Luke 7

Iesu Roma Huari Poki Hauna Ena Aka Hauna Ena Inawa Ebanamona.

(Mt 8.5-13)

Iesu ena 'abi ikoinai ehina orenakia maearima herekiai murinai ekatoto Kaperanauma. Roma huari poki hauna ha weia ena ta'ara'i hauna 'arina e'ari ki'a baha hauna hanona einawa ki'a aba ke'ari. Ia Iesu pouna eona raninai Iuda haukia apa'uakia baika euhunakia katenoina kemai ena ta'ara'i hauna kebamaurina. Temai Iesu herena raninai tenoi hao noi haona tetibaha, “Hau neiana pobaraina hanona penamo. Pokina ia eka itubu niraona'au aina, ia ehore marea ebakorina 'eumai.” Weiana Iesu kipokia teao, bariu Iesu itu ebarina aonai huari poki hauna ena hau euhunakia Iesu tehina bena tetibaha, “Obiapaka e, a'i koaro'ari, pokina au a'i anamo komai e'u ituai kototo. Ua buonai kawahi heremu abomo a'i etaina. Weiana au hanona hau ha ena hiabu ba'anai, mai huari haukia abomo au ba'a'uai. Au hau neiana ha nahina bena moao hanona ia niao, 'abana nahina bena omai hanona ia nimai. E'u ta'ara'i hauna nahina bena neiana mobabaina hanona ia nibabaina.”

Iesu aia weiana eona raninai eta'u ta'u huri, ekabe to'u murinai haukia ehina benakia, “Au wai nahina benimi, Isaraela aonai a'ikakauma nahomana ha a'i atabu ahina.” 10 Weiakia euhunakia haukia temue teao itu raninai, ta'ara'i hauna aba enamo tetabu ahina.

Iesu Wapu Nahuna 'Ariai Ebamikirina.

11 Rani papana eao murinai Iesu eao aiara ha atana Nain, i'abana haukia mai mako ia kipokia teao. 12 Aiara pa'abina aba tibarina aonai, 'ari hauna ha tebua ahina weiana hanona wapu ha nahuna hamo hamona, aiara haukia bo'okia wapu te'abana. 13 Obiapaka wapu eihana raninai eaoko'o aina, weiana ehina bena etibaha, “A'i kohai.” 14 Ia eka'a ha ha eao ko'o ea'i 'apuana, ba ko'o tebuana haukia tekoroti. Iesu e'abi etibaha, “Hau aruaruna e, au nahina beni'o, momikiri.” 15 E'ari hauna emikiri emiati e'abi'abi, Iesu miori hinana ebeni muena. 16 Ikoikiai teta'u wairai, weiana Tirama tebanamona tetibaha, “Mahabanai apa'uana ha baiatakai ewaira tina.” Haeamona tetibaha, “Tirama aba emai ena maearima herekia.” 17 Iesu pouna neiana Iudea 'eka maikoina mai herena hanokia ikoikiai aokiai tehina otaraina.

Ioane I'abana Haukia Rua Euhunakia Iesu Herena Teao.

(Mt 11.2-19)

18 Ioane i'abana haukia 'abi neiakia ikoikia tehinanakia ia herenai. 19 I'abana haukia rua eaparinakia euhunakia Obiapaka katebakaina katetibaha, “Kemai hauna hanona oi, 'ao haeai ha kata'imana?” 20 Temai Iesu herena raninai tehina bena tetibaha, “Ba'uere Robe hauna Ioane euhunamai heremu katabakaini'o, ‘Kemai hauna hanona oi, 'ao haeai ha kata'ima?’”

21 Rani weianai Iesu hanona maearima bo'ona 'akina ekia inawa, hau haiara mai auba ki'a obokia aokiai haukia ebanamonakia, abomo maha 'iau haukia bo'ona mahakia ebano'a. 22 Iesu terarua ekia 'abi ebamuena etibaha, “Tomoao, taba toiha mai urukia to'o haukia Ioane katohina bena. Maha 'iau haukia aba ṯeihaiha, 'ome'ome haukia aba tika'a, morumoru haukia aba teta'e ta'e, haia po'o haukia aia aba tiona, 'ari haukia aba ṯemikiri timauri mauri, abomo uraru haukia herekiai pou namona nairoro aina.” 23 Haeamona e'abi etibaha, “Aona a'i nikai'au kai'au here'uai hauna hanona enamo.”

Iesu Ioane Pouna Ehinana.

24 Ioane euhunakia haukia temue murinai, Iesu haeamona to'u haukia herekiai Ioane pouna ehinana etibaha, “Toao hano 'akunai hanona taba katoihana? Baura kopura eabunakia katoihanakia, u? 25 Aha'i raninai taba katoihana buonai toao weia? Hau ha habuni 'arana rarina ebatotona katoihana, u? Weiakia habuni namoabukia tibatotonakia mai ekia obia tabakia tebo'o haukia hanona obia arana hauna ena ituai katotabu ahinakia. 26 Taba katoihana buonai toao weia? Mahabanai hauna ha, u? 'E, 'abi tohana, au wai nahina benimi, neiana hauna ehore mahabanai haukia bo'ona etara haonakia. 27 Weiana hauna pouna Puka Robenai tererena,

‘E'u iuhubeau hauna
kauhuna ke'uai,
emu taeara kea'ia'i
harai 'uaina.’
Mal 3.1

28 Au wai nahina benimi. Babi'e nuakiai terama haukia ikoikiai baiatakiai ha Ioane a'i etara haona. Ia Tirama ena obia aiarana aonai eko'i ko'i ki'a baha hauna mo Ioane etara haona.”

29 Maearima ikoinai abomo moni bararo haukia Iesu ena 'abi 'uruna teona raninai Tirama ena taeara berona tebatohana, pokina ia hanona Ioane eba'uere robenakia. 30 'A Parisea haukia mai rauhubu poki haukia Ioane ena ba'uere robe a'i tenuatae aina buonai Tirama ena nuatae 'eukiai hauna tebaoao aina.

31 Iesu haeamona e'abi etibaha, “Uru neiana maearimakia hanona tabai kababatainakia? Ia hanona tabai kabaihobonakia? 32 Ia hanona matoha miori papakia aiara ibuanai ṯemiati 'abakia tiaparinakia ṯetibaha, ‘Ai pihi ṯaubainakia, ia wai a'i ṯoewa, 'ari huikia ṯa'i, ia wai a'i tuhai.’ 33 Pokina ba'uere robe hauna Ioane emai raninai a'i eaniani mai bine beina a'i einu, ba wai to'abi totibaha, ‘Ia aonai auba ki'a obona ha nemiaho.’ 34 Maearima Nahuna emai nianiani mai neinuinu hanona wai tu'abi ṯotibaha, ‘Aniani ki'a mai inuinu ki'a hauna abomo moni bararo haukia mai aka ki'a haukia ekia hau.’ 35 'A Tirama ena aobero hanona katea'i taeana haukia herekiai ena bero kewaira tina.”

Babi'e Ha Tehoro Timina 'Orimonai Iesu Eheina.

36 Parisea hauna ha Iesu enuatae aina ena ituai kateaniani haeamo, ba Iesu eao ituai etoto aniani 'ekanai emiati. 37 Aiara weiana aonai aka ki'a babi'ena ha, Iesu Parisea hauna ena ituai kateaniani pouna eona raninai, ia pihara kabapuna aonai muramura timina 'orimona hauna emaiaina. 38 Eao Iesu murinai aena pokinai ekoroti ehai ba mahana beikiai aena ebabeinakia, buinai eba'ororonakia abomo epaunakia, muramura timina 'orimona eheina ahakiai.

39 Parisea hauna weiana Iesu eaparina hauna babi'e ena babai eihana raninai, kipona aonai eraonana etibaha, “Neiana mahabanai hauna tohana raninai, ia aba pe'iobina, babi'e tabana ia nia'i 'apuana, pokina ia hanona ki'a babi'ena.”

40 Iesu ehore ehina bena etibaha, “Simona e, au 'abi ha oi heremu ai, kahinana.” Ia etibaha, “Ba'iobi haumu e, mo'abi.” 41 Iesu e'abi etibaha, “Hau rua moni baibeni hauna ha herenai moni tea'inakia, hamona hanona kina hinabu ima
(41) Helene moninai Denari hinabu ima. Denari hamona hanona aka hauna wapu hamona 'arana.
ea'ina, ha hanona kina imabui ea'ina.
42 Ara katehore a'i etainakia buonai terarua moni katemue ainakia haukia ekakinakia, ba aeana hauna ia 'arina ke'ari ki'a baha?”

43 Simona e'abi etibaha, “Naraonana, pa'e weiana ena a'i 'uai apa'uana ekakina hauna.” Iesu ia ehina bena etibaha, “Aba o'abi harai.”

44 Iesu ekabe babi'e eihana, ba Simona ehina bena, “Babi'e neiana noihana? Au amai emu ituai atoto hanona ae'u beikia a'i obaibeni. 'A ia hanona mahana beikiai ae'u eutunakia abomo buinai eba'ororonakia. 45 Oi a'i opauna'u, 'a babi'e neiana akatoto ramana raninai ae'u ipaukiai a'i e'oro 'apua. 46 Oi ara'u tehoroai a'i oheina, 'a ia tehoro timina 'orimonai ae'u eheinakia. 47 Ua buonai nahina beni'o, ena ki'a bo'ona 'akina haukia aba ihina hao, pokina ena raona'au eapa'ua paunai, ia tai ena raona'au papana hauna hanona ena ki'a papana ihina hao.” 48 Ba Iesu babi'e ehina bena etibaha, “Emu ki'a aba ihina hao.” 49 Aniani 'ekanai temiati haukia kipokia baiatakiai te'abi'abi tetibaha, “Neiana hanona tai, ba ki'a abomo nehina hao.” 50 Iesu babi'e ehina bena etibaha, “Emu a'ikakauma ehore ebamaurini'o, mai baibuamu moao.”

Copyright information for `RRO