Luke 16

Ori Ibabataina Kohu 'Ima Hauna Ki'a Obona Ena Aotipa.

Iesu ehore i'abana haukia ehina benakia etibaha, “Obia hauna ha mai ena kohu i'imana hauna ha, ba maearima baika tehore tehinau aina 'ima hauna hanona ena poki hauna ena kohu nipapura ainakia. Ba obia hauna emikiri eaparina emai ehina bena etibaha, ‘Emu aka aonai hanona taba ha 'uruna aona, emu bai'ima akakia koba'iobina'u pokina oi e'u kohu i'imakiai hanona a'i ketaina.’

“Kohu 'ima hauna aonai e'abi etibaha, ‘Au bariu aea kababai aiho? E'u poki hauna aka neianai aba keba'okona'u, ka'ani ia a'i mo atabura kanoi ia e'u haumaeamo eabu. Au taeara ha aba naraonana aea kababai aiho. E'u akai kea'i obona'u raninai e'u hau baika katehore katea'i taeana'u ekia ituai.’ Weiana ena poki hauna herenai tea'i 'abaea 'uai haukia ha ha eaparinakia. E'uai hauna ebakaina etibaha, ‘Oi e'u poki hauna herenai oa'i 'abaea hanona bita?’ Ia etibaha, ‘Tehoro puoukia hinabu hamomona.’ Ba 'ima hauna ehina bena etibaha, ‘Oa'i 'abaea 'uai pepana neiana, momiati, naia pepai imabui korerena.’ Haeamona hau ibaruana ebakaina etibaha, ‘Oi oa'i 'abaea 'uai hanona bita?’ Ia etibaha, ‘Witi pute taha hamomona.’ Ia ehina bena etibaha, ‘Oa'i 'abaea 'uai, pepana neiana, momiati, pepai hinabu 'ababani korerena.’

“Poki hauna ehore 'ima hauna ena bai'oi akana ea'i taeana, pokina aka weiana mai aotipana ebabaina. Bariu hanopaka neiana haukia ekia aotipa tehore ea haukia ekia aotipa tetara haonakia.

Au wai nahina benimi, hanopaka ena obia tabakiai maearima kipokia katobaihau, ba wai heremiai kekaobo raninai miaho banai banai itunai katea'i taeanimi.

10 “Aka papana ha ebabai haraina hauna kehore aka apa'uana abomo kebabai haraina, ba aka papana a'i ebabai haraina hauna kehore aka apa'uana abomo a'i kebabai haraina. 11 Hanopaka ena kohu ki'a obokia a'i kato'ima harainakia raninai, tai kehore kupa kohu namokia kebenimi kato'imanakia? 12 Maearima haeai ekia kohu a'i kato'ima harainakia raninai, tai kehore emi kohu tohakia kebenimi?

13 “Ta'ara'i hauna ha poki rua ta'arakia a'i kea'ina, pokina ha ke'oatana ha keraona'au aina, 'a ha ke'ini bena ha kebaoaoaina. Tirama mai kepu rani hamonai ta'arakia a'i katoa'ina.”

14 Parisea haukia aia weiana teona raninai Iesu tebatae aina, pokina ia hanona moni 'arikia ti'ari paunai. 15 Iesu ehina benakia etibaha, “Wai hanona maearima wairakiai kipomi tobero ṉa tuho, 'a Tirama hanona wai aomi e'iobinakia, pokina maearima tiaonamo ai tabakia hanona Tirama nibaoao ainakia.

Rauhubu Mai Tirama Ena Obia Aiarana.

(Mt 11.12, 13; 5.31, 32; Mk 10.11, 12)

16 “Rauhubu 'abikia mai mahabanai haukia ekia 'abi hanona teiroro ainakia, emai mo Ioane Ba'uere Robe hauna ena raniai. Weiana murinai hanona Tirama ena obia aiarana pouna namona ṯeiroro aina, maearima ikoikiai taburakiai taeara tetabu katetoto.

17 Kupa mai hanopaka kate 'akauma hanona e'ama'ama ia rauhubu 'abina puana papana ha a'i ke'akauma 'apua.

18 “Hau ha atawana kebakarahina haeamona babi'e mahamahana ha eatawana hanona nabau hoana ebabaina. Mai hau ha babi'e ibakarahi eatawana hauna abomo nabau hoana ebabaina.

Ori Ibabataina Obia Hauna Ha Mai Noi Ba'ame Hauna Lasaro.

19 “Kepu hauna ha weia habuni namoabukia ebatotonakia abomo rani ikoikiai aonamo tatukia ebabai. 20 Ena pa'abi 'akonai hanona uraru hauna ha enoti atana Lasaro, ia hauna etua tua obo, 21 ena nuatae hanona kepu hauna ena itara ai aniani puapuakia ti'eho haukia ha peani. Waeha temai hauna tuakia tetemanakia.

22 “Rani emai aonai uraru hauna e'ari hanona aneru teaoaina Aberahamo herenai. Kepu hauna abomo e'ari tehorena. 23 Kepu hauna 'ari 'ekanai
(23) 'aoHades.
weia haiara rarina 'akina aonai emiaho, ea'a taea atau'a 'akinai Aberahamo eihana, Lasaro hanona ia herenai.
24 Ia eapari etibaha, ‘Hama'u Aberahamo e, moaoko'o aina'u, Lasaro mouhuna imana kiri'una beiai mekaihuna emai maea'u meba'amarina, pokina au hanona nahaiara ki'a baha iruba neiana aonai.’

25 “Ia Aberahamo e'abi etibaha, ‘Naha'u e, koraonana emu mauri beraurakiai oi hanona taba namokia oa'i ia Lasaro hanona taba ki'a obokia ea'i. 'A bariu ia hanona niaonamo ia oi hanona nuhaiara. 26 Abonamo aika baiatakai hanona 'oura rarina 'akina ha nemiaho, neia haukia ṉa a'i katewahi, naia haukia abomo ha a'i kemai neia.’

27 “Kepu hauna e'abi etibaha, ‘Hama'u Aberahamo e, enamo, nanoini'o Lasaro mouhuna meao hama'u ena itu. 28 Pokina au uaho'aba'u ima weia, keba'iobinakia ia abokiamo haiara 'ekana neiana a'i tememai.’ 29 Aberahamo e'abi etibaha, ‘Mose mai mahabanai haukia hanona weia ia herekiai aiakia temeona.’ 30 'A ia e'abi etibaha, ‘Aha'i, hama'u Aberahamo e, ia hau ha 'ariai pemikiri peao herekia raninai aba kateraona kabe.’

31 “Aberahamo e'abi etibaha, ‘Weia Mose mai mahabanai haukia aiakia a'i tiona raninai, neia 'ari hauna ha keao hanona aiana abomo a'i kateona.’”

Copyright information for `RRO