Luke 6

Beraura Robe Obiana.

(Mt 12.1-8; Mk 2.23-28)

Beraura robenai Iesu mai i'abana haukia kipokia witi umana ha aonai tekabanai, i'abana haukia witi buakia te'ini hurinakia imakia aokiai temutunakia teani. Parisea haukia baika te'abi tetibaha, “Wai taba buonai Beraura Robenai a'i katobabaina akana tubabaina?” Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Wai pa'e Davida orina a'i totuabi 'apuana. Ia mai 'abana kipokia mare'a te'ari raninai taba ebabaina? Ia Tirama ena ituai etoto tebarobena parawakia robe haukia ikupaiakia mo kateani haukia ea'inakia eani mai i'abana haukia ebenakia.” Haeamona ehina benakia etibaha, “Maearima Nahuna hanona Beraura Robe obiana.”

Iesu Hau Ha Imana Kobekobena Ebanamona.

(Mt 12.9-14; Mk 3.1-6)

Beraura robe haeai ha ai Iesu Iuda haukia ekia mareai etoto eba'iobi. Hau ha weia imana itipana hanona ekobe kobe. Rauhubu poki haukia mai Parisea haukia ia te'itimana Beraura Robeai kebamauri 'ao, Iesu beho 'ekanai katehorotina taearana tetabu. 'A Iesu ekia raona e'iobina, weiana ima kobe kobe hauna ehina bena etibaha, “Momikiri baiatakiai mokoroti.” Ba emikiri ekoroti. Iesu ehina benakia etibaha, “Au wai nabakainimi, aeana hauna ebero Beraura Robeai kahabanamo 'ao kahabaki'a, kahabamauri 'ao kahaba'ari?” 10 Iesu ikoikiai eiha kakaiaronakia murinai ima kobe hauna ehina bena etibaha, “Imamu motiu berona.” Ia ebabaina hanona imana ebero mue. 11 'A ia hanona aokia teopuere ki'a, kipokia teroba ahu Iesu herenai taba katebabaina.

Iesu Iuhubeau Haukia Harauhaea Rua Etina'anakia.

(Mt 10.1-4; Mk 3.13-19)

12 Rani weianai Iesu oeoai ekara'au kebahuba'ari, rabi maikoina ebahuba'ari Tirama herenai. 13 Aba rani nimaiaina aonai ia i'abana haukia eaparinakia temai, baiatakiai harau haea rua ea'i taeanakia ata ebenakia iuhubeau haukia. 14 Ia hanona Simona atana eaparina Petero mai hatina Anderea ohi, Iakobo mai Ioane ohi, Pilipo mai Batolomeo ohi, 15 Mataio, Toma, Alepeo nahuna Iakobo, mai Simona teaparina Selote hauna ohi, 16 Iakobo nahuna Iuda mai Isakariote hauna Iuda ia hinahinana kehina hauna.

Iesu Mako Eiroro aina Mai Inawa Haukia Ebanamonakia.

(Mt 4.23-25)

17 Iesu i'abana haukia kipokia oeoai teriri hano beronai tekoroti. I'abana haukia to'una rarina weia mai maearima bo'ona 'akina Iudea hanona 'ekakia ikoikiai Ierusalema ai Turo mai Sidono poe hanokia ikoikiai temai, 18 aiana kateona mai ekia inawa katenamo. Auba ki'a obokia tebaro 'arinakia haukia abomo temai ebanamonakia. 19 To'u maikoina tebahobona katea'i 'apuana pokina hiabu ia aonai ekarahi ikoikiai ebamaurinakia.

Maearima Tabakia Haukia Tenamo.

(Mt 5.1-12)

20 Iesu i'abana haukia eihanakia ena 'abi ea'i ramana etibaha,

“Wai ṯouraru haumi tonamo,
pokina Tirama ena obia aiarana
hanona wai 'eumi.
21 Wai bariu tumare'a haumi tonamo,
pokina wai hanona
nuami katebonu.
Wai bariu tuhai haumi tonamo,
pokina wai katoiriri.
22 Maearima Nahuna paunai
maearima ti'oatanimi,
hoami tihorena,
ti'abi ki'a heremiai,
atami tia'i ki'anakia raninai
wai hanona tonamo.
23 Rani weianai aomi katenamo katorobo katoaonamo wairai, pokina kupai arami rarina 'akina. Weiana ihobona tohanai 'aba'abakia ua tebabai aiho mahabanai haukia herekiai.

24 “'A bariu tuobia haumi heremiai
hanona keki'a ki'a baha,
pokina emi namo maikoinai
aba toa'ina.
25 Bariu tuani 'ari haumi heremiai
hanona keki'a ki'a baha,
pokina wai katomare'a.
Bariu ṯoiriri haumi heremiai
hanona keki'a ki'a baha,
pokina aomi katehaiara
mai katohai.
26 Maearima ikoikiai atami
tibanamona raninai heremiai
hanona keki'a ki'a baha,
pokina 'aba'abakia babai ihobona
tohana tebabaina mahabanai
bai'oi haukia herekiai.

Emi 'Ou Haukia Katoraona'au Ainakia.

(Mt 5.38-48; 7.12a)

27 “Iamo aia'u tuona haumi nahina benimi. Emi 'ou haukia katoraona'au ainakia, weiakia 'arimi a'i ti'ari haukia herekiai katobabai harai. 28 Weiakia ṯeururu heremiai haukia katoba namonakia, tibabai ki'a heremiai haukia ahakiai katobahuba'ari. 29 Hau ha mekemu kebo'ana raninai, koke'e banai abirana abomo kobena. Mai hau ha emu kota kea'i parena raninai, emu habuni ibatoto a'i koubo aina. 30 Maearima heremuai taba tinoiai haukia kobenakia, mai hau ha emu taba ha ea'ina rea imue aina robana a'i koahuna. 31 Wai emi nuatae maearima ua patebabai aiho heremiai, wai abomo ua katobabai aiho maearima herekiai.

32 “Weiakia tiraona'au ainimi haukia mo katoraona'au ainakia hanona ena namo taba wai heremiai? Aka ki'a haukia abomo tiraona'au ainakia haukia ua tiraona'auai aihonakia. 33 Weiakia heremiai tibabai harai haukia herekiai mo tubabai harai hanona ena namo taba? Aka ki'a haukia abomo ua tibabai aiho. 34 Weiakia taba katebamue haukia mo tubenakia hanona ena namo taba wai heremiai? Aka ki'a haukia abomo aka ki'a haukia tibenakia weiana 'arakia katebamue. 35 'A emi 'ou haukia katoraona'au ainakia, mai katobabai harai herekiai, mai katobaibeni tabakia 'arakia ibamuekia a'i katoraonanakia. Weiana 'arami apa'uana katoa'ina, mai wai hanona 'ubi toha tohana Tirama nahunai katoao, pokina Ia hanona a'i tibanamona haukia mai ki'a haukia abokiamo eaoko'o ainakia. 36 Aoko'o akakia katobabai Hamami 'abana, Ia hanona mai ena aoko'o.

Oi Hau Ha Ena Ki'a Robana A'i Koahuna.

(Mt 7.1-5)

37 “'Abami a'i katoba bakainakia ba Tirama abomo wai a'i mebabakainimi, 'abami a'i katobaki'anakia ba Tirama abomo wai a'i mebaki'animi, 'abami ekia ki'a katohina hao ba Tirama abomo wai emi ki'a kehina hao. 38 Katobaibeni 'abami herekiai ba Tirama abomo kebenimi, ihobona taba ha kebonu 'auna 'abana kehao 'inina keahu 'inina kekiki oioi, ua kebeni aihonimi. Pokina tobaibeni ihobonai Tirama abomo wai kebeni muenimi.”

39 Iesu 'abi ibabatai neiana ehina benakia etibaha, “Maha 'iau hauna ha kehore maha 'iau hauna ha a'i kebaka'ana, weiana kebabaina raninai terarua 'uri aonai katetoa. 40 Marere miorina ha ena ba'iobi hauna a'i ketara haona, 'a marere miorikia ekia marere katebaore haraina hanona ba'iobi hauna kipokia kateihobo.

41 “Taba buonai matiu nabunabuna weiana 'abamu mahana aonai noihana, 'a arako'o rarina oi mahamu aonai hauna a'i nuraonana. 42 Oi kipomu mahamu aonai arako'o rarina weiana a'i noihana raninai, aea homanai uaho'abamu kohina bena, ‘Uaho'aba'u e, mahamu aonai matiu nabunabuna ma'i ahina.’ Bahaorea haumu e, mahamu aonai arako'o rarina moa'i ahi 'uaina, murinai uaho'abamu mahana aonai matiu nabunabuna koiha haraina koa'i ahina.”

Matiu Ha Ha Buabuakiai Kaha'iobina.

(Mt 7.16-20; 12.33-35)

43 “Weiana matiu namona buabua ki'a obona a'i kebaramana, abomo matiu ki'a obona buabua namona a'i kebaramana. 44 Pokina matiu haha buabuakiai 'iobi nirama, weiana maearima 'ini boaboai ororo a'i ṯebubu obona, haeamona awa 'ini'iniai 'aruhi a'i tia'ina. 45 Hau namona ehore aonai taba namokia ebararo 'ekanai taba namokia nitara'au, hau ki'a obona ehore aonai ki'a tabakia ebararo 'ekanai ki'a tabakia nitara'au. Pokina aonai taba ebonu hauna pinanai nehinana.

Itu Bakori Haukia Rua.

(Mt 7.24-27)

46 “Wai taba buonai tuaparina'u, ‘Obiapaka e, Obiapaka e,’ ia e'u 'abi a'i tua'i taeana. 47 Maearima here'u timai mai e'u 'abi aiana tiona mai akana tibabaina haukia kabaihanimi ia hanona aea homakia. 48 Ia hanona matoha hau ha itu ebabaina, 'uri ehabi 'ourana pihara ahanai hoboro ebakorinakia, tou ekarahi raninai itu etorina 'a itu a'i ebaibiuna, pokina itu hanona ebakori harai ki'a bahana. 49 Iamo aia eona akana a'i ebabaina hauna ihobona matoha hau ha itu 'ano ahanai ebakorina hoborona aha'i, tou ekarahi itu etouna, beronai mo itu epobu, itu epobu hanona earu otaraina.”

Copyright information for `RRO