Luke 4

Satani Iesu Ehobona.

(Mt 4.1-11; Mk 1.12, 13)

Iesu Ioridana atenai emue emai aona Auba Robe ai ebonu weiana Auba ehore ebaka'ana hano'akuna eaoaina, wapu bariabui weia tiaporo ehore ehobona.

Rani weiakiai aniani ha a'i eani 'apuana, puanai ia mare'a e'ari.
Tiaporo ehore ia ehina bena etibaha, “Peoi Tirama Nahuna raninai pihara neiakia pohina benakia pohamai pateao.” Iesu ia ehina bena etibaha, “Aba tererena, ‘maearima hanona pohamai mo a'i kemauri.’”

Tiaporo ehore Iesu ebakara'auna eao hano oeonai rani papana hanopaka aiarakia ikoikiai ebaihana. Tiaporo ia ehina bena etibaha, “Au kahore hiabu mai nuabi neiakia maikoinai kabeni'o, pokina ikoikiai au ima'u ai eutana, haeamona tai nanuatae aina hauna kabena. Weiana oi au kokuti aina'u hanona ikoinai 'eumu.” Iesu ena 'abi ebamuena etibaha, “Aba tererena, ‘Obiapaka oi emu Tirama kokuti aina, iamo kipona ta'arana koa'i.’”

Haeamona ebaka'ana eaoaina Ierusalema marea robe kaipanai ebakori 'auna, ehina bena etibaha, “Peoi Tirama Nahuna hanona neia kipomu morobo ahi. 10 Pokina aba tererena,

‘ia ena aneru kehina benakia
kate'imani'o.
11 Abomo ia imakiai
katea'i taeani'o,
aemu piharai a'i mokaina ta'una.’”
Sal 91.11, 12

12 Iesu ia ehina bena etibaha, “Aba tererena, ‘Obiapaka emu Tirama baihobo 'ekanai a'i kohorotina.’”

13 Tiaporo ena baihobo ikoinai ebaorenakia hanona ia herenai ekapare keaomo rani namona ha kemai.

Iesu Ena Aka Ea'iramana Galileai.

(Mt 4.12-17; Mk 1.14, 15)

14 Iesu Auba Robe ena hiabuai emue eao Galilea weia pouna tehina otaraina hano weiana aiarakia ikoikiai aokiai. 15 Iuda haukia ekia marea aokiai eba'iobinakia, ikoikiai tebanamona.

Nasareta Haukia Iesu Tebaki'ana.

(Mt 13.53-58; Mk 6.1-6)

16 Iesu ena apa'ua aiarana Nasareta eao, ena hoa hoa taina Beraura Robenai Iuda haukia ekia marea aonai etoto, ekoroti Puka ketuabina. 17 Isaia Mahabanai hauna ena puka tebena, weiana puka ekaikauna, ṉa terere aihona 'ekana etabu ahina etuabina etibaha,

18 “Obiapaka Aubana
hanona au aha'uai,
pokina ebatohana'u
pou namona kairoro aina
uraru haukia herekiai.
Euhuna'u kairoro
tebirinakia haukia irubukia
mai maha ki'a haukia kateiha mue,
atetua aonai ṯemiaho haukia
kabakarahinakia,
19 Obiapaka ena maearima
kebamaurinakia
ihauna aba etaina pouna
kairoro aina.”
Isa 61.1, 2

20 Iesu puka ekaiabuna i'imana hauna ebena ba emiati, marea aonai haukia ikoikiai mahakia ia teiha 'ini'inina.

21 Weiana ia ehinabe ramanakia etibaha, “'Abi tona Puka Robenai hauna bariu rani neianai aba etohana.” 22 'Abi namokia pinanai ehinanakia paunai ikoikiai ia tebanamona haeamona teta'u ta'u huri tebakai bakai tetibaha, “Neiana hanona Iosepa nahuna, u?”

23 Iesu ia ehina benakia etibaha, “'Abi tohana wai 'abi ibabatai ha katohinana here'u ai, ‘Toketa haumu e, kipomu mobamaurini'o.’ abomo katohina bena'u katotibaha, ‘Taba taba weia Kaperanauma ai obabai urukia tao'o haukia, neia emu aiara tohanai abomo kobabainakia.’” 24 Ia etibaha, “'Abi tohana au wai nahina benimi, mahabanai hauna ena aiara tohanai hanona a'i katea'i taeana. 25 'Abi tohana au wai nahina benimi, Elia ena raniai wapu babi'ekia bo'okia Isaraelai temiaho, kupa ekaiabuna abara a'i etibo ihau aihau mai nawa 'abaihau arobo rarina 'akina erama hano maikoina. 26 Ba Elia a'i euhuna weiakia ha herena a'i eao, 'a eao Sarepata aiarana Sidono hanonai wapu babi'ena ha herena. 27 Abomo mahabanai hauna Elisa ia ena raniai Isaraela aonai weia hanona morumoru haukia bo'okia, ha aha'i enamo, 'a Suria hauna Namana ikupaiana mo enamo.”

28 Marea aonai maearima ikoikiai 'abi weiakia teo'o raninai teopuere wairai. 29 Temikiri aiarai tetori ahina tebaka'ana teaoaina teaiara oeona ahanai papa'ai katekapo ahina. 30 Ia hanona to'u baiatakia tohanai ekaobo.

Iesu Hau Ha Aonai Auba Ki'a Obona Eu'u Ahina.

(Mk 1.21-28)

31 Eriri eao Galilea aiarana ha Kaperanauma Beraura Robeai maearima eba'iobi ramanakia. 32 Ena ba'iobi 'abikiai teta'u ta'u huri pokina ena 'abi hanona mai hiabuna.

33 Hau ha aonai auba ki'a obona etoto hauna weia marea aonai eio aota ki'a, 34 etibaha, “'Ai, Iesu Nasareta hauna e, taba heremaiai kobabaina? Omai hanona ai koahu 'arinamai? Au a'iobina oi hanona Tirama ena Robe hauna.”

35 Iesu ia ebatana etibaha, “'Uri'urimu. Ia aonai mokarahi.” Ikoikiai wairakiai auba ki'a obona hau weiana eba'eho ki'ana ba ekarahi, a'i ebamani'ana. 36 Maearima ikoinai teta'u ta'u huri, tebaihinabe aina tetibaha, “Neiana hanona ba'iobi tabana? Mai hiabuna haeamona mai taburana auba ki'a obokia nehina benakia hanona tikarahi.” 37 Hano weiana maikoinai Iesu pouna tehina otaraina.

Iesu Simona Rawana Babi'ena Ena Inawa Ebanamona.

(Mt 8.14-17; Mk 1.29-34)

38 Iesu marea ehabona eao Simona ena itu. Simona rawana babi'ena hau hiabu inawana ea'ina, Iesu tenoina kebaraina. 39 Weiana ia babi'e herenai ekoroti hau hiabu inawana erikena, ba inawa epua, beronai babi'e emikiri ta'arakia ea'i.

Iesu Inawa Haeai Haeai Ebanamonakia.

40 Beraura kaihu niaoaina aonai maearima ikoikiai herekiai inawa haeai haeai haukia temai ainakia Iesu herena, imana ha ha ahakiai ehao'au ebamaurinakia. 41 Auba ki'a obokia maearima bo'okia abomo aokiai tekarahi teio tetibaha, “Oi hanona Keriso Tirama Nahuna.” Iesu erikenakia eharabunakia a'i kate'abi pokina te'iobina ia hanona Keriso.

Iesu Iudea Mareakia Aokiai Eiroro.

(Mk 1.35-39)

42 Rani nirerena aonai Iesu ekarahi 'eka 'okona ha eao. Mako ia itabuna teao, tetabu ahina raninai tehina bena herekiai a'i pekaobo. 43 'A Iesu ehina benakia etibaha, “Au hanona Tirama ena obia aiarana pouna kairoro aina aiara haeai haeai herekiai pokina weiana paunai euhuna'u.” 44 Ba Iudea mareakia aokiai eiroro.

Copyright information for `RRO