Luke 15

Ori Ibabataina Mamoe Eka'a 'Akaumana.

(Mt 18.12-14)

Moni bararo haukia mai aka ki'a haukia ikoikiai temai Iesu herena aiana kateona. 'A Parisea haukia mai Rauhubu poki haukia hanona teururu tetibaha, “Hau neiana hanona aka ki'a haukia nia'i taeanakia mai kipokia 'eka hamonai tianiani.”

Weianai Iesu ehore 'abi ibabatai neiana ehinana ia herekiai e'abi etibaha, “Hau ha wai baiatamiai ena mamoe hinabu hamomona. Ia hamona pe'akauma raninai, imabui baria bui 'ababani hamomo 'eka 'abaeanai pehabonakia, ia weiana e'akauma hauna murinai peao petabuna petabu ahina. Petabu ahina raninai aronai pebuana mai aonamona, peaoaina ena aiara. Ena hau mai herenai ṯemiaho haukia pebeaunakia, patemai herena pehina benakia petibaha, ‘Hamaonamo haeamo, pokina e'u mamoe e'akauma hauna aba atabu ahina.’ Au wai nahina benimi. Ihobonai mo weia kupai aonamo keapa'ua, pokina neia ki'a hauna hamona eraona kabe paunai, ia bero haukia weiakia imabui bariabui 'ababani hamomo raona kabe a'i ṯenuatae aina haukia paukiai aha'i.

Ori Ibabataina Koini E'akauma.

“Babi'e ha ena Kina harau haea, ba hamona peba'akaumana raninai, ramepa peba'arana, ena itu aona petarona, 'eka maikoina peiha haraina peaomo petabu ahina. Petabu ahina raninai, ena hau mai herenai ṯemiaho haukia pebeaunakia, patemai herena, pe'abi petibaha, ‘Hamaonamo, pokina e'u koini hamona e'akauma hauna aba atabu ahina.’ 10 Au wai nahina benimi. Ihobonai mo, ki'a hauna hamona keraona kabe raninai, Tirama ena aneru wairakiai aonamo keapa'ua.”

Ori Ibabataina Miori Eka'a 'Akaumana.

11 Iesu haeamona etibaha, “Hau ha nahuna rua. 12 Miori i'irina hamana ehina bena etibaha, ‘Hama'u e, emu kohu powatenakia, au 'eu'u hanona kobena'u.’ Weiana hamana ehore ena kohu ewatenakia terarua herekiai. 13 Wapu baika teao murinai, miori i'irina ena taba ea'i a'i harai, emikiri eao hanopaka haeai ha, weia mauri ki'a obonai ena kohu epapurai 'abaeanakia. 14 Ena kohu ikoikiai ebaorenakia murinai, hano weianai arobo rarina ekara'au, ia hanona aba neuraru. 15 Ba emikiri eao hano weiana hauna ha herenai emiaho, hau weiana ehore euhuna eao aiporo 'ima 'ekanai aiporo e'imanakia. 16 Mare'a e'ari buonai aiporo ekia aniani harua peani nuana ke'ini hauna eraonana, ia tai ha aniani a'i ebena.

17 “Weiana ia eraona raona harai aonai etibaha, ‘Hama'u hanona mai ena aka haukia tebo'o, mai ekia aniani harikia, 'a au neia mare'a keba'arina'u. 18 Au kamikiri kaeao hama'u herena kahina bena katibaha, Hama'u e, Tirama wairanai mai oi wairamuai aba aka ki'a. 19 Nahumuai kaeao hanona a'i ketaina, ia emu aka hauna ha ai kobaona'u.’ 20 Weiana emikiri keao hamana herena. Taearai nika'a oho aonai, hamana atau'ai mahana eao nahuna nimai eihana eaoko'o aina ebeau eao nahuna huanai era'una epauna. 21 'A miori etibaha, ‘Hama'u e, Tirama wairanai mai oi wairamuai aba aka ki'a. Nahumuai kobaona'u hanona a'i ketaina.’ 22 'A hamana hanona ena ta'ara a'i haukia ehina benakia etibaha, ‘Tomoao, habuni namoabuna ha tomaiai biaina katobabatotona, imana kiri'unai rini ha katohorotina, mai tamaka abomo ha aenai katobaba'auna. 23 Aniani poromakauna nahu namona ha katomaiaina katoahu 'arina, kahatatu kahaonamo. 24 Pokina naha'u neiana hanona e'ari ia emauri mue, e'akauma ia atabu ahi muena.’ Ba aonamo tea'i ramana.

25 “Beraura weianai hau pakana hanona ua'a umai. Ena mueai, eao itu herenai hanona hui mai ewa 'urukia eo'o. 26 Ba emikiri ta'ara a'i hauna ha eaparina ebakaina, ‘Weiana taba nirama?’ 27 Ta'ara a'i hauna e'abi etibaha, ‘Oi hatimu aba emai, hamamu ehore aniani poromakauna nahu namona ha eahu 'arina, pokina ia hanona maurina abomo namona emue etabu ahina.’ 28 Hau pakana aona eopuere, ebaki'a a'i ekatoto. Ba hamana ekarahi eao herena eba'amena. 29 'A ia hamana ehina bena etibaha, ‘Moihana! Ihau neiakia ikoikiai au oi ta'aramu a'i emu 'abi ha a'i abaki'ana. Ia oi nani nahu ha a'i obena'u, e'u hau kipokia a'i taonamo. 30 'A nahumu naiana hanona rea babi'ekia herekiai emu kohu ebaorenakia hauna, emai aiara raninai omikiri aniani poromakauna nahu namona oahu 'arina ia 'euna.’

31 “Hamana etibaha, ‘Naha'u e, oi hanona rani ikoinai au here'uai omiaho, taba neiakia au 'e'u haukia ikoikiai hanona oi 'eumu. 32 Ia aika hanona kahaonamo, kahaonamo ki'a baha, pokina oi hatimu neiana hanona e'ari haeamona emauri, e'akauma haeamona hatabu ahina.’”

Copyright information for `RRO