Luke 21

Wapu Ena Baibeni.

(Mk 12.41-44)

Iesu mahana eao kepu herekia tebo'o haukia ekia baibeni marea monina iutana mauana aonai teuta eihanakia. Abomo wapu uraruna ha ena toea papakia rua eutanakia eihana. Iesu e'abi etibaha, “'Abi tohana au wai nahina benimi, wapu uraruna neiana euta tabana eapa'ua ba ikoikiai. Maearima neiakia ikoikiai ekia obiai baibeni tabakia papakia tehoroti, 'a wapu neiana ena uraruai kemiaho aina tabana maikoina ehorotina.”

Iesu Marea Robe Kerabu Taina Pouna Ehinana.

(Mt 24.1, 2; Mk 13.1, 2)

I'abana haukia baika marea robe terobahu aina ena nuabi piharakia namoabukiai mai baibeni Tirama tebena tabakiai tebabaina. 'A Iesu e'abi etibaha, “Bariu ṯoiha tabakia neiakia rani kemai aonai pihara ha pihara ha ahanai a'i kemiaho maikoinai kateruru ore.”

Kato'ima Harainimi, Ia Kate'oatanimi.

(Mt 24.3-14; Mk 13.3-13)

Tebakaina tetibaha, “Ba'iobi haumu e, aita raninai taba neiakia katerama? Abomo katerama ranina mai hoana hanona taba?” Iesu e'abi etibaha, “Kato'ima harainimi, a'i teme'oinimi, weiana maearima bo'ona au ata'uai katemai kate'abi, ‘Hauna neiana Au,’ haeamona ‘Rani aba herekai,’ hanona murikiai a'i kato'au. Huari mai 'au urukia kato'o hanona a'i katota'u, taba neiakia hanona katerama 'uai, 'a puana hanona wairai.”

10 Haeamona ia ehina benakia etibaha, “Hanopaka ha kemikiri hanopaka ha kehuarina, itubu ha kemikiri itubu ha kehuarina. 11 'Eka haeai haeai kanokau apa'uakia, arobo, mai inawa ki'a obokia katerama, abomo ta'u tabakia mai hoa rarikia kupai katerama.

12 “'A taba neiakia ikoikiai a'i katerama baha aonai, au ata'u paunai katea'inimi haeamona katebapo'onimi ba kateaoainimi mareai mai wapura 'ekakiai katehorotinimi, abomo kateberinimi kateaoainimi obia mai kabamani haukia wairakiai. 13 Ia rani neiana hanona wai Pou Namona katohinana herekiai ranina. 14 Aea katobakai aiho paunai, aomi a'i katearo 'ari. 15 Pokina Au kahore aobero 'abikia kabenimi, weiana emi 'ou haukia katebamuenakia 'ao katebuniai ainakia hanona a'i ketaina.

16 “Hamami, hinami, uaho'abami, hatia'ami, mai emi hau katehore katehina hinainimi, abomo wai baika kateahu 'arinimi. 17 Maearima ikoikiai kate'oatanimi au pau'uai. 18 'A aramiai bui ha hamona a'i keki'a. 19 Emi bapahihiai wai emi mauri katoa'inakia.

Iesu Ierusalema Kateahu 'Iti'itina Pouna Ehinana.

(Mt 24.15-21; Mk 13.14-19)

20 “'A huari haukia Ierusalema katekori kaiarona katoihanakia raninai, aba kato'iobina ena pua ranina aba herekai. 21 Ba weiakia Iudea ai ṯemiaho haukia katebeau kobio kateao, weiakia aiara apa'uana aonai haukia katekarahi mahanai, weiakia mahanai haukia aiara apa'uanai a'i katekatoto. 22 Pokina rani neiakia hanona haiara ranikia taba ikoikiai Puka Robenai tererenakia haukia ibatohakia. 23 'A rani weiakia aokiai babi'e mai nuakia abomo nahukia 'oru'orukia babi'ekia herekia hanona keki'a ki'a baha, haiara rarina 'akina hano ahanai kerama abomo Tirama ena opuere keriri maearima neiakia ahakiai. 24 Ia baika kareba mahanai kate'ari, ba baika katea'i maurinakia kateaoainakia hanopaka haeai haeai aokiai wapura haukiai kateao, rama haea haukia hanona Ierusalema katebaripu ripuna keaomo ekia rani Tirama e'uahina hauna ketaina.

Maearima Nahuna Kemai Ranina.

(Mt 24.29-31; Mk 13.24-27)

25 “Beraura, nawa, mai bihiu aokiai hoa katerama mai 'aku roio mai harapuni urukiai hanopaka haukia ikoikiai aokia kearo 'ari abomo nuakia ketae. 26 Hanopakai taba kerama hauna kate'imana aonai maearima kateta'u aokia katerea, pokina kupai hiabu tabakia kateibiu ibiu. 27 Rani weianai maearima hanona Maearima Nahuna kateihana 'auhao ahanai kemai mai hiabuna mai nuabina. 28 'A taba neiakia katea'i ramana raninai katokoroti arami katoa'i taeana, pokina ibamaurimi aba niherekai.”

Kuropou Matiunai 'Iobi Kaha'ina.

(Mt 24.32-35; Mk 13.28-31)

29 Ba Iesu 'abi ibabatai neiana ehina benakia etibaha, “Kuropou mai matiu ikoikiai katoihanakia. 30 Raukia hubu hubukia katekarahi katoihanakia raninai kato'iobina hioro aba herekai. 31 Ba ihobonaimo wai abomimo taba neiakia katerama katoihanakia raninai, kato'iobina Tirama ena obia aiarana hanona aba herekai.

32 “'Abi tohana au wai nahina benimi, uru neiana maearimakia a'i kate'ari ore baha aonai taba neiakia ikoikiai katerama. 33 Kupa mai hanopaka kate'akauma, 'a e'u 'abi hanona a'i ke'akauma 'apua.

Iesu I'abana Haukia Ehina benakia Kate'ima 'ima Harainakia.

34 “Kipomi kato'ima 'ima harainimi. Tatuai inuinuai abomo hanopaka ena aoaniai aomi a'i mebareana marikina, rani kemai hanona aba herekai matoha rio 'abana, a'i mebata'u ta'u hurinimi. 35 Rani weiana kemai hanona maearima ikoikiai hanopakai ṯemiaho haukia ahakiai. 36 Rani ikoinai katobai'ima abomo katobahuba'ari, weianai katotabura taba neiakia ikoikiai katerama haukia herekiai katokapare Maearima Nahuna wairanai katokoroti.”

37 Iesu rani weiakiai mararani hanona marea robe aonai eba'iobi, 'a rabirabi hanona ekarahi eao Olibe oeonai rabi maikoina weia emiaho. 38 Raurani amarikiai maearima ikoikiai teao marea robe aonai aiana kateona.

Copyright information for `RRO