Luke 8

Babi'e Baika Iesu Murinai Teka'a.

Neiana murinai rani a'i ehoma'a Iesu eao aiara apa'uakia mai papakia aokiai Tirama ena obia aiarana pouna namona eiroro aina. I'abana haukia harauhaea rua hanona te'abana kipokia teao, mai babi'e baika abomo, auba ki'a obokia 'eukiai eu'u ahinakia mai hau haiarai ebanamonakia babi'ekia, ha Maria Magadala babi'ena aonai auba ki'aobokia 'abaihau hamomo eba karahinakia babi'ena, ha Ioanna, atawana Kusa hanona Heroda obia arana ena itu kohukia nipoki ainakia hauna, mai Susanna, mai babi'e bo'okia baika. Babi'e neiakia kipokia ekia tabai Iesu mai i'abana haukia tebarainakia.

'Abi Ibabataina Biraura Hauna Ena Uho Ebatonakia.

(Mt 13.1-9; Mk 4.1-9)

Maearima bo'ona aiara ha ha ai temai Iesu herenai to'u rarina tebabaina aonai Iesu 'abi ibabatai neiana ehinana etibaha, “Biraura hauna ha eao ena uho kebatonakia. Ekapo kapo otarainakia aonai baika taearai te'eho, ba maearima ahakia tehe'au haeamona ubi roborobokia teani orenakia. Uho baika bohu ahanai te'eho, te'omu ia tepaea pokina hano a'i emapu mapu. Uho baika awa 'ini'inikia aokiai te'eho, awa 'ini'inikia kipokia te'omu haeamo ba tetara tara abunakia. Uho baika hano namonai te'eho, te'omu harai tebua'a buakia hinabu ha ha 'abana.” Iesu ena 'abi puanai e'abi aota etibaha, “Mai haiana hauna hanona ke'iobina.”

'Abi Ibabatai Ena Poki.

(Mt 13.10-17; Mk 4.10-12)

I'abana haukia Iesu tebakaina 'abi ibabatai neiana anina taba. 10 Ia e'abi etibaha, “Tirama ena obia aiarana 'iobikia bunikia hanona aba wai ebenimi, ia baika herekiai hanona 'abi ibabataiai nahina benakia, weiana,

‘kateihana mo ia a'i kateiha
tinana aia kateona ia obona
a'i kateobo.’
Isa 6.9

Iesu 'Abi Ibabataina Anina Ehinana.

(Mt 13.18-23; Mk 4.13-20)

11 “'Abi ibabatai anina neiana. Uho hanona Tirama ena 'abi. 12 Uho taearai te'eho haukia hanona weiakia, aia tiona ia tiaporo nimai 'abi aokiai nia'i parena pokina a'i teme a'ikakauma mai a'i tememauri ta'una. 13 Uho weiakia bohu ahanai te'eho haukia hanona weiakia, aia tiona raninai 'abi tia'ina mai aonamokia, iamo ramukia aha'i rani papana mo tia'ikakauma ba baihobo nimai raninai ti'eho. 14 Uho weiakia awa 'ini'inikia aokiai te'eho haukia hanona weiakia, aia tiona ia mauri neiana ena ao aro'ari ena obia tabakia mai ena aonamo tabakiai aokia nikaiabunakia ba buabuakia ṯepure. 15 'A uho weiakia hano namonai te'eho haukia hanona weiakia, aokia beronai mai namonai 'abi uruna tiona tia'i 'inina tibakiro niao mo buabuakia tibarama.”

Ramepa 'Ekana Tohanai Kohao'auna.

(Mk 4.21-25)

16 Iesu haeamona ehina benakia etibaha, “Hau ha ramepa niba'arana raninai uro aonai a'i nibahu abuna 'ao parua itarana ba'anai a'i nikai tina 'a ia ramepa ihao'auna 'ekanai nihao 'auna ba weiakia katetoto haukia hanona ea kateihana. 17 Taba ikoinai tehore buni haukia hanona katekarahi mahanai, taba ikoinai tebahu abu haukia hanona eai katebawaira tinanakia.

18 Aia aea nuo aihona hanona ko'ima haraina, pokina mai 'euna hauna hanona ahanai baika Tirama kehore 'auna kebena, ia 'euna aha'i hauna hanona herenai papana nemiaho niraonana 'euna hauna abomo kea'i obona.”

Iesu Hinana Mai Uaho'abana.

(Mt 12.46-50; Mk 3.31-35)

19 Ba Iesu hinana mai hatina temai kateihana iamo a'i etainakia pokina to'u rarina paunai. 20 Hau ha Iesu ehina bena etibaha, “Oi hinamu mai hatimu mahanai tekoroti ṯenuatae kateihani'o.” 21 Ba ena 'abi ebamuena etibaha, “Neiakia Tirama ena 'abi aiana tiona mai akana tibabaina haukia hanona au hina'u mai hati'u.”

Iesu Rani Mai Roio Eba'omatanakia.

(Mt 8.23-27; Mk 4.35-41)

22 Rani ha Iesu i'abana haukia kipokia ahi ai tehe'au ba ehina benakia etibaha, “Aika hamaeao obu abirana.” Ba tebeau ahi. 23 Tebeau oho aonai, Iesu hanona enoti eparua 'ari. Ba kou rarina obu aonai eabu 'au, bei ahi aonai teraku uta hereka 'akinai pateuhu. 24 I'abana haukia teao Iesu tebaona tetibaha, “Poki haumu e, poki haumu e, aika aba kahatono 'ari.” Ba ia emikiri baura mai roio erikenakia, baura e'oro roio e'omata. 25 Ba i'abana haukia ehina benakia etibaha, “Emi a'ikakauma ae'e?” Ia teta'u ta'u huri abomo teta'u ki'a kipokia baiatakiai tebakai bakai tetibaha, “Neiana hanona hau tabana, baura mai roio ehina benakia hanona aiana tika'aina.”

Iesu Hau Ha Aonai Auba Ki'a Obokia Eu'u Ahinakia.

(Mt 8.28-34; Mk 5.1-20)

26 Iesu i'abana haukia kipokia ahiai tebeau banai teao Gerasene hanonai weiana hanona Galilea obu abiranai. 27 Iesu ekara'au poeai raninai, aiarai hau ha aonai auba ki'a obokia temiaho hauna emai tebaitabu ahi. Aba wa'i baha 'akinai habuni ha'i ebatotona haeamona ituai a'i emiaho, ia 'ari ahanai emiaho. 28 Ia Iesu eihana raninai eio ki'a haeamona e'eho aena pokinai eio aota ki'a etibaha, “Iesu 'ubi tohanai Tiramana Nahuna e, taba nonuatae aina here'uai kobabaina. Nanoini'o puma a'i kobena'u.” 29 Pokina Iesu auba ki'a obokia aba ehina benakia hau weiana aonai katekarahi. Rani bo'okia auba ki'a obokia tehaburi abuna, maearima tehore imana aena tabiriai tebirinakia te'ima haraina iamo tabiri eba mohunakia haeamona auba ki'a obokia tebabeau totona hano 'akunai.

30 Iesu ia ebakaina etibaha, “Atamu tai?” Ia etibaha, “Ata'u hanona Mako.” Pokina auba ki'a obokia bo'ona 'akina aonai temiaho. 31 Ia auba ki'a obokia Iesu tenoina a'i keuhunakia a'i kateao 'uri 'ourana aena aha'i hauna aonai.

32 Aiporo to'una ha weia teba korinakia oeo mekenai teaniani, ba auba ki'a obokia Iesu tenoina keuhunakia kateao aiporo aokiai katetoto buonai euhunakia teao. 33 Ba auba ki'a obokia hau weiana aonai tekarahi teao aiporo aokiai tetoto, aiporo to'una tebeau riri papa'ai terobo ahi, 'obu aonai tetono 'ari.

34 Aiporo bakori haukia taba weiana erama teihana raninai tebeau 'akauma aiarai mai umai pou neiana tehinana. 35 Maearima teao taba erama hauna kateihana Iesu herenai tekara'au raninai, hau weiana aonai auba ki'a obokia tekarahi hauna Iesu aena pokinai emiati habuni ebatotona abomo aona aba ebero teihana ba ikoikiai teta'u ki'a. 36 Weiakia teihana haukia maearima herekiai hau weiana aonai auba ki'a obokia tetoto hauna aea enamo aiho hauna pouna tehinana. 37 Gerasene maearimakia ikoikiai Iesu tenoina hano weianai kekapare pokina teta'u ki'a. Weiana ia ahiai ehe'au kemue. 38 Hau weiana aonai auba ki'a obokia tekarahi hauna Iesu enoina pe'abana, ia Iesu ehore ebamuena ehina bena etibaha, 39 “Komue emu aiara, Tirama taba ebabaina heremuai hauna pouna kohinana.” Ua buonai hau weiana eao aiara maikoinai aokiai Iesu taba ebabaina herenai hauna pouna ehinana.

Iairo Nahuna Mai Babi'e Ha Iesu Ena Habuni Ea'i 'Apuana Hauna.

(Mt 9.18-26; Mk 5.21-43)

40 Iesu emue raninai, to'u haukia tehore tea'i taeana pokina ikoikiai ia te'imana. 41 Weiana hau ha atana Iairo marea poki hauna ha emai Iesu aena pokinai ekuti enoina kateao ena itu. 42 Pokina nahuna uahona hamo hamonamo ihauna harauhaea rua hanona aba ke'ari.

Iesu niao oho aonai to'u rarina aonai eka'a.
43 Ba babi'e ha weia, ia hanona babi'e ekia inawa ea'ina aba ihau harauhaea rua, muramura haukia herekiai ena kohu ebaorenakia, hau ha ia a'i ebanamona. 44 Ia Iesu murinai ekataeana eao ena habuni puana ea'i 'apuana, beronai mo ena inawa e'oro. 45 Iesu ebakai bakai etibaha, “Tai ea'i 'apuana'u?” Ikoikiai tebuniai aonai Petero e'abi etibaha, “Poki haumu e, maearima tekori abuni'o abomo tetuani'o.” 46 'A Iesu e'abi etibaha, “Hau ha ea'i 'apuana'u pokina a'iobina hiabu hau'uai hauna aba ekarahi.” 47 Weiana babi'e e'iobina kepihi taearana aha'i ba eao mai 'ururu 'ururuna e'eho Iesu aena pokinai, taba buonai ea'i 'apuana abomo aea enamo aiho pouna maearima ikoikiai wairakiai ehinana. 48 Ba Iesu babi'e weiana ehina bena etibaha, “Naha'u e, emu a'ikakauma ehore aba ebanamoni'o mai baibuamu moao.”

49 Iesu ni'abi ohomo aonai hau ha Iairo ena ituai emai Iairo ehina bena etibaha, “Nahumu aba e'ari. Ba'iobi hauna a'i mobaro 'ari 'abaeana.” 50 Iesu aia weiana eona ba Iairo ehina bena etibaha, “A'i kota'u, koa'ikakaumana'u. Nahumu hanona kenamo.” 51 Iesu Iairo ena ituai ekara'au raninai maearima ikoikiai ebamuenakia, ia Petero, Iakobo, mai Ioane mai uaho hamana hinana mo te'abana tetoto. 52 Weia hanona maearima ikoikiai uaho tihai aina mai tiaoko'o aina. Iesu e'abi etibaha, “Hai tomobapuana, uaho hanona a'i e'ari, ia niparua.” 53 Maearima Iesu teiriri aina, te'iobina uaho hanona aba e'ari toha. 54 Iesu uaho imanai ea'i eaparina etibaha, “Naha'u e, momikiri.” 55 Uaho aubana emue beronai emikiri, ba Iesu ehina benakia taba ha katebena keana. 56 Uaho hamana mai hinana teta'u ta'u huri, 'a Iesu ehara abunakia taba erama hauna hanona tai ha haianai a'i kate'abi.

Copyright information for `RRO