Luke 13

Iesu Maearima Ehina benakia Kateraona Kabe.

Rani weianai baika Iesu haianai Galilea haukia poukia tehinana, ekia ibeni tibabaina Tirama herenai raninai Pilato ena huari haukia euhunakia teahu 'arinakia aruarukia mahi aruarukia kipokia teutena. Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Pokina Galilea haukia weiakia ua teahu aihonakia, wai turaonana Galilea haukia weiakia te'ari haukia ekia ki'a teapa'ua ki'a baha ba Galilea ṯemiaho haukia ekia ki'a? Au wai nahina benimi. Aha'i. Wai a'i katoraona kabe raninai, ikoimiai hanona ua kato'ari aiho. Wai turaonana weiakia haukia harauhaea 'ababani Siloama ai itu ro'ena epobu aonai te'ari haukia ekia ki'a teapa'ua ki'a baha ba baika Ierusalema ai ṯemiaho haukia ekia ki'a? Au wai nahina benimi. Aha'i. Wai a'i katoraona kabe raninai ikoimiai hanona ua kato'ari aiho.”

'Abi Ibabataina, Matiu Ki'a Obona Buana Aha'i.

Iesu 'abi ibabatai ha ehinana etibaha, “Hau ha suke matiuna ha ebatona ena bine haharuana aonai, muriai eao buana erarainakia ia ha a'i etabu ahina. Weiana ia haharua ne'imana hauna ehina bena etibaha, ‘Ihau aihau nakai mue matiu neiana buana ararainakia, ia ha a'i natabu ahina. Mo'ui rabu taina. Taba buonai hano namona kebaore 'abaeana?’ Haharua ne'imana hauna etibaha, ‘E'u poki haumu e. Mohabo 'abaeana ihau neiana hamona memiaho. Au pokina ka'ani kakaiarona kabahuna. Ihau wairai buana baika katerama hanona enamo, aha'i raninai ia hanona i'ui kea'ina.’”

Beraura Robenai Iesu Kapena Ebarara Babi'ena Ebanamona.

10 Beraura robenai Iesu Iuda haukia ekia marea ha aonai eba'iobi, 11 babi'e ha weia auba ki'a obona ha ehore ebainawana ihauna harauhaea 'ababani kapena ebarara, kipona kebaberona hanona a'i etaina. 12 Iesu babi'e weiana eihana raninai eaparina etibaha, “Babi'e e! Aba enamo. Emu inawa aba epua.” 13 Weiana Iesu imana babi'e ahanai ehao 'au raninai, beronai kapena ebero, ba emikiri Tirama ebanamona. 14 Marea poki hauna eopuere, pokina Iesu beraura robenai ebamauri paunai. Ia maearima ehina benakia etibaha, “Wapu 'abaihau hanona wai emi aka wapukia. Beraura weiakiai katomai kebamaurinimi, ia beraura robenai aha'i.” 15 Obiapaka ia ena 'abi ebamuena etibaha, “Wai bahaorea haumi! Wai ha Beraura robenai emi poromakau 'ao emi toniki 'ekakiai a'i ṯorubunakia bei 'urina a'i tuaoainakia, u? 16 Babi'e neiana hanona Aberahamo ena itubu babi'ena. Satani ia ebainawana ihauna aba harauhaea 'ababani. Ba Beraura robe aonai ia bamauri a'i pea'ina, u?” 17 Iesu ia ena 'abi ua ebamue aihona hanona ti'oatana haukia ikoikiai tehaumaea ki'a, 'a to'u haukia ikoikia teaonamo aka nuabikia weiakia ebabainakia paukiai.

'Abi Ibabataina Tuaba Uhona.

(Mt 13.31, 32; Mk 4.30-32)

18 Iesu ebakai bakai etibaha, “Tirama ena obia aiarana ibabataina taba? Tabai kababataina? 19 Ia hanona ihobona tuaba uhona papana, weiana hau ha ea'ina ena umai ebatona e'omu matiu rarinai eao renai 'ubi roborobokia ekia ni'i terobenakia.”

'Abi Ibabataina Bakupu Muramurana.

(Mt 13.33)

20 Haeamona e'abi etibaha, “Tirama ena obia aiarana tabai kababataina? 21 Ia hanona ihobona bakupu muramurana, weiana babi'e ha ea'ina parawa bo'ona uro aonai kipokia euta haeamona, euna eaomo maikoinai ekupu.”

Tirama Ena Obia Aiarana Taearana E'omo'omo.

(Mt 7.13, 14, 21-23)

22 Iesu ena kaoao Ierusalema taearanai eao aonai, aiara apa'uakia mai papakia aokiai maearima eba'iobinakia. 23 Hau ha Iesu ebakaina etibaha, “Obiapaka e! Maearima tebabita 'akimo katemauri, 'ao?” Ia ena 'abi ebamuena etibaha, 24 “Katotabura katoao pa'abi 'omo'omonai katototo. Pokina au wai nahina benimi, maearima bo'ona katenuatae katetoto ia a'i ketainakia. 25 Itu poki hauna kemikiri pa'abi kekaiabuna murinai, wai atapakai katokoroti ba pa'abi katohara harana katotibaha, ‘Obiapaka e, pa'abi mokaikauna tamatoto.’ 'A ia emi 'abi kebamuena ketibaha, ‘Wai ae'eai tomai, au a'i a'iobinimi.’ 26 Ba wai kato'abi katotibaha, ‘Ai oi kipokia hanona haniani mai hainuinu haeamo, abomo emai aiarai oba'iobi.’ 27 'A ia ketibaha, ‘Wai ae'eai tomai, au a'i a'iobinimi, ki'a ibabaina haumi ikoimiai tomokatu'a here'uai.’ 28 Weia mahami keao Aberahamo, Isako, Iakobo mai mahabanai haukia ikoikiai Tirama ena obia aiaranai katoihanakia, ia wai aba katetori ahinimi atapakai raninai, wai hanona katohai 'aki 'akimi katoarao'i arao'i. 29 Maearima hanona taetanai tibo tainai mai toto tainai ahi tainai katemai tatu 'ekanai katemiati Tirama ena obia aiarana aonai. 30 Ba baika ṯemurihai haukia hanona kate'uai, ia baika ṯe'uai haukia hanona katemurihai.”

Iesu Ierusalema Eaoko'o aina.

(Mt 23.37-39)

31 Rani weianai Parisea haukia baika temai Iesu herena tehina bena tetibaha, “'Eka neiana kohabona koao 'eka haeai, pokina Heroda nenuatae keahu 'arini'o.” 32 Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Tomoao, waeha 'aki weiana katohina bena. Au bariu mara hanona auba ki'a obokia nau'u ahinakia mai inawa haukia nabanamonakia, ba rani ibaihaunai e'u aka maikoinai kabaorena. 33 'A au bariu mara mai erani hanona kaka'a kaeao, pokina mahabanai hauna hanona 'eka haeai a'i ke'ari, ia Ierusalemai mo.”

34 “Ierusalema e, Ierusalema e, oi ohore mahabanai haukia oahu 'arinakia, abomo Tirama euhunakia haukia piharai oahu 'arinakia. Rani bita au anuatae nahumu ikoinai ka'umu abunakia matoha kokoro'u hina nahuna ne'umu abunakia 'abana, ia wai hanona a'i ṯonuatae aina'u. 35 Weiana emu itu hanona ke'aburu. Au wai nahina benimi, a'i katoiha muena'u keaomo rani ha kemai ba katotibaha, ‘Obiapaka atanai nimai hauna hamabanamona.’”

Copyright information for `RRO