Luke 20

Iesu Tebakaina Hiabu Ae'eai Ea'ina.

(Mt 21.23-27; Mk 11.27-33)

Rani ha Iesu hanona Marea Robe aonai maearima eba'iobinakia mai pou namona eiroro aina, robe haukia apa'uakia rauhubu poki haukia mai aiara haukia apa'uakia kipokia tebahamomo tekara'au teao Iesu herena. Tehina bena tetibaha, “Mohina benamai, bero tabanai aka neiakia nubabainakia, tai bero neiana ebeni'o?” Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Au abomo wai kabakainimi, katohina bena'u. Ioane ena ba'uere robe hanona kupai emai 'ao maearima herekiai emai?” Kipokia baiatakiai te'abi'abi aina tetibaha, “Kaha'abi ‘kupai emai,’ raninai ia ke'abi, ‘Aehoma buonai a'i toa'ikakaumana?’ 'A kahatibaha, ‘Maearima herekiai emai,’ raninai maearima neiakia piharai kateahunaka, pokina ia te'abi, ‘Ioane hanona mahabanai hauna.’” Iesu ena 'abi tebamuena tetibaha, “Ai a'i ta'iobina ae'eai emai.” Iesu ehina benakia etibaha, “Au abomo wai a'i kahina benimi, taba neiakia tai ena beroai nababainakia.”

'Abi Ibabataina Bine Haharua I'imana Haukia Ki'a Obokia.

(Mt 21.33-46; Mk 12.1-12)

Ba Iesu 'abi ibabatai neianai maearima ehina benakia etibaha, “Hau ha bine haharuana ebatona, biraura haukia baika ea'inakia kate'imana, 'a ia hanona ekaobo rani homa'ana hanopaka haeai emiaho. 10 Bine buana ibararona ranina etaina, poki hauna ena ta'ara'i hauna ha euhuna eao haharua i'imana haukia herekiai bine buakia baika katebena. 'A bai'ima haukia tehore ta'ara'i hauna teahuna imana 'abaeana teuhuna emue. 11 Haeamona ena ta'ara'i hauna haeai ha euhuna, ia bai'ima haukia aka hamomona mo tebabaina, teahuna tebahaumaeana imana 'abaeana teuhuna emue. 12 Ibaihauna euhuna, 'a bai'ima haukia tehore tebamani'ana teu'u ahina. 13 Weiana haharua poki hauna etibaha, ‘Tabamo kababaina? Au Naha'u tohana, e'u raona'au kauhuna keao hanona pa'e ia aba katemariki aina.’ 14 'A haharua i'imana haukia ia teihana raninai te'abi'abi aina tetibaha, ‘Neiana hanona haharua poki hauna nahuna, hamahu 'arina, haharua hanona aika 'eukai keao.’ 15 Temikiri teberi ahina haharua kapenai teahu 'arina.

Ba haharua poki hauna taba kebabaina haharua i'imana haukia herekiai?
16 Ia hanona kemai haharua i'imana haukia weiakia keahu 'arinakia haharua hanona maearima haeai kebenakia.” Maearima 'abi weiana teona raninai tetibaha, “Neiana ua a'i pehoma.”

17 Iesu eiha 'ini 'ininakia ba ebakainakia etibaha, “Puka Robenai tererena 'abina anina hanona taba?

‘Itu ibakorina haukia
tebaoao aina piharana hanona
aba itu ibua 'inina piharanai
(17)Itu puapuana piharana.

eao.’
Sal 118.22

18 Hau ha ke'eho pihara weiana ahanai hanona keahu ahu hurina, 'a pihara weiana ke'eho hau ha ahanai hanona hau weiana ke'iti 'iti obo matoha apuroro 'abana.”

19 Rani weianai rauhubu poki haukia mai robe haukia apa'uakia taeara tetabu Iesu katebirina, pokina 'abi ibabatai hanona ia mo ahakiai ehinana, ia maearima teta'u ainakia buonai a'i etainakia.

Takiti Baibeni Bakai bakaina.

(Mt 22.15-22; Mk 12.13-17)

20 Iesu teiha 'inina, 'abi bai'oi haukia baika teuhunakia katebakai bai'oina matoha bero haukia 'abakia. Ena 'abiai hanona katea'ina, rauhubu mai hiabu haukia imakiai kateutana. 21 Weiana bai'oi haukia tebakaina tetibaha, “Ba'iobi haumu e, ai ta'iobina oi emu ba'iobi mai emu 'abi hanona tebero ki'a baha, maearima ekia hoahoa hanona oi a'i nuraonanakia, 'a Tirama ena 'abi tohana taearanai nuba'iobi harainamai. 22 Ai takiti monina obia arana katabena hanona ebero 'ao aha'i?” 23 'A Iesu ekia bai'oi weiana hanona aba e'iobina, ba ehina benakia etibaha, 24 “Moni ha tomobaihana'u. Tai aubaubana mai tai atana?” Ia te'abi, “Obia 'arana 'euna.” 25 Iesu ehina benakia etibaha, “Obia 'arana 'euna hanona Obia 'arana katobena, 'a Tirama 'euna hanona Tirama katobena.” 26 Maearima wairakiai ena 'abiai katebarewana hanona a'i etainakia, ia ena 'abiai mo teta'uta'u huri, 'abi ha a'i tehina 'apuana.

'Ariai Mikiri Mue Bakai bakaina.

(Mt 22.23-33; Mk 12.18-27)

27 Sadukea haukia baika weiakia 'ariai mikiri mue a'i tibatohana haukia temai Iesu herena tebakaina tetibaha, 28 “Ba'iobi haumu e, Mose eka rauhubu ṉa erere aihona, hau ha ke'ari atawana kemiaho nahuna aha'i raninai ia uaho'abana kehore wapu keatawana, miori katebarama e'ari hauna 'euna. 29 Weiana uaho'aba 'abaihau hamomo temiaho, pakana babi'e ha eatawana nahuna aha'i aonai e'ari. 30 Ibaruana wapu weiana eatawana ba e'ari, 31 ibaihauna abomo wapu weiana eatawana, ba taeara hamonaimo haukia 'abaihau hamomo teatawana nahukia aha'i te'ari. 32 Muri 'akinai babi'e weiana abomo e'ari. 33 Ba mikiri mue raninai babi'e weiana hanona tai atawanai keao, pokina ia haukia 'abaihau hamomo ikoikiai teatawana.”

34 Iesu ia ehina benakia etibaha, “Hanopaka neiana haukia hanona ikoikiai tihawainibe. 35 'A hanopaka weiana haukia 'ariai katemikiri mue haukia hanona a'i katehawainibe. 36 Ia a'i kate'ari mue, pokina ia hanona aneru ihobokia abomo aba 'ariai temikiri mue Tirama nahunai kateao. 37 'Ariai mikiri mue 'abina hanona Mose abomo ebaihana matiu 'ini'inina arabuna e'ara orina aonai. Ia Obiapaka e'uahina Aberahamo ena Tirama, Isako ena Tirama, Iakobo ena Tirama. 38 Ia hanona 'ari haukia ekia Tiramana aha'i, 'a mauri haukia ekia Tiramana, pokina Ia aonai maearima ikoikai nahamauri.”

39 Iesu ena 'abi teona raninai rauhubu poki haukia baika te'abi tetibaha, “Ba'iobi haumu e, 'abi tohana mo naiana.” 40 Weiana murinai ibakaina tebaoao aina.

Keriso Ebakai bakai ainakia.

(Mt 22.41-46; Mk 12.35-37)

41 Iesu ehore maearima ebakainakia etibaha, “Aeahoma buonai maearima ti'abi Keriso hanona Davida nahuna? 42 Davida kipona Salamo pukanai e'abi,

‘Obiapaka hanona e'u Obia
ehina bena etibaha,
Itipa'u tainai momiati,
43 keaomo oi emu 'ou haukia
ikoikiai oi 'apumu iehe'auna
tabanai kabaonakia.’
Sal 110.1

44 Neiana Davida ehore ia Obiana ehinana ba aea homanai mo Keriso hanona Davida nahuna?”

Rauhubu Poki Haukia Kate'ima 'ima Harainakia.

(Mt 23.1-36; Mk 12.38-40)

45 Maearima ikoinai tibahu aonai, Iesu i'abana haukia ehina benakia etibaha, 46 “Rauhubu poki haukia herekiai kato'ima harainimi, ekia nuatae hanona habuni homa'akia katebatoto katekaoao kaoao, mai kawakawa 'ekakiai maearima ia kateba namonakia, haeamona mareai mai tatu 'ekakiai imia'au 'ekakia namokiai mo katemia'au. 47 Wapu ekia itu tiani 'aunakia, maearima ia kateihanakia paunai ekia bahuba'ari Tibahoma'anakia. Maearima uahomakia haukia puma rarina katea'ina.”

Copyright information for `RRO