Luke 24

Iesu 'Ariai Emikiri Mue.

(Mt 28.1-10; Mk 16.1-8; Io 20.1-10)

Hui beraurana kori 'uainai raurani 'amari 'amarinai babi'e muramura timikia namokia teba'orunakia haukia tea'inakia 'ariahana teao. 'Ariahana ikaiabuna piharana aba ehere pare atau'ai teihana. Ia 'ariahana aonai tetoto raninai Iesu Obiapaka hauanina a'i teihana. Weiana paunai tekoroti aokia earo'ari aonai hau rua ekia habuni 'imare 'imarekia beronai herekia tekoroti. Babi'e teta'u ki'a tekuti wairakia 'ano eao, hau rua babi'e tebakainakia tetibaha, “Taba buonai emauri hauna 'ari haukia baiatakiai tutabuna. Ia hanona neia aha'i. Ia aba emikiri mue! Galileai emiaho oho aonai wai ehina benimi 'abina tomoraonana. Etibaha, ‘Maearima Nahuna hanona ki'a haukia imakiai kateutana, matiu ibiri ropo 'ubiai kateahu 'arina haeamona wapu ibaihauna murinai kemikiri mue.’”

Weia ia Iesu ena 'abi teraona tinanakia. 'Ariahanai temue temai raninai taba neiakia ikoikiai i'abana haukia harauhaea hamomo mai harina baika herekiai tehinanakia. 10 Babi'e neiakia Maria Magadala babi'ena, Ioana, Iakobo hinana Maria, mai babi'e baika te'abanakia haukia kipokia pou neiana iuhubeau haukia herekia tehinana. 11 Iamo iuhubeau haukia babi'e ekia 'abi ori 'abaeanai tebaona buonai a'i tebatohana. 12 'A Petero emikiri ebeau eao 'ariahana. Ekuti aona eribana te'apana habunikia mo weia kipokia tenoti 'abaea eihanakia, emue ena itu eao aonai kipona aona earo'ari taba weiana erama hauna paunai.

Iesu Emao Taearanai Ewaira Tina.

(Mk 16.12, 13)

13 Rani weiana hamona aonai Iesu i'abana haukia rua tiao aiara ha atana Emao, aiara weiana mai Ierusalema baiatakia ena homa'a hanona kilometa harauhaea hamomo 'abana. 14 Taearai teka'a aonai taba neiakia ikoikiai terama haukia terarua baiatakiai te'abi 'abi ainakia. 15 Ba terarua te'abi 'abi mai terobahu aonai Iesu kipona emai herekia teka'a oioi. 16 'A maearimana teihana ia a'i te'iobina ia hanona Iesu.

17 Iesu ia ebakainakia etibaha, “Wai torarua ka'amiai taba robana tuahuna?” Terarua tekori 'ororo wairakia mai birabirakia. 18 Ha weiana atana Kaleapa ebakai bakai etibaha, “Ierusalema aonai oi pa'e ikupaiamu mo taba rani murikai terama haukia a'i o'iobinakia?” 19 Ia ebakainakia etibaha, “Aka tabakia?”

Hau rua tetibaha, “Iesu Nasareta hauna pouna. Ia hanona mahabanai hauna, Tirama mai maearima ikoikiai wairakiai ena 'abi mai aka tehiabu wairai.
20 Robe haukia apa'uakia mai aiara haukia apa'uakia ia Roma haukia tebenakia matiu ibiri ropo 'ubinai teahu 'arina. 21 'A ai taraonana ia hanona aika Isaraela hauka kebamaurinaka hauna.

Haeamona taba neiakia terama wapu aihau teore.
22 Babi'e baika baiatamai ai tebata'u ta'u hurinamai. Ia raurani amarinai teao 'ariahana hanona 23 Iesu hauanina a'i tetabu ahina temue temai te'abi aneru teihanakia abomo aneru weiakia ia tehina benakia, ‘Iesu hanona aba emauri mue.’ 24 Ba 'abamai baika teao 'ariahana teihana hanona babi'e te'abi ihobonai mo tetabu ahina, 'a Iesu hauanina a'i teihana.”

25 Iesu ehina benakia etibaha, “Hama ṉa topo'o aiho abomo mahabanai haukia taba tehina haukia ibatohakiai aomi temahari. 26 Keriso ṉa kehaiara aiho 'uai ba ena nuabi aonai ketoto, weiana a'i ṯo'iobina, u?” 27 Iesu hanona Mose mai mahabanai ekia rere rereai ea'i ramana Puka Robena aonai ia kipona 'abina maikoinai hau rua eba'iobinakia.

28 Aiara tiao hauna aba herekiai ba Iesu hanona kekabero ṉa ehoma. 29 'A terarua tebamuena te'abi tetibaha, “Beraura aba kekaihuna abomo aba kerabi, kipokia pahamiaho.” Ba ia ekatoto kipokia katemiaho. 30 Weiana aniani 'ekanai kipokia temiati raninai Iesu ehore parawa ea'ina ebanamona ehobina terarua ebenakia. 31 Ba mahakia teno'a aokia tea weia te'iobina ia hanona Iesu, haeamona wairakiai e'akauma 'abaea. 32 Ia terarua kipokia te'abi tetibaha, “Taearai ehina benaka abomo Puka Robena 'abikia eba'iobinaka raninai matoha iruba aokai eara, uhe?”

33 Terarua beronai temikiri temue Ierusalema teao, i'abana haukia harauhaea hamomo 'abakia kipokia tito'u haukia tetabu ahinakia. 34 Ia hau rua tehina benakia tetibaha, “Obiapaka hanona emikiri toha, Simona herenai ewaira tina.” 35 Weiakia terarua taearai taba erama pouna abomo parawa ehobina aonai aokia ea Iesu te'iobina pouna tehinanakia.

Iesu I'abana Haukia Iesu Teihana.

(Mt 28.16-20; Mk 16.14-18; Io 20.19-23; Ih 1.6-8)

36 'Abi weiakia tehina oho mo aonai Iesu tohana ia baiatakiai ekoroti abomo e'abi etibaha, “Baibua wai heremiai!” 37 Ia ikoikiai teta'ukia mai ubo ea'inakia, teraonana biriua teihana. 38 'A Iesu ehina benakia etibaha, “Ae homa buonai tuta'u mai aomi tikai'au kai'au. 39 Ima'u mai ae'u tomoihanakia tomoa'i hobona'u tomo'iobina'u, Ṉahuna au toha'u pokina auba hanona bitiona mai huriana aha'i ia au hanona mai eu'u.” 40 'Abi weiana ehinana murinai imana mai aena ebaihanakia. 41 Ia teaonamo ki'a baha paunai Iesu a'i tebatoha bahana aokia raona raona ebonu buonai ia ebakainakia etibaha, “Wai taba katoani hauna ha ṉa'a?” 42 Ia maia ha aba eawati hauna hana papana tebena. 43 Weiana ia ea'ina wairakiai eana.

44 Ba Iesu ia ehina benakia etibaha, “Au wai heremiai amiaho oho aonai taba robakia ahu haukia neiakia, Au pou'u tererenakia Mose ena rauhubuai mahabanai haukia ekia rere rereai mai Salamo aonai haukia ikoikiai katetoha.” 45 Weiana aokia ebaeanakia Puka Robena obona kateobo. 46 Haeamona Iesu ia ehina benakia etibaha, “Puka Robenai ṉa terere aihona. Bamauri hauna hanona kehau haiara abomo 'ariai kemikiri mue wapu ibaihaunai. 47 Ia atanai raona kabe mai ki'a ihina haokia poukia kateiroro ainakia Ierusalema ai katea'i ramana keaomo hanopaka ikoikiai aokiai. 48 Wai hanona taba neiakia poukia ibatohakia haumi. 49 Aia'u tomona. Hama'u Auba Robe e'uahi 'uaina hauna au kipo'u kauhuna kemai ahamiai, 'a wai hanona Ierusalema aonai katobai'ima keao mo hiabu 'ubiai kemai hauna katoa'ina.”

Iesu Ea'itaeana Kupa Eao.

(Mk 16.19, 20; Ih 1.9-11)

50 Iesu ia aiara apa'uanai ebakarahinakia teao Betani herena tainai, ba imana ea'i taea banamo ebenakia. 51 Nibanamonakia aonai Tirama ehore herekiai ea'i taeana eaoaina kupa. 52 Ia tekuti aina ba mai aonamokia temue teao Ierusalema. 53 Rani ikoinai teao Marea Robe aonai temiaho Tirama tebanamona.

Copyright information for `RRO