Luke 23

Iesu Pilato Wairanai.

(Mt 27.1, 2, 11-14; Mk 15.1-5; Io 18.28-38)

Weiana bakai apa'uana haukia maikoina temikiri Iesu teaoaina Pilato herena. Weia ena beho 'abikia tea'i ramana tetibaha, “Hau neiana tatabu ahina emai hanopaka maearimakia aokia niana aiara niba'uri 'urina mai obia arana herenai takiti katabaibeni hauna nikaiabuna, abomo kipona ni'abi ia hanona Keriso, obia arana.” Ba Pilato ehore Iesu ebakaina etibaha, “Oi hanona Iuda haukia ekia obia arana, u?” Ia ena 'abi ebamuena etibaha, “'Abimo naiana aba nohinana.” Pilato ehore robe haukia apa'uakia mai to'u haukia ehina benakia etibaha, “Au hau neiana herenai beho ha a'i atabu ahina.” Ia te'abi tabura tetibaha, “Ena ba'iobi 'abikiai Iuda maearimakia aba eba'uri 'urinakia, weia Galilea ai ea'i ramana emai mo aba 'eka neianai ekara'au.”

Pilato 'abi weiana 'uruna eona hanona ebakai bakai hau neiana Galilea hauna 'ao. Pilato e'iobina Iesu hanona Heroda ena iha'ini ba'anai buonai euhuna teaoaina Heroda herena, rani weianai Heroda abomo weia Ierusalema ai.

Iesu Heroda Wairanai.

Heroda Iesu eihana raninai aona enamo ki'a pokina aba wa'i baha 'akinai Iesu pouna eona, enuatae ia peihana abomo ena nuatae Iesu hoa baika pebabai peihanakia. Ua buonai 'abi bo'okiai ebakaina, 'a Iesu ia ena 'abi ha a'i ebamuena. 10 Robe haukia apa'uakia mai rauhubu poki haukia weia tekoroti te'abi pahihi herenai. 11 Ba Heroda mai ena huari haukia kipokia Iesu tebapo'ona, 'abi ki'a obokia haeai haeai tehina murinai, obia habunina ha tebabatotona, haeamona temue aina teaoaina Pilato herena. 12 Rani weianai Heroda mai Pilato hanona tebaihau, ia 'uainai terarua hanona tebai'oata.

Pilato Ehina benakia Iesu Kateahu 'arina.

(Mt 27.15-26; Mk 15.6-15; Io 18.39—19.16)

13 Pilato ehore robe haukia apa'uakia aiara obiakia mai aiara maearimakia eaparinakia ebato'unakia. 14 Ehina benakia etibaha, “Hau neiana tomaiaina here'uai to'abi, maearima aokia niani aiara niba'uri 'urina, ia au wairamiai 'abi weiakia tohina herenai haukia abakaina hanona ena ki'a ha a'i atabu ahina. 15 Heroda abomo ua homana buonai euhuna emue emai hereka, katoihana ia hanona 'ari akana ha a'i ebabaina. 16 Weiana buonai ka'atina ba kahabona keao.” 17 Rani ikoinai Kabanai tatuna aonai Pilato ena hoa hoa tainai wapura hauna ha ebakarahina.

18 'A mako teio haeamo tetibaha, “Hau neiana moahu 'arina! Baraba morubuna mobenamai!” 19 Baraba hanona aba ua'a wapura 'ekanai emiaho pokina aiara apa'uana aonai baripuripu mai ahuahu ebaramanakia paunai. 20 Pilato ena nuatae hanona Iesu pebakarahina paunai to'u haukia ehinabe muenakia. 21 'A to'u haukia teio hao io hao tetibaha, “Matiu ibiri ropo 'ubinai me'ari! Matiu ibiri ropo 'ubinai me'ari!” 22 Pilato rani ibaihauna to'u haukia ehinabe muenakia, “Hau neiana beho tabana ebabaina? Ia ke'ari hauna behona ha a'i atabu ahina. Ua paunai ka'atina ba kahabona keao.” 23 'A to'u haukia teio to'o baihana aiakia 'ubi tohanai Iesu matiu ibiri ropo 'ubinai ke'ari. Ekia ioai Pilato etara haona. 24 Ua buonai Pilato ehore ekia nuatae ebabaina Iesu behoai ehorotina. 25 Pilato ehore hau weiana baripuripu mai ahuahu ebaramanakia paunai wapura 'ekanai tehorotina hauna ebakarahina ekia noinoi ihobonai, ba Iesu ebenakia ekia nuatae akakia katebabai.

Iesu Matiu Ibiriropoai Tekoko 'auna.

(Mt 27.32-44; Mk 15.21-32; Io 19.17-27)

26 Huari haukia Iesu tebaka'ana teaoaina aonai Kurene hauna ha atana Simona ia hanona 'uniai emai Ierusalema niao tetabu ahina ba tea'ina matiu ibiri ropo tebabua ahina Iesu murinai eka'a aina.

27 Maearima bo'ona 'akina Iesu murina te'au baiatakiai babi'e baika ia teaoko'o aina tehai. 28 Iesu ekabe ehina benakia etibaha, “Ierusalema nahuna babi'emi e, au a'i tomohai aina'u, 'a wai mai nahumi kipokia paumiai tomohai. 29 Pokina rani kemai aonai maearima kate'abi katetibaha, ‘Babi'e te'one 'one miori a'i tebarama, mai a'i teba'ae ba'ae babi'ekia hanona namo tea'ina.’ 30 Weiana

‘kobio katehina benakia,
“tomo'eho ahamai ai”,
mai oeo katehina benakia,
“tomobahu abunamai.” ’
Hos 10.8

31 Au matiu maurina 'abana here'uai ṉa tibabai aiho raninai, wai matiu 'ororona 'abana heremiai aea patebabai aihona?”

32 Beho haukia rua abomo tebaka'anakia teaoainakia Iesu kipokia kateahu 'arinakia. 33 Temai 'eka atana ‘'Ara huriana’ ai tekara'au aonai, Iesu matiu ibiri ropo ahanai tekoko 'auna beho haukia rua kipokia hamona itipanai, ha awarinai. 34 Ba Iesu e'abi etibaha, “Hama'u e, mohina haonakia pokina ia a'i te'iobina taba tibabaina.” Weiana huari haukia pu'i ai ena habuni tewatena.

35 Maearima tekoroti tebaiaruru, aiara obiakia tehore Iesu tebapo'ona te'abi tetibaha, “Ia maearima haeai ebamaurinakia, ba ia Tirama ena Keriso Tirama etina'ana hauna raninai kipona mebamaurina.” 36 Huari haukia abomo tebapo'ona tekahaha herena bine beina manoina tebena. 37 Ba tehina bena tetibaha, “Oi Iuda ekia obia 'arana raninai kipomu mobamaurini'o.” 38 Iesu 'arana ubinai marere ha abomo weia ṉa terere aihona,

‘NEIANA HANONA IUDA EKIA OBIA 'ARANA!’

39 Beho haukia weia tekapa'au haukia ha Iesu ebapo'ona e'abi etibaha, “Oi bamauri haumu 'ao aha'i? Kipomu mobamaurini'o ai abomo mobamaurinamai.” 40 'A 'abana ehore erikena etibaha, “Oi puma ihobona nua'ina mo Tirama a'i nuta'u aina, u? 41 Aika hararua kaha'ari hanona ebero, pokina puma naha'ina hauna hanona eka babai ihobonai, 'a hau neiana hanona taba ha'i ebabai ki'ana.” 42 Haeamona ia e'abi etibaha, “Iesu e, emu obia aiarana kokatoto raninai au koraonana'u.” 43 Iesu ia ehina bena etibaha, “'Abi tohana au oi nahina beni'o, bariu rani neianai oi mai au hararua hanona paradiso aonai kahamiaho.”

Iesu E'ari.

(Mt 27.45-56; Mk 15.33-41; Io 19.28-30)

44 Ihobona matoha atiaha hororo aonai beraura ewapura, abomo wapura hanopaka maikoina ekaiabuna eaomo beraura hoana aihau. 45 Abomo marea robe aona i'aea hurina habunina etapa boana rua.

46 Iesu eapari aota, “Hama'u e, auba'u imamuai nautana.” Ua e'abi aiho murinai e'ari.

47 Weiana huari poki hauna taba terama haukia eihanakia aonai Tirama ebanamona etibaha, “'Abi tohana hau neiana hanona bero hauna.”

48 Baiaruru haukia weia teto'una taba terama teihanakia raninai, haharakia teahu ahunakia mai aoko'okia temue aiara teao.

49 'A Iesu te'iobina haukia ikoikiai mai babi'e weiakia murinai te'au Galileai temai haukia atau'ai tekoroti taba terama haukia teihanakia.

Iesu Tehorena.

(Mt 27.57-61; Mk 15.42-47; Io 19.38-42)

50 Bakai apa'uana hauna ha atana Iosepa ia hau namona abomo aka bero hauna, 51 ena aiara hanona Arimatea Iudea aiarana ha, Tirama ena obia aiarana ne'imana kemai. Ia bakai apa'uana haukia ekia raona mai babai a'i ea'i taeanakia. 52 Hau neiana eao Pilato herena Iesu hauanina enoi aina. 53 Weiana ia Iesu hauanina ea'i obona habuni imukinai e'apana 'ariahana pihara tekuina 'urina aonai ehorotina, 'uri weiana hanona tai aha'i tihore bahana. 54 Rani weiana hanona a'ia'i harai wapuna abomo beraura robena aba kea'i ramana.

55 Babi'e weiakia Iesu kipokia Galileai temai babi'ekia Iosepa murinai teao, 'ariahana mai Iesu hauanina aea tebaenoti aihona teiha haraina. 56 Weiana ia temue teao aiara muramura timikia namokia mai hauna katetarona tehorokia teba'orunakia. Ba beraura robenai tearai rauhubu taina.

Copyright information for `RRO