Matthew 10

Iesu Iuhubeau Haukia Harau Haea Rua Etina'anakia.

(Mk 3.13-19; Lk 6.12-16)

Iesu i'abana haukia harau haea rua eaparinakia temai herena, hiabu ebenakia auba ki'a obokia kateu'u ahinakia haeamona inawa mai haiara haeai haeai ikoikiai kateba namonakia.

Iuhubeau haukia harau haea rua atakia hanona neiakia, kori 'uaina Simona, ia hanona teaparina Petero, mai uaho'abana Anderea, Sebedeo nahuna Iakobo mai uaho'abana Ioane. Pilipo, Batolomeo, Toma mai moni bararo hauna Mataio, Alepeo nahuna Iakobo, mai Tadeo. Selote hauna Simona, mai Isakariote hauna Iuda, Iesu ehinahinaina hauna.

I'abana Haukia Harau Haea Rua Euhu Ahinakia.

(Mk 6.7-13; Lk 9.1-5)

Iesu hau harau haea rua neiakia euhunakia mai ehinabenakia etibaha, “Rama haeai haukia ekia hano a'i katoao abomo Samaria aiarakia ha a'i katokatoto. 'A katoao Isaraela itubuna ena mamoe te'akauma haukia herekia. Katoao aonai katoiroro katotibaha, ‘Tirama ena obia aiarana hanona aba herekai.’ Inawa haukia katoba namonakia, 'ari haukia katoba maurinakia, morumoru tea'ina haukia hauanikia katoba namonakia, mai auba ki'a obokia katou'u ahi. Wai toa'i 'abaeana buonai katobaibeni 'abaea.

Emi mahoa ihiua ihiua aokiai moni apa'uana 'ao papana ha a'i katoutana. 10 Emi kaoao paunai mahoa, habuni ibatoto ibaruana, tamaka, mai ikai'ini a'i katoa'inakia, pokina aka hauna hanona mai ena iro'o.

11 Aiara tabanai tukatoto hanona kea'i taeanimi hauna katotabuna herenai katomiaho keaomo 'eka weiana katohabona. 12 Itu weianai tukatoto hanona banamo katobaibeni. 13 Itu maearimakia katea'i taeanimi raninai emi baibua banamona ahakiai kemiaho, 'a a'i katea'i taeanimi raninai emi banamo hanona kemue heremi. 14 'A tai ha a'i kea'i taeanimi 'ao aiami a'i keona raninai aiara 'ao itu weiana katohabona aonai 'apumi 'apurorokia katotabu tabu obonakia. 15 'Abi tohana au wai nahina benimi, bakai orena berauranai Sodoma mai Gomora aiarakia ekia puma ma ke'aera, ia aiara weiana ena puma hanona keapa'ua.

Bai'oata Katemai.

(Mk 13.9-13; Lk 21.12-17)

16 Au wai nauhunimi hanona ihobona matoha mamoe 'abakia tuao waeha 'aki baiatakiai. Ua buonai 'erau 'abakiai katoao katoaobero mai rauria 'abakiai katoao aomiai ki'a a'i katoraonana. 17 Maearima herekiai kato'ima 'ima harainimi, pokina ia kateaoainimi bakai 'ekanai katehorotinimi, abomo marea aokiai kate'atinimi. 18 Au buo'uai wai kateaoainimi poki haukia apa'uakia mai obia haukia apa'uakia wairakiai katebabakainimi, aonai ia mai rama haeai haukia herekiai pou namona ihina pouna haumiai katoao. 19 Kateaoainimi bakai 'ekana raninai aomi a'i kearo'ari 'abi tabana katohinana 'ao aea kato'abi aiho. Rani weianai taba katohinana hauna Tirama kebenimi. 20 Pokina ihinana hanona wai aha'i, 'a Hamami Tirama Aubana aomiai hauna ke'abi.

21 Uaho'aba ha kehore uaho'abana kehinahina aina kateahu 'arina, hama kehore nahuna ua kehomana, nahu katehore hamakia mai hinakia kate'oatanakia 'ari 'ekanai katehorotinakia. 22 Maearima ikoikiai au buo'uai kateaotata ainimi, 'a tai kekori 'ini keao puanai hauna kemauri. 23 Aiara hai kate'oatanimi raninai kato'uru katoao aiara 'abana ha. 'Abi tohana au wai nahinabenimi, Isaraela aiarakia ikoikiai a'i katokatoto ore bahanakia aonai au maearima nahuna hanona kamai.

24 Marere miorina ena ba'iobi hauna a'i ketara haona 'ao ta'ara'i hauna ena poki hauna a'i ketara haona. 25 Marere miorina ena ba'iobi hauna ohi kateihobo hanona enamo, mai ta'ara a'i hauna ena poki hauna ohi kateihobo hanona enamo. Itu poki hauna kateaparina Belesebulo raninai itu maearimakia baika abomo ata ki'a obokiai kateaparinakia.

Kahata'u aina Hauna.

(Lk 12.2-7)

26 Ua buonai a'i katota'u ainakia. Taba tebahu abunakia haukia ikoikiai hanona katea'i kau mai taba bunikia ikoikiai hanona katebawaira tinanakia kate'iobi. 27 Taba wapurai nahina benimi haukia hanona ea aonai katohinanakia mai taba haiamiai abateteai haukia hanona itu kapenai katoiroro ainakia. 28 Weiakia hauani kateahu 'arina haukia a'i katota'u ainakia pokina auba hanona a'i kateahu 'arina. Ia Tirama katota'u aina ia hanona hauani mai auba terarua kea'i ki'a ki'a bahanakia iruba aonai.

29 Komure rua hanona pene hamonai katekawanakia. Iamo Hamami ena nuatae aha'i raninai ha a'i ke'eho 'anoai. 30 Weiana buimi ikoikiai aramiai haukia aba etuabi orenakia. 31 Ua buonai a'i katota'u wai hanona komure bo'ona 'akina totara haonakia.

Iesu Ihina Pouna Hoana.

(Lk 12.8-9)

32 Hau ha maearima wairakiai ke'abi ia au ni'abana'u hauna hanona au abomo Hama'u kupai nemiaho hauna wairanai ka'abi ia hanona au i'aba'u. 33 'A hau ha maearima wairakiai au kebuniai aina'u hauna hanona au abomo Hama'u kupai nemaiho hauna wairanai ia kabuniai aina.

Kareba Amaiaina Hanopakai.

(Lk 12.51-53; 14.26-27)

34 A'i katoraonana au amai hanona baibua hanopakai kamaiaina. Au hanona baibua a'i amaiaina ia kareba amaiaina bai'oata kerama. 35 Au amai pokina hanona neiana,

‘Hau kehore hamana ke'oatana,
uaho kehore hinana ke'oatana,
rawa babi'ena 'aru'aruna kehore
rawana babi'ena kirona ke'oatana.
36 Maearima ha ena itu haukia
hanona ena 'ou haukiai kateao.’
Mik 7.6

37 Hau ha hamana 'ao hinana niraona'auai ki'a bahana ba au, ia hanona a'i ketaina here'uai. Hau ha nahuna hauna 'ao uahona niraona'auai ki'a bahana ba au, ia hanona a'i ketaina here'uai. 38 Hau ha ena matiu ibiri ropo a'i nebuana muri'uai a'i ni'au hauna, ia hanona a'i ketaina here'uai. 39 Hau ha ena mauri keani ki'aina hauna hanona ena mauri keba'akaumana, hau ha ena mauri keba'akaumana au pau'uai hauna hanona ena mauri ketabu ahina.

'Ara Namona Kebenakia.

(Mk 9.41)

40 Maearima tabana wai nia'i taeanimi hauna hanona au nia'i taeana'u, mai au nia'i taeana'u hauna hanona euhuna'u Tiramana abomo nia'i taeana. 41 Hau ha mahabanai hauna ha nia'i taeana pokina ia mahabanai hauna paunai, ia hanona mahabanai 'arana ihobona kea'ina, mai hau ha bero hauna ha nia'i taeana pokina ia bero hauna paunai, ia hanona bero hauna 'arana ihobona kea'ina. 42 Hau ha bei 'amarina ereai miori neiakia atakia a'i teapa'ua haukia kebenakia pokina ia au i'aba'u haukia paunai, 'abi tohana au wai nahina benimi, 'ara ia'ina aonai ia a'i kekapu.”

Copyright information for `RRO