Matthew 11

Iesu Ba'uere Robe Hauna Ioane Robana Eahuna.

(Lk 7.18-35)

Iesu i'abana haukia harau haea rua 'abi neiakiai erobenakia murinai, 'eka weiana ehabona eao Galilea aiarakia aokiai weia keba'iobi mai keiroro.

Ioane wapura ituna aonai Keriso ena aka poukia eo'o raninai i'abana haukia euhunakia herena teao, Iesu tebakaina tetibaha, “Kemai hauna hanona oi? 'Ao haeai ha kata'imana?”

Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Tomomue tomoao, taba to'o mai toiha haukia Ioane haianai katohinanakia. Maha ki'a haukia aba ṯeihaiha mue, ome haukia tika'a, morumoru haukia aba tinamo, haia po'o haukia aia tio'o, 'ari haukia ṯemikiri timauri, mai uraru haukia herekiai pou namona ṯeiroro aina. Hau ha here'uai aona a'i nikai'au kai'au hauna Tirama nibanamona.”

Ioane i'abana haukia tekamuri aonai, Iesu to'u haukia herekiai Ioane pouna ehina ramana. “Wai taba katoihana buonai toao hano'akunai? Baura kopura nibaibiunakia katoihanakia, u? Aha'i raninai, toao hanona taba katoihana? Hau ha habuni ta'eta'ekia ebatotonakia hauna, u? Weiakia habuni ta'eta'ekia tibatoto haukia hanona obia 'arana ena ituai ṯemiaho. Ba taba katoihana buonai toao? Mahabanai hauna ha? 'E, au wai nahinabenimi, Ioane hanona mahabanai haukia etara haonakia. 10 Ia pouna Puka robenai ṉa tererena aihona,

‘Au e'u iuhubeau hauna
kauhu 'uaina wairamuai,
ia kehore emu taeara
kea'ia'i haraina.’
Mal 3.1

11 'Abi tohana au wai nahinabenimi, weiakia babi'e tebaramanakia haukia baiatakiai hau ha ba'uere robe hauna Ioane a'i etara haona, iamo weiana Tirama ena obia aiaranai eko'i ko'i hauna Ioane etara haona.

12 Ba'uere robe hauna Ioane ena raniai emaimo bariu, Tirama ena obia aiarana hanona tikakina, kakikaki haukia hanona tibahobona katepuhu boina. 13 Pokina mahabanai haukia mai Mose ena rauhubu ikoikiai aokiai Tirama ena obia aiarana pouna tehinana emai mo Ioane ena raniai. 14 Wai tua'i taeana raninai kato'iobina Ioane hanona Elia weiana kemai hauna. 15 Mai haiana hauna hanona aia keona.

16 Uru neiana haukia tabai kaba batainakia? Ia hanona matoha miori papakia kawakawa 'ekanai ṯemiati 'abakia tiaparinakia ṯetibaha, 17 ‘Ai irarabu ṯahunakia wai paumiai, iamo wai a'i tuewa. 'Ari huikia ṯa'i, iamo wai a'i tuhai.’ 18 Weiana Ioane emai hanona a'i eaniani mai a'i einuinu, ba ia te'abi tetibaha, ‘Auba ki'a obona ha ia aonai.’ 19 Au Maearima nahuna amai aniani mai ainuinu hanona ia te'abi tetibaha, ‘Ia hanona aniani ki'a mai inuinu ki'a, moni bararo mai aka ki'a haukia ekia hau.’ 'A aobero hanona ena buabua nihore ena bero nibatohana.”

A'i Teraona Kabe Aiarakia Herekiai Keki'a Wairai.

(Lk 10.13-15)

20 Weiana Iesu aiara weiakia aokiai hiabu hoakia bo'okia ebabai 'ekakia maearimakia ebatanakia, pokina ia ekia ki'ai a'i teraona kabe buonai. 21 “Korasina e, heremuai keki'a wairai! Betesaida e, oi abomo heremuai keki'a wairai! Hiabu hoakia heremiai ababai haukia Turo mai Sidono haukia herekiai pababai raninai, ia hanona aba wa'i baha 'akinai pateraona kabe, habuni ki'a obokia patebatoto mai arakiai rabu patehoroti. 22 'A au wai nahina benimi, Tirama ena bakai apa'uana berauranai Turo mai Sidono haukia ekia puma hanona ma ke'ama'ama ba wai 'eumi. 23 Kaperanauma e, oi katea'i taeani'o koao kupa ubinai, u? Aha'i, oi hanona katekapo ririni'o koao iruba aonai. Hiabu hoakia weiakia heremuai ababai haukia Sodoma herenai pababai raninai, ia hanona pemiaho mo pemai bariu rani neianai. 24 'A au wai nahinabenimi, Tirama ena bakai apa'uana berauranai Sodoma ena puma hanona ma ke'ama'ama ba wai 'eumi.

Tomai Here'uai Katoarai.

(Lk 10.21-22)

25 Rani weianai Iesu ena bahuba'ariai e'abi etibaha, “Hama'u e, kupa mai hanopaka Obiana. Au oi nabanamoni'o pokina taba neiakia ohore buninakia aotipa mai 'iobi haukia herekiai, ia miori papakia herekiai obawaira tinanakia. 26 Hama'u e, 'abi tohana, pokina neiana hanona oi emu aonamo tohana. 27 Hiabu ikoikiai hanona Hama'u aba ebena'u. Ia Nahuna a'i te'iobina Hamana mo kipona, mai hau ha Hamana a'i e'iobina Nahuna mai Nahuna etina'anakia haukia weiakia herekiai kipona kebawaira tinana haukia mo.”

28 “Tuhau hororo haumi mai puma ṯobuana haumi, ikoimiai ena here'u tomai, au wai arai kabenimi. 29 E'u iebebe tomoa'ina 'aromiai tomobuana mai here'uai 'iobi katoa'ina pokina au hanona ao 'amari mai 'aiaunu hau'u. Weiana wai aubami katearai. 30 Pokina e'u iebebe hanona e'ama'ama mai e'u buabua hanona a'i epuma.”

Copyright information for `RRO