate'atina ia i'ati 'ama'amana katebena. Taba bo'ona tebena hauna herenai taba bo'ona katenuataeai, taba bo'ona ke'imanakia hauna herenai taba bo'ona katenoiai.”

Iesu Emai Hanona Baiata Kehorena.

(Mt 10.34-36)

49 “Au hanona iruba amaiaina hanopaka ahanai, e'u nuatae pe'ara biai. 50 Au hanona 'uererobe ha ka'ina weiana kaopuma aina keaomo kabaore haraina. 51 Wai turaonana Au amai hanona baibua amaiaina hanopaka, 'u? Au wai nahina benimi, aha'i. Baibua aha'i ia hoa hore. 52 Bariu wairaka kahaeaoaina, rama ha aonai haukia ima baiatakiai katehoa hore, aihau katehore rua kate'oatanakia abomo rua katehore aihau kate'oatanakia. 53 Ia baiatakiai katehoa hore, hama kehore nahu hauna ke'oatana, nahuna kehore hamana ke'oatana, hina kehore nahuna babi'ena ke'oatana, nahu babi'ena kehore hinana ke'oatana, hinana kehore rawana babi'ena ke'oatana, rawa babi'ena kehore hinana ke'oatana.”

Maearima Rani Tabana Obo A'i Teobo.

(Mt 16.2, 3)

54 Iesu haeamona to'u haukia ehina benakia etibaha, “Tibotaina tainai 'auhao ha kemikiri katoihana raninai beronai kato'abi katotibaha, ‘Abara ketibo,’ hanona nirama. 55 Ahitai tibo baurana niabu raninai wai tu'abi ṯotibaha, ‘Beraura kehiabu,’ hanona nirama. 56 Bahaorea haumi e. Wai hanopakai mai kupai taba Tirama hanona 'abikia to'iobi, ia aehoma buonai bariu rani neianai nirama hauna 'abina a'i ṯo'iobina?

Bakaiai Ehorotini'o Hauna Ohi Emi Atetua Kobaberona.

(Mt 5.25, 26)

57 “Aehoma buonai wai kipomi ibaberomi raonana a'i tubabaina? 58 Oi behoai ehorotini'o hauna keaoaini'o bakai 'ekana, a'i niaoai bahani'o bakai 'ekana raninai taeara namona kotabuna torarua emi atetua kobaberona, keaha'i raninai keaoaini'o kebabakaini'o hauna herenai, ba ia kehore keaoaini'o habuni hauna herena, ba habuni hauna wapura 'ekanai kehorotini'o. 59 Au wai nahina benimi, weia a'i katokarahi 'apua keaomo 'ara maikoinai katohore orena.”

Copyright information for `RRO