Luke 18

'Abi Ibabataina Bakai Hauna Mai Wapu.

Iesu i'abana haukia 'abi ibabatai ha ehinana kateraonana rani ikoinai kate bahuba'ari ia a'i katehau hororo. Etibaha, “Aiara ha aonai bakai hauna ha emiaho, ia Tirama a'i eta'u aina haeamona maearima a'i eraonanakia. Aiara weiana aonai wapu ha abomo emiaho, rani ikoinai eao bakai hauna herena enoina etibaha, ‘Mobaraina'u, e'oatana'u hauna herenai kobaberona.’ Rani ehoma'a bakai hauna hanona eubo taba ha a'i ebabaina, muriai hanona kipona e'abi etibaha, ‘Au hanona Tirama a'i nata'u aina abomo maearima a'i naraonanakia. Iamo wapu neiana nibaro 'arina'u paunai ena bakai ibaberona akana mababaina, a'i memue a'i mebaro 'arina'u.’”

Obiapaka etibaha, “Bakai hauna ki'a obona ena 'abi uruna tomo'ona. Tirama ea'i taeanakia haukia tiapari rabina tiapari ranina haukia ekia nuatae a'i kebaberonakia, u? Turaonana a'i kebarai noanoanakia, u? Au wai nahina benimi, Tirama kehore ekia nuatae kebabero noanoanakia. Ia Maearima Nahuna kemai raninai hanopakai a'ikakauma haukia aba ketabu ahinakia? Aha'i.”

Parisea Hauna Mai Takiti A'i Hauna Tebahuba'ari.

Abomo Iesu 'abi ibabatai neiana ehinana maearima weiakia kipokia ekia aka bero Tiapa ainakia haeamona maearima haeai ṯeiha hahanakia haukia herekia. 10 “Hau rua teao Marea Robe aonai katebahuba'ari, ha Parisea hauna ha moni bararo hauna. 11 Parisea hauna hanona ekoroti kipona ahanai ebahuba'ari, ‘Tirama e, au hanona oi nabanamoni'o, pokina au hanona hau baika 'abakia aha'i, kakikaki haukia, babai ki'a haukia, nabau haukia 'ao moni bararo hauna neiana 'abana aha'i. 12 Au hui hamona aonai wapu rua ṉani robe, abomo e'u tabu ahi ikoikiai harauhaea aonai hamomona nabaibeni oi 'eumu.’ 13 'A moni bararo hauna hanona atau'ai ekoroti, a'i ea'a taea kupa ia era'u ti'ou ekuti etibaha, ‘Tirama e, moaoko'o aina'u, au hanona ki'a hau'u.’”

14 Iesu e'abi etibaha, “Au wai nahina benimi, moni bararo hauna hanona Tirama wairanai ebero ba ena itu eao, 'a Parisea hauna hanona aha'i. Pokina kipona ebapa'uana hauna Tirama kehore kebaririna, 'a kipona ebaririna hauna Tirama kehore kebapa'uana.”

Iesu Miori Papakia Ebanamonakia.

(Mt 19.13-15; Mk 10.13-16)

15 Maearima baika tehore nahukia papakia teaoainakia Iesu herena ahakiai kehao'au, ia i'abana haukia teihanakia aonai terikenakia. 16 Ia Iesu hanona miori papakia eaparinakia temai herena ba e'abi etibaha, “Miori papakia hanona au here'u temai a'i tomo kaiabunakia, pokina Tirama ena obia aiarana hanona nahomakia haukia 'eukia. 17 'Abi tohana au wai nahina benimi, hau ha Tirama ena obia aiarana ia'ina miori papana 'abanai a'i keao raninai, ia hanona a'i kekatoto 'apua.”

Kepu Hauna Iesu Ohi Te'abi'abi.

(Mt 19.16-30; Mk 10.17-31)

18 Iuda haukia ekia poki hauna ha Iesu ebakaina etibaha, “Ba'iobi haumu namomu e, au taba kababaina hanona mauri banai banai ka'ina?” 19 Iesu e'abi etibaha, “Taba buonai au namo'u ohinana, tai ha a'i enamo Tirama mo ikupaiana. 20 Rauhubu aba o'iobina, ‘a'i konabau, a'i koahu ahu, a'i kobainao, a'i kohinau bai'oi, hamamu hinamu komariki ainakia.’” 21 Ia e'abi etibaha, “Rauhubu naiakia hanona miori'u ai raninai a'ima harainakia emai mo bariu.” 22 Iesu aia weiana eona raninai ehina bena etibaha, “Taba hamona okapu aina hanona neiana. Emu taba ikoikiai kokawa kawa ainakia monikia uraru haukia kobenakia. Weianai kupa kohuna koa'ina, ba komai muri'u ai koka'a.” 23 'A hau weiana 'abi eona raninai aona earo'ari pokina ia hanona eobia ki'a baha.

24 Iesu hau weiana ena ao aro'ari eihana ba e'abi etibaha, “Herekiai kepu tebo'o haukia Tirama ena obia aiaranai katekatoto hanona epahihi ki'a baha. 25 Herenai kepu tebo'o hauna Tirama ena obia aiaranai kekatoto hanona epahihi ki'a baha ba kamela kopi
(25)nira
ererenai kekuri banai.”
26 Aiana teona haukia tebakaina tetibaha, “Ba tai hanona mauri kea'ina?” 27 Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Taba katebabaina maearima herekiai a'i ketaina hauna Tirama herenai hanona ketaina.”

28 Petero, Iesu ehina bena etibaha, “Ai hanona emai taba ikoikiai tahabonakia, oi murimuai ṯaka'a.” 29 Iesu ehina benakia etibaha, “'Abi tohana mo au wai nahina benimi, hau ha ena itu, atawana, uaho'abana, hamana, hinana 'ao nahuna ehabonakia Tirama ena obia aiarana paunai, 30 ia hanona bariu rani neianai taba bo'okia kea'i abomo wairanai rani kemai aonai hanona mauri banai banai kea'ina.”

Rani Ibaihauna Iesu Ena 'Ari Pouna Ehinana.

(Mt 20.17-19; Mk 10.32-34)

31 Iesu i'abana haukia harauhaea rua ebakaparenakia haia haiai ehina benakia etibaha, “Aika hanona bariu kahakara'au Ierusalema, mahabanai haukia tererenakia haukia ikoikiai bariu Maearima Nahuna herenai katetoha. 32 Ia hanona rama haeai haukia imakiai kateutana, katebapo'ona, kateba opuerena, kate'atotina, kate'atina, mai kateahu 'arina. 33 'A wapu ibaihaunai ia hanona kemikiri mue.” 34 Ia i'abana haukia taba neiakia obokia a'i teobo 'apua. 'Abi weiana anina ebuni ia herekiai, haeamona a'i te'iobina ia hanona 'abi tabana nehinana.

Iesu Maha Ki'a Hauna Mahana Ebano'anakia.

(Mt 20.29-34; Mk 10.46-52)

35 Iesu Ieriko aiaranai aba kekara'au aonai 'iau hauna ha taeara haianai emiati ninoi ba'ame, 36 maearima bo'ona teka'a urukia eona, ba ebakai bakai weiana taba nirama. 37 Tehina bena tetibaha, “Iesu Nasareta hauna nikabanai.” 38 'Iau hauna eapari, “Iesu Davida Nahuna e, moaoko'o aina'u!” 39 Maearima wairai teka'a haukia terikena tetibaha, “Oi 'urumu.” 'A ia hanona eapari aota, “Davida nahuna e, moaoko'o aina'u!” 40 Iesu ekoroti ehina benakia hau weiana katemaiaina herena. Ia emai herena raninai Iesu ia ebakaina etibaha, 41 “Taba nonuatae oi heremuai kababaina?” Ia e'abi etibaha, “Obiapaka e, au e'u nuatae kaiha iha.” 42 Iesu ia ehina bena etibaha, “Mahamu temeno'a, emu a'ikakauma ehore ebanamoni'o.” 43 Beronai mo mahana teno'a, Tirama ebanamona, Iesu murinai eka'a, maearima ikoinai teihana haukia abomo Tirama tebanamona.

Copyright information for `RRO