Luke 14

Iesu Beraura Robeai Hau Ha Ebanamona.

Beraura robena ha ai Iesu eao Parisea ekia poki hauna ha ena ituai kateaniani haeamo, ba baika hanona ia teiha 'ini haraina. Weia bua haiarana hauna ha Iesu wairanai emiati. Iesu emikiri Parisea haukia mai rauhubu poki haukia ebakainakia etibaha, “Kahabamauri Beraura robenai hanona mai rauhubuna 'ao aha'i?” 'A ia 'abi ha'i tehinana. Ba Iesu emikiri hau weiana ea'ina ebamaurina euhuna eka'a. Haeamona ehina benakia etibaha, “Wai ha beraura robenai nahumu 'ao emu poromakau 'uriai petoa raninai, a'i ponoanoa ia a'i poberi 'auna, u?” Ena 'abi katebamuena taearana aha'i.

Kipomu A'i Kobapa'uani'o.

Iesu baki haukia ekia miati 'ekakia namokia tetina'anakia eihanakia raninai, 'abi ibabatai neiana ehinabenakia. “Hau ha ena beaubeau kemai heremu ena hawainibe tatuna koao raninai, miati 'ekana namona 'akinai a'i komiati, pokina a'i o'iobina tatu poki hauna oi aramuai hauna ha aba ehina bena. Tatu poki hauna torarua ebeaunimi hauna kemai heremu kehina beni'o ketibaha, ‘Imia'au naiana mohabona, hau neiana naia kemia'au.’ Ba oi hanona mai haumaeamu koao muriai ṯemiati haukia herekiai wa'a katomiati. 10 'A beaubeau kemai heremu raninai koao muriai komiati, ba ebeauni'o hauna kemai heremu ketibaha, ‘E'u hau e, oi emu imia'au hanona neiana 'ubiai.’ Tatu weiana aonai tetoto haukia ikoikiai oi mo katebanamoni'o. 11 Hau ha kipona kebapa'uana hanona katebaririna, 'a kipona kebaririna hauna hanona katebapa'uana.”

Emu Tatu Aonai Uraru Haukia Kobeaunakia.

12 Iesu tatu poki hauna ehina bena etibaha, “Atiaha 'ao rabirabi anianina koba'oruna raninai, emu hau, uaho'abamu, hatia'amu 'ao obia haukia a'i kobeaunakia, pokina ia abokiamo oi katebeauni'o 'eumu 'arana katehorena. 13 'A oi tatu ha kobabaina raninai, uraru, kaiti, 'ome mai 'iau haukia kobeaunakia. 14 Weianai oi banamo koa'ina, pokina 'eumu 'arana a'i katehorena, ia aka bero haukia ibamikiri muekiai 'aramu koa'ina.”

Ori Ibabataina Tatu Rarina Ha.

(Mt 22.1-10)

15 Weia kipokia tianiani haeamo hauna ha aia neiana eona, ba ia Iesu ehina bena etibaha, “Tirama ena obia aiaranai kateaniani haukia hanona katenamo.” 16 Iesu ena 'abi ebamuena etibaha, “Hau ha tatu rarina 'akina ha ebabaina, ba maearima bo'okia ebeaunakia. 17 Tatu anianikia teba'orunakia aonai, ena ta'ara a'i hauna euhuna enuatae ainakia haukia kehina benakia etibaha, ‘Tomai taba ikoikiai aba te'oru.’ 18 'A ia ikoikiai teubo. Ba kori'uaina hauna ta'ara a'i hauna ehina bena etibaha, ‘Au hanona hano ha akawana, ua buonai kaeao kaihana. Emu poki hauna kohina bena, a'i kawahi.’ 19 Ha etibaha, ‘Au hanona bariumo e'u poromakau harau haea akawanakia, ba aba ṉaeao kabahobonakia, emu poki hauna kohina bena, a'i kawahi.’ 20 Haeamona ha etibaha, ‘Au hanona bariu mo ahawainibe, buonai a'i kawahi.’

21 “Ta'ara a'i hauna emue emai ena poki hauna eba'iobina, ba poki hauna eopuere wairai, ena ta'ara a'i hauna euhuna etibaha, ‘Moao biai aiara ibuakiai mai ikariri 'ekakiai, uraru haukia, kaiti haukia, 'iau haukia, 'ome haukia komaiainakia.’

22 “Ba ta'ara a'i hauna eao aka weiana ebabaina emue emai ia ehina bena etibaha, ‘Poki haumu e, ohina bena'u akana aba ababaina, ia miati 'ekana mo a'i ebonu.’ 23 Ba poki hauna haeamona ena ta'ara a'i hauna ehina bena etibaha, ‘Moao aiara aokiai mai ara pokikiai ṯemiati haukia komaiainakia, e'u itu katemia bonuna. 24 Au wai nahina benimi. Abeau 'uainakia haukia ha au e'u tatu anianina ha a'i kateani 'apuana.’”

Koraona Harai 'Uaina Ba Iesu Murinai Ko'au.

(Mt 10.37, 38)

25 Mako rarina Iesu kipokia teao, ba ekori kabe ehina benakia etibaha, 26 “Hau ha here'u kemai raninai ia hamana 'ao hinana, atawana 'ao nahuna, uaho'abana 'ao haibuna, abomo ia kipona ena mauri keraona apa'uana hauna au i'aba'u ai a'i keao. 27 Abomo hau ha kipona ena matiu ibiri ropo a'i kebuana muri'u a'i kemai hauna hanona au i'aba'u haunai a'i keao.

28 “Wai ha nonuatae itu ro'ena ha kobakorina raninai, oi komiati 'arana bita hanona kobahu 'uaina, itu weiana kobaorena monina aba ketaina, 'ao? 29 Itu weiana ebabai ramana, hoborona ebakoroti ia 'ubina a'i kebaorena raninai kateihana haukia ikoikiai kateiriri aina, 30 kate'abi katetibaha, ‘Hau neiana ena itu akana ea'i ramana, ia kebaorena hanona a'i etaina.’

31 “Ihobona obia 'arana ha pemikiri obia 'arana ha pehuari bena raninai, pemiati 'uai peraona raona ia ena huari haukia taha harau haea ai kehore huari haukia weiakia taha harau rua timai haukia kehuari benakia hanona aba ketaina 'ao? 32 A'i ketaina raninai, weia atau'ai ṯemiaho oho aonai, ena iuhubeau hauna ha keuhuna keao, baibua 'abina katerobahu aina. 33 Ihobonaimo wai ha emu taba ikoikiai a'i kohabonakia raninai, oi hanona au i'aba'u haumuai a'i koao.

Kikimaru Ena 'Aku'aku A'i Me'akauma.

(Mt 5.13; Mk 9.50)

34 “Kikimaru hanona taba namona, ia kikimaru 'aku'akuna ke'akauma raninai aea kahaba'aku mue aihona? 35 Ia hanona hano mai batobato tabakia ibanamokia tabanai aha'i, ia hanona kahane'ena mo. Mai haiana hauna hanona ke'iobina.”

Copyright information for `RRO