Luke 3

Ioane Ba'uere Robe Hauna Eiroro.

(Mt 3.1-12; Mk 1.1-8; Io 1.19-28)

Tiberio obia 'arana Roma hanopakana eobia aina ihauna harauhaea ima aonai Pontio Pilato hanona Iudea ekia Kabana. Heroda hanona Galilea eobia aina, abomo hatina Pilipo hanona Iturea mai Trakonito eobia ainakia, Lusania hanona Abilene aiarakia eobia ainakia. Robe haukia arakiai haukia Ana mai Kaiafa ekia raniai, Tirama ena 'abi emai Sakaria nahuna Ioane herena hano'akunai. Ioane eao Ioridana ate haiana hanokia ikoikiai aokiai raona kabe 'uere robena eiroro aina ekia ki'a ihina hao paunai. Isaia mahabanai hauna ena pukai ererena 'abana:

“Aia ha hano'akunai neio netibaha,
‘Obiapaka ena taeara
tomoa'i a'i haraina,
ena ka'a 'ekana tomobaberona.
Tataira ikoikiai
katepupu abunakia,
kobio mai oeo ikoikiai
katebaririnakia.
Taeara tebeho haukia katebero,
mai tehiroa hiroa haukia
kateta'eta'e.
Weiana maearima ikoikiai
Tirama ena bamauri kateihana.’”
Isa 40.3-5

Mako tekarahi temai Ioane herena keba'uere robenakia, eiroro benakia etibaha, “'Erau nahukia e, tai ehina benimi opuere nimai hauna herenai katobeau pare? Raona kabe aonai katomiaho buabuami katerama, ia a'i kato'abi ‘Aberahamo hanona aika 'aba'abaka.’ A'i katoraonana aba katonamo. Pokina au wai nahina benimi, Tirama mai ena hiabu pihara neiakiai Aberahamo nahuna kebaramanakia. Wapira hanona aba e'oru matiu pokinai, matiu ikoikiai buabuakia namokia a'i tibaramanakia haukia hanona kate'uinakia, irubai katekapo 'aunakia.”

10 Ba to'u haukia ia tebakaina tetibaha, “Ba ai taba katababaina?” 11 Ioane e'abi etibaha, “Mai ena ibatoto rua hauna 'abana weiana herena aha'i hauna ha kebena, mai ena aniani hauna abomo ua kebabai aiho.” 12 Moni bararo haukia abomo temai keba'uere robenakia tebakai bakai tetibaha, “Ba'iobi haumu e, ai taba katababaina?” 13 Ioane ehina benakia etibaha, “Moni koa'ina raninai ihobonai mo koa'ina, a'i koa'i banaina.” 14 Huari haukia baika abomo tebakai bakai tetibaha, “Ai hanona taba katababaina?” Ioane ehina benakia etibaha, “Aiahuai 'ao 'abi bai'oikiai maearima a'i kato'oinakia ekia moni a'i katoa'i. Aomi namonai arami tohana mo katoa'ina.”

15 Maearima hanona tebai'ima paunai aokia teraona raona Ioane hanona pa'e Keriso. 16 Ioane ikoikiai ehina benakia etibaha, “Au hanona beiai wai naba'uere robenimi, 'a muri'uai nimai hauna ena hiabu au eu'u etara haona, ena tamaka warokia karubunakia abomo here'uai a'i etaina. Ia hanona Auba Robe mai iruba ai keba'uere robenimi. 17 Ena ikomo matiuna hanona imanai, witi ahu 'iti'iti 'ekana kea'ia'i haraina, weiana witi uhokia kebararonakia paraboai kero'anakia, 'a hamarakia hanona a'i ni'ao 'apua irubanai kehuhunakia.”

18 Ioane bairobe 'abikia bo'okiai maearima ehina benakia mai pou namona eiroro aina herekiai.

Heroda Ioane Wapura Itunai Ekaiabuna.

19 Ioane ehore Heroda obia apa'uana erikena, pokina ia hatina atawana Herodia eatawana mai aka ki'a obokia bo'okia ebabai paunai. 20 Heroda ena ki'a weiakia ikoikiai ahakiai ki'a mo ha ebabai muena, Ioane wapura 'ekanai ekaiabuna.

Ioane Iesu Eba'uere Robena.

(Mt 3.13-17; Mk 1.9-11)

21 Maearima ikoikiai eba'uere robenakia raninai, Iesu abomo eba'uere robena. Iesu ena bahuba'ari aonai kupa ekaikau. 22 Weiana Auba Robe rauria hauanina ihobonai eriri ia ahanai. Aia ha kupai emai e'abi etibaha, “Oi hanona Au Naha'u. E'u Raona'au, naonamo aini'o.”

Iesu Ena Rama Kuputorina.

(Mt 1.1-17)

23 Iesu ihauna harau aihau hanona ena aka ea'i ramana. Maearima teraonana ia hanona Iosepa nahuna.

 • Iosepa hamana hanona Heli,
24 
 • hamana Matata, hamana Lebi,
 • hamana Meleki, hamana Ianai,
 • hamana Iosepa,
 • 25 
 • hamana Matatia, hamana Amosa,
 • hamana Nauma, hamana Eseli,
 • hamana Nagai,
 • 26 
 • hamana Mata, hamana Matatia,
 • hamana Semeina, hamana Ioseka,
 • hamana Ioda,
 • 27 
 • hamana Ioanana, hamana Resa,
 • hamana Sorobabela, hamana
 • Salatiele, hamana Neri,
 • 28 
 • hamana Meleki, hamana Adi,
 • hamana Kosama, hamana
 • Elamadama, hamana Ere,
 • 29 
 • hamana Iosua, hamana Eliesere,
 • hamana Iorima, hamana Matata,
 • hamana Lebi,
 • 30 
 • hamana Simeona, hamana Iuda,
 • hamana Iosepa, hamana Ionama,
 • hamana Eliakima,
 • 31 
 • hamana Melea, hamana Mena,
 • hamana Matata, hamana Natana,
 • hamana Davida,
 • 32 
 • hamana Iese, hamana Obeda,
 • hamana Boa, hamana Salamone,
 • hamana Nasona,
 • 33 
 • hamana Aminadab, hamana Admina,
 • hamana Areni, hamana Hesarona,
 • hamana Pare, hamana Iuda,
 • 34 
 • hamana Iakobo, hamana Isako,
 • hamana Aberahamo, hamana Tera,
 • hamana Nahoro,
 • 35 
 • hamana Seruka, hamana Reu,
 • hamana Peleka, hamana Ebere,
 • hamana Sala,
 • 36 
 • hamana Kainana, hamana Apasada,
 • hamana Sema, hamana Noa,
 • hamana Lameka,
 • 37 
 • hamana Metusala, hamana Enoka,
 • hamana Iareta, hamana Mahalale,
 • hamana Kainana,
 • 38  hamana Eno, hamana Seta, hamana Adamu, hamana Tirama.
  Copyright information for `RRO