Luke 5

Iesu I'abana Haukia Bani Eaparinakia.

(Mt 4.18-22; Mk 1.16-20)

Rani ha Iesu Genesareta obu haianai ekoroti hanona mako tekori kakaiarona Tirama ena 'abi aiana kateona. Ia ahi rua obu haianai tetai'au eihanakia, ba'eha haukia tehabonakia poeai ekia re'e teutunakia. Iesu Simona ena ahiai ehe'au, ehina bena papana kekai ahi 'apuana, ia ahi ai emiati ba mako eba'iobinakia.

Iesu ena 'abi eore murinai ia Simona ehina bena, “'Oura hamaeao, re'e kohorenakia maia kobarewa.” Simona ena 'abi ebamuena etibaha, “Poki haumu e, ai rabi maikoina taro 'ari rani taba ha a'i ta'ina, 'a emu 'abi paunai re'e kabaririnakia.” Weiana tebabaina hanona maia bo'ona 'akina tebarewanakia, ekia re'e herekai mo patetapa. 'Abakia baika ahi ha ai haukia tebakonakia katemai katebarainakia, ba temai ahikia rua tebabonunakia herekai mo pateuhu. Simona Petero hoa weiana eihana raninai Iesu aena pokinai ekai pehu e'abi etibaha, “Obiapaka e, au hanona ki'a hau'u, here'u ai a'i komiaho.” Ia mai 'abana kipokia teta'u ta'u huri pokina maia uahomana bo'ona 'akina tebarewanakia buonai, 10 Simona kipokia teba'eha oioi haukia Sebedeo nahuna Iakobo mai Ioane abokiamo teta'u ta'u huri. 'A Iesu Simona ehina bena etibaha, “A'i kota'u. Bariu keaomo waira ranikiai oi hanona maearima koba'eha benakia.” 11 Ekia ahi teberi 'aunakia poeai, taba ikoinai tehabonakia Iesu murinai teka'a.

Iesu Morumoru Hauna Ebanamona.

(Mt 8.1-4; Mk 1.40-45)

12 Iesu emiaho aiara ha aonai hau ha hauna maikoinai emorumoru, ba Iesu eihana raninai e'eho aena pokinai e'umuti enoina e'abi etibaha, “Obiapaka e, ponuatae raninai pobanamona'u.” 13 Iesu imana etiu ahina ea'i 'apuana, ehina bena etibaha, “Nanuatae, monamo.” Beronai morumoru hau weiana ehabona. 14 Ia eharabuna etibaha, “Hau ha haianai a'i ko'abi, ia koao robe hauna herenai keihani'o, mai banamo baibenina Mose e'abi ihobona tabana kobaibeni, ba maearima katebatohana oi aba onamo.” 15 Ia pouna tehina otaraina mai to'u rarikia temai tebararona aiana kateona ekia inawa kebanamonakia. 16 'A Iesu ekaobo hano 'abaeana ha eao ebahuba'ari.

Iesu Mero Hauna Ebanamona.

(Mt 9.1-8; Mk 2.1-12)

17 Rani ha Iesu eba'iobi aonai Parisea haukia mai rauhubu poki haukia baika weia temiati, ia hanona Galilea aiara ikoikiai, Iudea mai Ierusalema aokiai temai. Obiapaka hiabuna hanona Iesu ahanai inawa haukia ebanamonakia. 18 Maearima baika mero hauna ha toto'eai tebuana teaoaina taearana tetabu katetoto aina Iesu wairanai katehorotina. 19 Katetoto aina aonai taeara ha a'i tetabu ahina pokina to'u rarina buonai, ba tekara'au aina teao itu kapenai, kapehene teu kauna mai toto'ena tebaririna Iesu wairanai mako baiatakiai. 20 Iesu ekia a'ikakauma eihana raninai e'abi etibaha, “E'u hau e, emu ki'a aba ihina hao.” 21 Rauhubu poki haukia mai Parisea haukia aokiai teraonaraona tetibaha, “Neiana hanona hau tabana Tirama nia'i ki'ana? Tai ki'a kehina hao, Tirama mo kipona.” 22 'A Iesu ekia raona e'iobina paunai ehina benakia etibaha, “Taba buonai raona nahomakia aomiai turaonanakia? 23 Aeana hauna e'ama'ama kahaihana, emu ki'a aba ihina hao 'ao momikiri moka'a. 24 Ia wai kato'iobina Maearima Nahuna hanopakai mai hiabuna ki'a kehina hao.” Ia mero hauna ehina bena etibaha, “Au oi nahina beni'o, momikiri emu toto'e moa'ina moao emu itu.” 25 Beronai mo wairakiai emikiri ena toto'e ea'i taeana eao ena itu Tirama ebanamona. 26 Ikoikiai teta'u ta'u huri mai Tirama tebanamona, mai ta'ukia te'abi tetibaha, “Bariu taba neiana haeai tohana haihana.”

Iesu Lebi Ena Aka 'Ekanai Eaparina.

(Mt 9.9-13; Mk 2.13-17)

27 Weiana murinai Iesu ekarahi eao moni bararo hauna ha atana Lebi moni a'i 'ekanai emiati eihana, eaparina etibaha, “Muri'uai omai.” 28 Lebi emikiri taba ikoikiai ehabonakia Iesu murinai eka'a.

29 Lebi ena ituai Iesu kero'ona anianina ha ebabaina, weia moni a'i haukia bo'okia mai maearima haeai baika kipokia temiati teaniani haeamo. 30 Parisea haukia mai rauhubu poki haukia tehore i'abana haukia herekiai te'abi hara tae tetibaha, “Taba buonai moni a'i haukia mai ki'a haukia kipokia tuaniani mai ṯoinu inu haeamo?” 31 Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “A'i ṯeinawa haukia hanona toketa hauna a'i titabuna, ia inawa haukia mo toketa hauna titabuna. 32 Au amai hanona bero haukia a'i kaparinakia, ia ki'a haukia kateraona kabe paunai amai.”

Ani Robe Bakai bakaina.

(Mt 9.14-17; Mk 2.18-22)

33 Ia Iesu tehina bena tetibaha, “Ioane i'abana haukia rani bo'okia tiani robe mai tibahuba'ari, Parisea i'abakia haukia abomo ihobona tibabaina, ia oi i'abamu haukia tianiani mai ṯeinuinu.” 34 Iesu ehina benakia etibaha, “Wai turaonana hawainibe mahamaha hauna ena baki haukia kipokia ṯemiaho oioi aonai kateani robe hanona ketaina, u? 35 'A rani kemai aonai hawainibe mahamaha hauna herekiai katea'i parena, rani weiakiai ia hanona kateani robe.”

36 Ia 'abi ibabataiai ehina benakia, “Hau ha habuni maha mahana puana a'i ketapa obona habuni 'ai'aina maranai a'i kehuri abuna pokina habuni mahamahana ketapa obona raninai habuni 'ai'aina mai habuni mahamahana ohi hanona ihakia a'i kateihobo. 37 Hau ha bine beina mahamahana aparu 'ai'ainai a'i kebaharuna, weiana kebabaina raninai bine beina mahamahana kekupu aparu 'ai'aina kebua pa'ana haeamona kekiki oioi mai 'aparu keki'a. 38 'A bine beina mahamahana hanona aparu mahamahanai kebaharuna, ba terarua katenamo. 39 Hau ha bine beina 'ai'aina keinu murinai bine beina mahamahana a'i kenuatae aina pokina ke'abi bine 'ai'aina hanona enamo.”

Copyright information for `RRO