Luke 19

Iesu Mai Sakaio.

Iesu Ieriko ai ekatoto nikabanai aonai, hau ha weia atana hanona Sakaio, takiti a'i haukia ekia poki ha, ia hanona kepu hauna. Ia ena nuatae hanona Iesu keihana, ia a'i etaina pokina maearima ebo'o ia hanona eko'o ko'o. Ua buonai ebeau 'uai eao matiuai etae Iesu taeara weianai kekabanai hanona keihana. Iesu emai 'eka weianai ekarahi raninai ea'a taea eihana ehina bena etibaha, “Sakaio e. Moriri biai. Bariu rani neianai au hanona oi emu ituai kamiaho.” Ia beronai eriri biai mai aonamona Iesu eaoaina ena ituai ea'i taeana. Maearima ikoikiai teihana hanona teururu tetibaha, “Ia hanona aba ki'a hauna ena bakiai niao.”

'A Sakaio ekoroti Obiapaka ehina bena etibaha, “Obiapaka e. Bariu e'u kepu abirana maikoinai uraru haukia kabenakia, abomo hau ha ena kepu a'i 'abaeana hanona rani bani ena kepu 'arana kabamuena.” Iesu ia ehina bena etibaha, “Bariu rani neianai bamauri hanona itu neianai aba ekara'au, pokina hau neiana ia abomo Aberahamo nahuna. 10 Maearima Nahuna emai ena poki hanona te'akauma haukia ketabunakia kebamaurinakia.”

'Abi Ibabataina Aka Haukia Gold Monina Tea'ina.

(Mt 25.14-30)

11 Maearima aia weiana tiona aonai 'abi ibabatai ha ehina benakia pokina ia aba emai Ierusalema herenai abomo teraonana Tirama ena obia aiarana hanona aba kewaira tina. 12 Ba Iesu etibaha, “Obia hauna ha eao hanopaka haeai weia ena obia arana hoana katebena ba kemue. 13 A'i eka'a baha aonai ena ta'ara'i haukia harauhaea eaparinakia, gold monikia atakia mina
(13) Helene monina, mina hamona hanona aka hauna nawa aihau 'arana 'abana.
ha ha ebenakia etibaha, ‘Moni neiakia hanona katoaka ainakia keaomo au kamue.’ Ba eka'a.

14 'A ena aiara haukia a'i tenuatae aina ekia iuhubeau baika teuhunakia murinai teao katetibaha, ‘Ai hau naiana a'i ṯanuatae aina, emai obia 'aranai a'i keao.’ 15 Hau weiana obia 'arana hoana aba ea'ina emue emai raninai, ena ta'ara'i haukia moni ebenakia haukia eaparinakia aea teaka aiho hauna ke'iobina.

16 Hau kori 'uaina emai e'abi etibaha, ‘E'u poki haumu e, emu mina hamonai mina harauhaea atabu ahinakia.’ 17 Poki hauna ia ena 'abi ebamuena etibaha, ‘E'u ta'ara'i haumu namomu e, obabai harai. Taba papana 'akina ia o'ima haraina buonai aiara harauhaea ekia obia haunai koao.’

18 Hau ibaruana emai etibaha, ‘E'u poki haumu e, emu mina hamona ahanai mina ima atabu ahinakia.’ 19 Poki hauna ehina bena etibaha, ‘Oi hanona aiara ima ekia obia haunai koao.’ 20 Haeamona ta'ara'i hauna ha emai etibaha, ‘E'u poki haumu e, emu mina hamona neiana, habuniai a'apana ahore buni haraina. 21 Au oi ata'u aini'o, pokina oi hanona hau pahihimu, a'i ohoroti tabana nua'i parena haeamona a'i obato tabana nukabe hurina.’

22 Poki hauna ia ehina bena etibaha, ‘Ta'ara'i haumu ki'a obomu, emu 'abiai kababakaini'o, oi o'iobina au hau pahihi'u, a'i ahorotina tabana ṉa'i parena haeamona a'i abatona tabana nakabe hurina. 23 Ba taba buonai e'u mina moni itunai a'i ohorotina, ba amue hanona ahanai ha patabu ahina.’ 24 Herenai tekoroti haukia ehina benakia etibaha, ‘Ena mina hamona tomopuhu boina, weiana mina harauhaea ebabaina hauna tomobena.’ 25 'A ia te'abi tetibaha, ‘Poki haumu e, ia mina harauhaea aba imanai.’

26 Ekia 'abi ebamuena etibaha, ‘Au wai nahina benimi, maearima ha mai ena taba hauna bo'ona katebena, ia taba aha'i hauna hanona herenai papana nemiaho hauna abonamo katea'i obona. 27 Abomo au e'u 'ou haukia, a'i ṯenuatae, au a'i kaobia haukia tomaiainakia neia, au waira'u ai katoahu 'arinakia.’”

Iesu Ierusalemai Ekara'au Obia 'Arana 'Abana.

(Mt 21.1-11; Mk 11.1-11; Io 12.12-19)

28 Iesu 'abi neiakia ehinanakia murikiai e'uai ainakia Ierusalema teao. 29 Eka'a eao Betefage mai Betani aiarakia aba herekiai Olibe oeonai, Iesu i'abana haukia rua euhunakia, 30 ehina benakia etibaha, “Katoao aiara wairakai hauna aonai katokatoto, toniki nahuna ha ua'a tetoba 'auna katoihana, ahanai hau ha a'i nemia'au 'apua, katorubuna katomaiaina here'u. 31 Hau ha kebakainimi, ‘Taba buonai naiana ṯorubuna?’ Wai katohina bena, ‘Obiapaka nenuatae aina.’” 32 Euhunakia teao haukia ehina benakia ihobonai mo tetabu ahina. 33 Toniki nahuna terubuna aonai poki haukia tebakainakia, “Taba buonai doniki nahuna ṯorubuna?” 34 Ia ekia 'abi tebamuena tetibaha, “Obiapaka nenuatae aina.”

35 Teaoaina Iesu herena, ekia habuni toniki nahuna kapenai teabari 'aunakia, ba Iesu emia'au. 36 Eao aonai maearima ekia habuni taearai teabarinakia. 37 Teao aiara aba herekiai, taeara Olibe oeonai eriri 'ekanai ti'abana haukia ikoikiai mai aonamokia teio Tirama tebanamona hiabu akakia ebabai teiha haukia paukiai. 38 Ia tetibaha,

“Aika eka Obia Arana Obiapaka
atanai nimai hauna hamabanamona.
Baibua kupai, nuabina hanona
'ubi 'akinai.”
Sal 118.26

39 Parisea haukia baika mako baiatakiai Iesu tehina bena tetibaha, “Ba'iobi haumu e, i'abamu haukia morikenakia temeunu.” 40 Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Au wai nahina benimi, neiakia kateunu raninai pihara kateio.”

Iesu Ierusalema Ehaiaina.

41 Iesu eka'a eao Ierusalema herena tainai mahana eao aiara eihana raninai ehai aina. 42 Etibaha, “Ierusalema e, bariu rani neianai emu baibua pokina po'iobina hanona penamo, 'a mahamu ebuni. 43 Beraura weiana ketaina aonai, oi emu 'ou haukia 'anoai kekepirimu katekai kakaiarona, katekori kaiaroni'o, haia haia ikoikiai katekaiabunakia. 44 Katekaponi'o koao 'ano tohanai oi mai nahumu emu pihia aonai ṯemiaho haukia maikoinai kate'ari ore, pihara ha a'i katehabona pihara ha ahanai pokina Tirama kemai heremu beraurana a'i o'iobina.”

Iesu Kawakawa Haukia Marea Robe Aona Eu'u Ahinakia.

(Mt 21.12-17; Mk 11.15-19; Io 2.13-22)

45 Ba Iesu Marea Robe aonai ekatoto, weia tikawakawa haukia eu'u ahi ramanakia, 46 Ehina benakia etibaha, “Aba Puka Robenai ererena, ‘E'u itu hanona bahuba'ari itunai keao’, ia wai hanona kakikaki haukia ekia paparo'ai tubaona.”

47 Rani ikoinai Iesu Marea Robe aonai eba'iobi, 'a robe haukia apa'uakia rauhubu poki haukia mai aiara obia haukia kipokia taearana tetabuna Iesu kateahu 'arina. 48 Taeara ha a'i tetabu ahina taba katebabaina pokina maearima hanona ia mo ena 'abi ai tearuru reana.

Copyright information for `RRO