Luke 17

Kebabehonakia Hauna Keki'a Wairai.

(Mt 18.6, 7, 21, 22; Mk 9.42)

Iesu i'abana haukia ehina benakia etibaha, “Taba maearima kebabehonakia hanona aba timai, 'a hau weiana maearima behoai nihorotinakia hauna ki'ana. Penamo 'akonai iata rarina patetoba 'auna 'akuai patekapo uhuna, pokina papakia neiakia ha a'i mea'i ki'ana.

Kipomi kato'ima 'ima harainimi, uaho'abamu ki'a kebabaina raninai, koao herena korobe haraina. Ia keraona kabe raninai, ena ki'a kohina hao. Beraura hamonai rani 'abaihau hamomo heremuai ki'a kebabaina, haeamona kemue heremuai rani 'abaihau hamomo ke'abi ‘Au naraona kabe.’ raninai, ena ki'a kohina haonakia.”

Ta'ara'i Hauna Ena Aka.

Iuhubeau haukia Obiapaka tehina bena tetibaha, “Emai a'ikakauma pobapa'uanakia.” Obiapaka ekia 'abi ebamuena etibaha, “Pe wai emi a'ikakauma matoha sinapi uhona papana 'abana raninai matiu rarina neiana patohina bena, bariu mounu 'auni'o moao 'akuai mo'omu hanona aiami pea'i taeana.

“Turaonana, wai ha emu ta'ara'i hauna 'ani 'ao mamoe 'ima 'ekanai pemai raninai, pohina bena potibaha, ‘Omai biai momiati moaniani’? Aha'i, ua a'i po'abi aiho, ia po'abi, ‘E'u aniani kokai'auna koba'oruna, koa'ia'i harai ko'imana'u, au kaniani e'u arera kainu kepua murinai, ba oi koaniani emu arera koinu.’ Ehina bena akakia ebabainakia paunai ena ta'ara'i hauna banamona kebena? Aha'i. 10 Ihobonai wai abomo ehina benimi akakia ikoikia tobaorenakia raninai kato'abi katotibaha, ‘Ai hanona ta'ara'i 'abaeamai, emai aka ohina benamai hauna mo tababai.’”

Iesu Morumoru Haukia Harau Haea Ebanamonakia.

11 Iesu taearai eka'a eao Ierusalema aonai, Samaria mai Galilea baihoakiai ekabanai. 12 Aiara papana ha ai ekatoto aonai, morumoru haukia harauhaea kipokia tebaitabu ahi. Ia atau'a tainai tekoroti, 13 Iesu teaparina teio aota tetibaha, “Iesu poki haumu e, moaoko'o ainamai.” 14 Iesu eihanakia raninai ehina benakia etibaha, “Tomoao, robe haukia herekia haumi katobaihanakia.” Ba tiao herekia aonai hanona haukia tenamo. 15 Baiatakiai hau hamona hauna eihana aba enamo hanona emue emai Tirama ebanamona aiana 'ubi tohanai. 16 Hau weiana Iesu wairanai ekai pehu ebanamona, ia hanona Samaria hauna. 17 'A Iesu ebakaina etibaha, “Haumi harauhaea tonamo, u? Ia 'ababani hamomo hanona ae'e? 18 Taba buonai rama haeai hauna neiana mo emue emai Tirama ebanamona?” 19 Iesu Samaria hauna ehina bena etibaha, “Momikiri moao, emu a'ikakauma ehore aba ebamaurini'o.”

Tirama Ena Obia Aiarana Ena Mai Ranina.

(Mt 24.23-28, 37-41)

20 Parisea haukia baika Iesu tebakaina tetibaha, “Tirama ena obia aiarana aita kemai?” Ia ekia 'abi ebamuena etibaha, “Tirama ena obia aiarana hanona matoha taba ha nahaihana hauna 'abanai a'i kemai. 21 Hau ha a'i ketibaha, ‘Moihana taba mo neiana’ 'ao ‘taba mo weiana,’ pokina Tirama ena obia aiarana hanona wai aomiai.”

22 Iesu i'abana haukia ehina benakia etibaha, “Rani hanona nimai, emi nuatae Maearima Nahuna ena beraura ha hamona patoihana, ia mo a'i katoihana. 23 Maearima baika katehina benimi katetibaha, ‘Tomoihana, hauna neiana.’ 'ao ‘Tomoihana, hauna weiana.’ Ia a'i katoao, murikiai a'i katoka'a. 24 Maearima Nahuna ena mai ranina hanona matoha kupa ne'imare 'abana, bariu mo kupa abiranai ne'imare abamo niao kupa maikoina nibaeana. 25 Ia bariu kori 'uaina hanona katebahaiara ki'a baha, abomo uru neiana haukia katebaki'ana.

26 “Ihobona Noa ena raniai erama 'abana Maearima Nahuna ena raniai abomo ua kehoma. 27 Maearima hanona teani ani teinu inu hau mai babi'e tehawainibe eao mo Noa aunohi ai etoto, abara etibo tou ekarahi maearima maikoina tetono ore. 28 Lota ena raniai abomo uahomana, maearima hanona teani ani teinu inu tekawa kawa tebato bato mai itu terobe. 29 Rani weianai Lota Sodoma aiarana ehabona ekarahi murinai iruba mai pihara hiabukia kupa 'ubinai te'eho, maikoikiai teba'ari orenakia. 30 Maearima Nahuna kewaira tina ranina abomo ua kehoma.

31 “Rani weianai, hau ha itu kapenai raninai ia a'i keriri itu aonai ena kohu a'i kea'i parenakia, ihobonai mo hau ha umai raninai ia a'i kemue ena aiara. 32 Lota atawana katoraonana! 33 Hau ha nenuatae ena mauri kea'i 'inina hanona ena mauri keba'akaumana, 'a ena mauri kene'ena raninai ena mauri kea'ina.

34 “Au wai nahina benimi, rabi weianai maearima rua 'ire hamonai kateparua, hamona kea'i taeana 'abana kehabona. 35 Babi'e rua 'eka hamonai witi iba'iti 'itina piharana katebaherena, ha kea'i taeana 'abana kehabona. 36 Hau rua umai kateaka, ha kea'i taeana 'abana kehabona.” 37 I'abana haukia tehore tebakaina tetibaha “Obiapaka e, ae'eai?” Obiapaka ekia 'abi ebamuena etibaha, “'Ari tabakia ae'eai hanona po'i abomo weia tito'u.”

Copyright information for `RRO