Luke 9

Iesu I'abana Harau Haea Rua Euhunakia Kateiroro.

(Mt 10.5-15; Mk 6.7-13)

Iesu ehore i'abana haukia harau haea rua eaparinakia, ebato'unakia, tabura mai hiabu ebenakia paipai ki'a obokia ikoikiai kateu'u ahinakia mai inawa haeai haeai kateba maurinakia, ba euhunakia Tirama ena obia aiarana pouna kateiroro aina abomo inawa haukia kateba namonakia. Ehina benakia, etibaha “Emi harima ai taba ha a'i katoa'ina, ikai'ini aha'i, mahoa aha'i, aniani aha'i, moni aha'i, abomo emi ibatoto ibaruakia a'i katoa'inakia. Itu tabanai katokara'au raninai weiamo katomiaho keaomo aiara weiana katohabona. Ba maearima a'i katea'i taeanimi raninai 'apumi apurorokia katoahuahu obo ba ekia aiara katohabona ia irobekia 'abinai keao.” Ba i'abana haukia temikiri teao aiara haha aokiai pou namona teiroro aina abomo maearima tebamaurinakia.

Heroda Ena Nuatae Ke'iobi Haraina Iesu Hanona Tai.

(Mt 14.1-12; Mk 6.14-29)

Heroda Obia hauna taba ikoinai Iesu ebabai poukia eo'o raninai aona earo'ari, pokina baika tehina bena ba'uere robe hauna Ioane aba 'ariai emikiri mue. Baika tetibaha Elia aba ewaira tina, haeamona baika tetibaha mahabanai hauna 'ai'aina ha bariu emikiri mue. Ia Heroda etibaha, “Ioane 'akona aba akabe hurina, 'a 'uruna ṉaona aka ṉahomakia nibabai hauna hanona tai?” Ba ena nuatae hanona keihana.

Iesu Taha Ima (5,000) Ebanianinakia.

(Mt 14.13-21; Mk 6.30-44; Io 6.1-14)

10 Iuhubeau haukia temue Iesu herena taba taba tebabai haukia ia wairanai tehinanakia. Weiana ia ehore ebaka'a obonakia ia kipokia teao aiara ha atana Betesaida ai. 11 Ia maearima te'iobina Iesu aba weia hanona ikoikiai ia murinai teao. Ea'i taeanakia, Tirama ena obia aiarana 'abina ehinana abomo mauri tenuatae haukia ebamaurinakia. 12 Beraura aba erabirabi i'abana haukia harau haea rua temai herena tehina bena tetibaha, “Maearima neiakia mouhunakia, temera'a temeao aiara 'ao uma herekai haukia weia katemiaho kipokia ekia aniani katetabu pokina 'eka neiana hanona hano'akuna.” 13 Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Wai taba ha tomobenakia temeani.” Ia tetibaha, “Ai heremaiai ṯemiaho haukia hanona parawa ima maia rua mo, konuatae kataeao aniani katakawanakia maearima neiakia 'eukia, 'u?” 14 Hau 'abaeana hanona ikoinai taha ima (5,000) 'abana.

Iesu i'abana haukia ehina benakia etibaha, “Maearima neiakia haukia imabui imabui katoba miatinakia.”
15 Ehinana hauna ihobonai i'abana haukia tebabaina ba maearima ikoikiai temiati. 16 Iesu ehore parawa ima mai maia rua ea'inakia ea'a taea kupa eihana ebanamona murinai ehobi 'iti'itinakia. Ba i'abana haukia ebenakia katekaitinakia maearima wairakiai. 17 Weiana ikoikiai teaniani eao teani 'ari, i'abana haukia aniani harikia pohea harauhaea rua tebabonunakia.

Petero Iesu Ehina Pouna Ia Hanona Keriso.

(Mt 16.13-19; Mk 8.27-29)

18 Rani ha Iesu kipona ebahuba'ari, i'abana haukia hanona ia herenai temiaho ebakainakia etibaha, “Maearima au aha'uai taba ṉa tihoma?” 19 Ia ena 'abi tebamuena tetibaha, “Baika ti'abi Ioane Ba'uere robe hauna, baika ti'abi Elia, baika ti'abi mahabanai hauna ha aba 'uainai e'ari hauna bariu emauri mue.” 20 Ebakainakia, “Ia wai hanona taba ṉa tuhoma? Au hanona tai?” Petero ena 'abi ebamuena etibaha, “Oi hanona Keriso Tirama euhuni'o haumu.”

Iesu Ena 'Ari Pouna Ehinana.

(Mt 16.20-28; Mk 8.30—9.1)

21 Ia ehore eharabunakia hau ha a'i katehinabe 'apuana. 22 Haeamona etibaha, “Maearima Nahuna hanona kehaiara ki'a baha, aiara hau apa'uakia, robe haukia apa'uakia mai rauhubu poki haukia kate'oatana abomo kateahu 'arina, ia wapu ibaihaunai kemikiri mue.”

Iesu Paunai Mauri Kene'ena Hauna Mauri Kea'ina.

23 Ikoikiai ehinabe muenakia etibaha, “Tai ha nenuatae au ke'abana'u raninai, ia kipona ena mauri kehabona ena matiu ibiri ropo kea'i taeana kebuana rani ikoinai au muri'uai keka'a. 24 Pokina ena mauri kea'i 'inina hauna hanona ena mauri keba'akaumana, 'a au pau'uai ena mauri kene'ena hauna hanona mauri kea'ina. 25 Hau ha hanopaka tabakia maikoinai pea'ina ena mauri peba 'akaumana 'ao pea'i ki'ana raninai ena namo hanona taba? 26 Hau ha au pau'uai 'ao e'u 'abi paukiai kehaumaea raninai, Maearima Nahuna abomo ia kehaumaeaina ena nuabiai abomo Hamana ena nuabiai ena aneru robekia kipokia ekia mai raninai. 27 'Abi tohana mo au wai nahina benimi, neia tikoroti haukia baika hanona a'i kate'ari keaomo Tirama ena obia aiarana kateihana.”

Iesu Ihana Ebahaeaina.

(Mt 17.1-8; Mk 9.2-8)

28 'Abi neiakia ehinanakia wapu 'ababani teore murikiai Iesu ehore Petero, Ioane mai Iakobo eba ka'anakia oeoai tekara'au kebahuba'ari paunai. 29 Ebahuba'ari aonai ia wairana ehaeai ena habuni epore e'imare 'imare. 30 Hau rua ia kipokia te'abi'abi, Mose mai Elia. 31 Mai nuabikia tewaira tina Iesu kipokia Tirama ena nuatae ihobonai Ierusalemai ke'ari hauna terobahu aina. 32 Petero 'abana kipokia hanona teparua 'ari ba teno'a, Iesu nuabina mai hau rua herenai tekoroti haukia abomo teihanakia. 33 Hau rua Iesu aba katehabona aonai, Petero ehore Iesu ehina bena etibaha, “Poki haumu e, aika neia nahamiaho hanona enamo ki'a baha! Ai i'aua aihau katababainakia, ha oi 'eumu, ha Mose 'euna, ha Elia 'euna.” Ia hanona a'i e'iobina paunai e'abi 'abaea.

34 Ia ni'abi ohomo aonai 'auhao emai ikoinai ekaiabunakia, ba ia 'auhao aonai hanona teta'u ki'a. 35 Aia ha 'auhao aonai emai etibaha, “Neiana hanona Au Naha'u, atina'ana hauna, aiana katona.” 36 Aia weiana epua murinai Iesu ikupaiana teihana. I'abana haukia 'abi ha a'i tehina 'apuana, abomo taba teihanakia haukia rani weianai hanona hau ha a'i tehina bena.

Iesu Miori Aonai Auba Ki'a Obona Eu'u Ahina.

(Mt 17.14-18; Mk 9.14-27)

37 Erani ia oeoai teriri Iesu maearima bo'ona kipokia tebaitabu ahi. 38 Hau ha maearima baiatakiai eio etibaha, “Ba'iobi haumu e, au oi nanoini'o, naha'u neiana moihana, naha'u hamomona mo neiana. 39 Rani baika auba ha miori neiana nia'ina, beronai neio, niba'ororo abuna, pinanai 'uto'uto tikarahi, a'i nihabona keaomo hauna nimani'a obo. 40 Au ti'abani'o haukia anoinakia auba ki'a obona kateu'u ahina, ba ia a'i etainakia.”

41 Iesu ehina benakia etibaha, “A'ikakauma aha'i mai ki'a babai uruna haumi, heremiai kamiaho keaomo aita? Nahumu omaiaina here'u.” 42 Miori eka'a haha aonai biriua ki'a obona ehore miori 'anoai e'atiaina eba'ororo abuna, Iesu ehore auba ki'a obona ebatana ba miori ebamaurina, eaoaina hamana ebena. 43 Tirama ena hiabu rarina 'akinai maearima ikoikiai teta'u ta'u huri. Ia Iesu taba ebabaina hauna tiaonamoai ohona aonai i'abana haukia ehina benakia etibaha,

Iesu Ke'ari 'Abina Ehina Pouna.

(Mt 17.22, 23; Mk 9.30-32)

44 “'Abi tabana heremiai aba kahinana hauna tomobahuai haraina. Maearima Nahuna hanona hinahinana katehina maearima herekiai.” 45 'A ia ena 'abi neiana anina a'i te'iobina. Ia herekiai taba e'uahina hauna ebuni buonai obona a'i teobo, ba katebakaina hanona teta'u.

Tai Hanona Eapa'ua.

(Mt 18.1-5; Mk 9.33-37)

46 Rani ha i'abana haukia kipokia mo baiatakiai tebaihara tae tai hanona keapa'ua ki'a baha. 47 Iesu ekia raona weiana e'iobina buonai miori papana ha emaiaina herenai ebakorotina. 48 Ba ehina benakia etibaha, “Tai ha au ata'uai miori papana neiana nia'i taeana hauna hanona au nia'i taeana'u, au nia'i taeana'u hauna hanona euhuna'u Tirama abomo nia'i taeana. Wai ikoimiai baiatamiai ha eko'i ko'i ki'a baha hauna ia hanona keapa'ua ki'a baha.”

A'i Ni'oatanimi Hauna Emi Hau.

(Mk 9.38-40)

49 Ioane Iesu ehina bena etibaha, “Poki haumu e, ai hau ha taihana oi atamuai auba ki'a obokia eu'u ahinakia. Ba ai tahina bena kebapuana pokina ia hanona aika 'abaka aha'i.” 50 Iesu ehina benakia etibaha, “A'i patoba'orona, pokina a'i ni'oatanimi hauna hanona wai 'abami.”

Samaria Haukia Iesu A'i Tenuatae aina.

51 Iesu kemue kupa keao ranina ekaibari aonai ia aona ebataburana emikiri Ierusalema keao. 52 Ba iuhubeau haukia euhu 'uainakia teao Samaria aiarana ha aonai taba ikoikiai kateba'orunakia. 53 'A maearima weia haukia a'i tea'i taeana, pokina ia te'iobina Iesu hanona Ierusalema niao. 54 I'abana haukia Iakobo mai Ioane babai weiana teihana raninai tebakaina tetibaha, “Obiapaka e, nonuatae iruba kupai kataparina, keriri keba'ara koukounakia, u?” 55 'A Iesu ekabe terarua erikenakia, 56 ba ia teao aiara haeai ha.

Iesu I'abana Hoana Aeahomana.

(Mt 8.19-22)

57 Ia taearai teka'a aonai hau ha Iesu ehina bena etibaha, “Au oi aeana nuao hanona murimuai ka'au.” 58 'A Iesu ia ehina bena etibaha, “Waeha 'aki hanona mai ekia 'uri, 'ubi roborobokia abomo mai ekia ni'i, ia Maearima Nahuna kenoti kearai hanona 'ekana aha'i.” 59 Haeamona Iesu hau ha ehina bena etibaha, “Muri'uai mo'au.” 'A hau weiana e'abi etibaha, “Obiapaka e, maeao hama'u mahore 'uaina.” 60 Iesu ia ehina bena etibaha, “Ti'ari haukia ekia 'ari temehorena, 'a oi moao Tirama ena obia aiarana pouna koiroro aina.”

61 Haeamona hau mo ha e'abi etibaha, “Obiapaka e, au murimuai ka'au, ia maeao 'uai e'u rama haukia herekiai haparua mahinana.” 62 Iesu ena 'abi ebamuena etibaha, “Hau ha 'ani ihiuana imanai nia'ina, 'a keiha kabe to'o baihana hauna hanona Tirama ena obia aiarana akana kebabaina hanona a'i ketaina.”

Copyright information for `RRO