Luke 22

Iesu Ena 'Ari Taearana Tetabuna.

(Mt 26.1-5, 14-16; Mk 14.1-2, 10-11; Io 11.45-53)

Parawa ibakupu aha'i tatuna beraurana teaparina Kabanai tatuna hanona aba niherekai. Robe haukia apa'uakia mai rauhubu poki haukia Iesu iahu 'arina taearana tetabu iamo maearima teta'u ainakia.

Satani ehore Iuda Kariote hauna Iesu i'abana haukia harauhaea rua ha aonai etoto. Iuda eao robe haukia apa'uakia mai marea robe ṯe'imana poki haukia kipokia teroba ahu Iesu aea kehinahinai aihona. Ia aokia enamo, ba te'abi'uai moni katebena. Iuda ekia 'abi ea'i taeana, taeara etabu rani namona tabanai to'u aha'i aonai imakiai keutana.

I'abana Haukia Rua Kabanai Anianina Teba'oruna.

(Mt 26.17-25; Mk 14.12-21; Io 13.21-30)

Parawa ibakupu aha'i tatuna wapuna etaina hanona Kabanai banamo mamoekia kateahu 'arinakia ranina. Iesu Petero mai Ioane euhunakia e'abi etibaha, “Tomoao eka Kabanai anianina aika kahani hauna katoa'ia'i haraina.” Terarua tehina bena tetibaha, “Nonuatae ae'eai kata'ia'i haraina.” 10 Ia ehina benakia etibaha, “Aiara apa'uanai katokatoto aonai hau ha puou mai beina aronai kebuana katoihana, murinai katoao ketoto itunai katokatoto. 11 Weiana itu poki hauna katohina bena, ‘Ba'iobi hauna ninoini'o, baki ikaihurina hanona ae'e ai. Weia au mai i'aba'u haukia kipokia emai Kabanai tatuna anianina katana.’ 12 Ia kehore ikaihuri apa'uana 'ubiai aba iba'oru hauna kebaihanimi, weia aniani katoa'ia'i haraina.” 13 Terarua tekaobo teao Iesu ehina benakia tabakia ikoinai ihobona tohanai tetabu ahinakia, weia Kabanai tatuna anianina tea'ia'i haraina.

Obiapaka Ena Anito'u Robe Orena.

(Mt 26.26-30; Mk 14.22-26; 1Kr 11.23-25)

14 Beraura hoana etaina Iesu ena iuhubeau haukia kipokia aniani 'ekanai temiati. 15 Ia ehina benakia, etibaha, “Au e'u nuatae tohana hanona Kabanai tatuna anianina neiana kipokia kahaniani oioi 'uaina ba kateba haiarana'u. 16 Pokina au wai nahina beninimi, Au hanona neiana a'i kani muena keaomo anina tohana Tirama ena obia aiaranai ketohana.”

17 Ba 'ere ha ea'ina ebanamona e'abi etibaha, “Neiana tomoa'ina ikoimiai tomoinu. 18 Pokina au wai nahina benimi, bine buana beina a'i kainu mue bariu keaomo Tirama ena obia aiarana kemai.” 19 Parawa ha ea'ina ebanamona haeamona ehobina ebenakia e'abi etibaha, “Neiana hanona au hau'u, wai paumiai nabaibeni. Neiana katobabaina au iraona'u.” 20 Taeara ihobonaimo teaniani murinai ia 'ere ha ea'ina ehina benakia etibaha, “'Ere neiana hanona baibua mahamahana ibatohana hoana au aruaru'u ai, wai paumiai kekiki oioi. 21 Ia au hinahina'u kehinahina hauna imana abomo neia au ima'u kipokia aniani 'ekanai. 22 'Abi tohana Maearima Nahuna hanona keao Tirama ena raona ihobona, 'a hau weiana kehinahina hauna ki'ana herenai ki'a rarina kerama.” 23 Ia kipokia ha ha tebakai bakai baiatakiai, tai hanona aka weiana kebabaina.

I'abana Haukia Tebaihara tae Tai Keapa'ua.

24 I'abana haukia kipokia baiatakiai tebaihara tae tai hanona keapa'ua. 25 Iesu ehina benakia etibaha, “Rama haeai obia arana haukia hanona ekia maearima Tiobia ainakia, ekia nuatae weiakia ekia iha 'ini ba'anai ṯemiaho haukia hanona kateaparinakia ia maearima namokia. 26 'A wai heremiai hanona ua a'i kehoma, keapa'ua baiatamiai hauna hanona aona mebamiorina, ne'uai ainimi hauna hanona matoha barai barai akana nibabaina hauna 'abana. 27 Tai hanona eapa'ua, weiana aniani 'ekanai nemia'au hauna 'ao barai barai akana nibabaina hauna? Weiana aniani 'ekanai nemiati hauna hanona eapa'ua. Ia au wai baiatamiai hanona barai barai akana nibabaina haunai naeao.

28 “Wai hanona au kipokia hamiaho haeamo baihobo ikoikiai aokiai. 29 Hama'u hiabu ebena'u ena 'eka ka'imana, ihobonai mo bariu Au hiabu kabenimi e'u 'eka kato'imana. 30 Weiana e'u obia aiaranai wai hanona e'u aniani 'ekanai katoaniani katoinuinu, haeamona obia imia'aunai katomia'au Isaraela itubuna harauhaea rua i'imana haumiai katoao.

Iesu Petero Ia Kebuniaina 'Abina Ehina 'Uaina.

(Mt 26.31-35; Mk 14.27-31; Io 13.36-38)

31 “Simona e, Simona e, Satani aba enoinoi ikoimiai kebarobonimi kehobonimi ihobona witi 'abana. 32 Iamo Simona au aba ahamuai abahuba'ari emu a'ikakauma a'i me'eho, ba oi koraona kabe raninai uaho 'abamu abokiamo koba taburanakia.”

33 Petero ehore Iesu ehina bena etibaha, “Obiapaka e, au aba aba'oru oi ka'abani'o kahaeao kahawapura 'ao kaha'ari.” 34 Iesu ena 'abi ebamuena etibaha, “Petero e, au oi nahina beni'o, bariu rabi neianai kokoro'u a'i ke'arara baha aonai, oi rani aihau au kobuniaina'u, au a'i o'iobina'u ṉa kohoma.”

Iesu E'abi Imakiai Taba Hauna Katea'ina.

35 Iesu ehore i'abana haukia ebakainakia etibaha, “'Uainai auhu ahinimi, toao mahoa ihiuaihiua, mahoa mai tamaka aha'i toka'a raninai taba ha heremiai tokapu, 'ao?” Ia te'abi tetibaha, “Aha'i.” 36 Ia ehina benakia etibaha, “'A bariu tai mahoa ihiuaihiua herenai hanona kea'ina, mahoa abomo kea'ina, mai tai kareba herena aha'i hauna ena habuni kekawa kawa aina moninai kareba ha kekawana. 37 Pokina au wai nahina benimi, tererena ‘Kakikaki haunai tebaona,’ 'abina neiana hanona au here'uai ketohana, taba tererena au aha'uai hauna ibatohana ranina aba nimai.” 38 I'abana haukia te'abi tetibaha, “Obiapaka e, moihana kareba rua neiakia.” Weiana ia ehina benakia, “Abetaina.”

Iesu Getesemane ai Ebahuba'ari.

(Mt 26.36-46; Mk 14.32-42)

39 Iesu nibabai babai bena ihobonai ekarahi Olibe oeona eao, i'abana haukia ia murinai teao. 40 'Eka weianai tekara'au raninai ia ehina benakia etibaha, “Tomobahuba'ari baihobo aonai a'i tomototo.” 41 Herekiai ekaobo baiatakia ena homa'a matoha pihara ha pahakapona peao pe'eho ihobonai weia ekaipehu ebahuba'ari. 42 E'abi etibaha, “Hama'u e, konuatae raninai haiara 'erena neiana here'uai koa'i obona, iamo au e'u nuataeai aha'i, 'a oi emu nuatae mobabaina.”

43 Ba aneru ha kupai emai ia herenai ewaira tina, ebataburana. 44 Aona earo'ari, ebahuba'ari haeamona ebahuba'ari tabura tabura, maorona te'eho 'anoai ihobona aruaru kokoma'akia 'abana. 45 Ena bahuba'ari murinai emikiri eao i'abana haukia herekia, aoko'oai aba temahe harai buonai parua reakia etabu ahinakia. 46 Ehina benakia etibaha, “Taba buonai tuparua? Tomono'a, tomobahuba'ari baihobo aonai a'i tomototo marikina.”

Iesu Tea'i 'Inina.

(Mt 26.47-56; Mk 14.43-50; Io 18.3-11)

47 Iesu ni'abi oho mo aonai i'abana harauhaea rua haukia 'abakia ha atana Iuda to'u rarina e'uai ainakia temai, ba ekahaha Iesu herena eao kepauna. 48 'A Iesu ehore Iuda ehina bena etibaha, “Oi hanona baipauai Maearima Nahuna nohinahinaina, u?”

49 Weiakia herenai tekoroti haukia taba kerama hauna te'iobina aonai te'abi tetibaha, “Obiapaka e, karebai tamaharanakia, u?” 50 Ba 'abakia ha robe haukia 'arakiai hauna ena ta'ara a'i hauna haiana itipana ehara obona. 51 'A Iesu e'abi etibaha, “Naiana mepua.” Ba ia ehore hau weiana haiana ea'i 'apuana ebanamona.

52 Iesu ehore robe haukia apa'uakia marea robe 'ima haukia mai aiara hau apa'uakia temai ia katea'ina haukia ehina benakia etibaha, “Mai karebami mai pura'ami tomai matoha bainao hauna katoa'ina 'abana, u? 53 Rani ikoinai au hanona wai kipokia marea robe aonai, iamo wai a'i toa'i 'inina'u. 'A bariu rani neiana hanona wai emi rani, wapura ena hiabu ranina.”

Petero Iesu Ebuniai aina.

(Mt 26.57, 58, 69-75; Mk 14.53, 54, 66-72; Io 18.12-18, 25-27)

54 Ia tehore Iesu tea'ina tebaka'ana teaoaina robe haukia 'arakiai hauna ena ituai, 'a Petero hanona murikiai eao ia mo mai baiatakia. 55 Baika tehore ara aona ibuanai iruba teba'arana ba temia kakaiarona, Petero abomo weia baiatakia emiati. 56 Ba ta'ara a'i uahona ha iruba eanai Petero emiati eihana, eiha iha haraina e'abi etibaha, “Hau neiana hanona Iesu 'abana ha.” 57 'A Petero ebuniai etibaha, “Uaho e, au ia a'i a'iobina.” 58 Rani a'i ehoma'a aonai, hau ha ia eihana e'abi etibaha, “Oi abomo 'abakia ha.” Petero e'abi etibaha, “Hau e, au hanona aha'i.” 59 Beraura hoana ha eao 'abana hau ha ia eihana ba e'abi tabura etibaha, “'Abi tohana hau neiana abomo ia 'abana ha, pokina ia abomo Galilea hauna.” 60 Ba Petero e'abi etibaha, “Hau e, au a'i a'iobina oi taba robana nuahuna.” Ni'abi oho mo aonai kokoro'u e'arara. 61 Weiana Obiapaka eiha kabe Petero eihana. Ba Petero ehore Obiapaka ena 'abi ehinana hauna eraona tinana, “Oi bariu rani neianai kokoro'u a'i ke'arara baha aonai au rani aihau kobuniai aina'u.” 62 Weiana Petero ekarahi eao atapakai ehai ki'a.

Iesu Tebapo'ona.

(Mt 26.67, 68; Mk 14.65)

63 Hau weiakia Iesu tea'i 'inina haukia tebatae aina. 64 Mahana te'apa abunakia te'atina ba tebakaina tetibaha, “Mohina benamai. Tai oi e'atini'o?” 65 Abomo 'abi ki'a obokia bo'ona herenai tehinanakia.

Iesu Bakai Ṯe'imana Haukia Wairakiai Ekoroti.

(Mt 26.59-66; Mk 14.55-64; Io 18.19-24)

66 Erani aonai aiara hau apa'uakia, robe haukia apa'uakia, mai rauhubu poki haukia kipokia teto'u ba Iesu temaiaina bakai apa'uana weiana wairakiai. 67 Bakai apa'uana haukia tebakaina tetibaha, “Mohina benamai. Oi hanona Keriso, 'ao?” 'A Iesu ia ehina benakia etibaha, “Pahina benimi hanona a'i patobatohana'u. 68 Abomo pabakainimi hanona a'i patobamuena. 69 Ia bariu rani neiana keaoaina hanona Maearima Nahuna hiabu Tiramana imana itipana tainai kemiati.”

70 Ia ikoikiai tebakaina tetibaha, “Ba oi hanona Tirama Nahuna, u?” Weiana Iesu ia ehina benakia etibaha, “'E, aba tu'abi mo naia.” 71 Ba ia te'abi tetibaha, “Taba buonai hinau 'abikia nahatabunakia? Aika aba ia kipona pinanai Tirama nia'i ki'ana aiana haona.”

Copyright information for `RRO